Javna rasprava o Nacrtu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u skladu sa  članom 77. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 – dr. zakon ) i Zaključkom Odbora za pravni sistem i državne organe Vlade Republike Srbije, sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi i ovom prilikom poziva predstavnike državnih organa, organa autonomne pokrajine i organa jedinica lokalne samouprave, predstavnike akademske i stručne javnosti, nevladine organizacije i druga zainteresovana lica, da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona i daju svoje predloge, primedbe i sugestije.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi sprovodi se u periodu od 08. jula do 29. jula 2021. godine.

Učesnici u javnoj raspravi, mogu svoje predloge, sugestije, inicijative i komentare dostaviti u navedenom periodu na adresu elektronske pošte: jrasprava.zormi@mduls.gov.rs; ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova broj 6.

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi  u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave i isti objaviti na svojoj veb prezentaciji i Portalu eUprava.

Preuzmite:

  1. Zaključak Odbora za pravni sistem i državne organe 05 broj: 011-6413/2021 od 7. jula 2021. godine, sa Programom javne rasprave o tekstu Nacrta zakona o referendumu i narodnoj inicijativi;
  2. Nacrt zakona o referendumu i narodnoj inicijativi;
  3. Obrazloženje Nacrta zakona;
  4. Obrazac za primedbe, predloge i sugestije na Nacrt zakona;
  5. Izveštaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi


Skip to content