Javna nabavka broj P/3-2018 – Redovno održavanje i izmene po zahtevu naručioca Centralnog sistema za elektronsku obradu, skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga

Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/12,  14/15 i 68/15),

 NARUČILAC

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

11000 Beograd, Birčaninova 6

objavljuje

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA

bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za uslugu – Redovno održavanje i izmene po zahtevu naručioca Centralnog sistema za elektronsku obradu, skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga redni broj P/3-2018

 

  1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, ul. Birčaninova broj 6, Beograd, mduls.gov.rs
  2. Vrsta naručioca: Organ državne uprave
  3. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:   Predmet javne nabavke su usluge redovnog održavanja i izmene po zahtevu naručioca Centralnog sistema za elektronsku obradu, skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga; naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: 72267000-4 – Usluge održavanja i popravke softvera.
  • Osnov za primenu pregovaračkog postupka i podaci koji opravdavaju njegovu primenu: Na osnovu člana 36. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama naručilac može sprovoditi pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda ako zbog, između ostalog, razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava nabavku može izvršiti samo određeni ponuđač. Javna nabavka, Redovno održavanje i izmene po zahtevu naručioca Centralnog sistema za elektronsku obradu, skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga, predstavlja nastavak realizacije projekta uspostavljanja Centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga, koji je započet 2009. godine. Označena nabavka je određena kao poverljiva nabavka i kao takva, postupak nabavke po fazama (od 2009. do 2014. godine okončane su 4 faze), sproveden je bez primene Zakona o javnim nabavkama, na osnovu člana 7. stav 1. tačka 4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 116/08), a koji je bio u primeni do stupanja na snagu novog zakona i poveren JP Pošta Srbije.

Stupanjem na snagu Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 44/14), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave preuzelo je od Ministarstva pravde i državne uprave zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti državne uprave.

S tim u vezi, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je preuzelo i obavezu nastavka realizacije uspostavljanja centralnog sistema za vođenje drugog primerka matičnih knjiga u elektronskom obliku. S obzirom da se radi o nastavku realizacije projekta uspostavljanja centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga, koji je započet 2009. godine uslugu, kao vlasnik izvornog koda softvera, može da pruži jedino JP Pošta Srbije.

  1. Naziv i adresa lica kojem će naručilac poslati poziv za podnošenje ponude: JP Pošta Srbije, ul. Takovska broj 2, Beograd


Skip to content