Informacije od javnog značaja i informacije u vezi javnosti rada Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave

Informacije od javnog značaja

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna, slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva, a na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, dostavlja građanima, institucijama, organizacijama i novinarima informacije i dokumenta kojima raspolaže, a koji su nastali u radu ili u vezi sa radom Ministarstva, a smatraju se informacijama od javnog značaja.

Više o informacijama od javnog značaja

U kojoj formi podneti zahtev?

Zahtev se podnosi na propisanom obrascu ili pisanom dopisu koji obavezno sadrži:

  • Naziv organa javne vlasti kome se upućuje zahtev
  • Ime, prezime i adresu tražioca
  • Što precizniji opis informacije koja se zahtevom traži

 

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja

Na koji način uputiti zahtev?

Zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja podnosi se:

Putem pošte ili predajom na pisarnici Ministarstva:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Birčaninova 6

11000 Beograd

Elektronskom poštom na ivan.kovacevic02@mduls.gov.rs ili  ljiljana.tomic@mduls.gov.rs

Faksom na broj 011/2686-868

Ako je zahtev odbačen ili ako organ vlasti nije postupio po zahtevu

Tražilac može izjaviti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (adresa: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd), ako:
1) organ vlasti odbaci ili odbije zahtev tražioca, u roku od 15 dana od dana kada mu je dostavljeno rešenje ili drugi akt;
2) organ vlasti, ne odgovori u propisanom roku na zahtev tražioca;
3) organ vlasti, uslovi izdavanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju uplatom naknade koja prevazilazi iznos nužnih troškova izrade te kopije;
4) organ vlasti ne stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju na način predviđen zakonom;
5) organ vlasti ne stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno ne izda kopiju tog dokumenta na način predviđen zakonom;
6) organ vlasti na drugi način otežava ili onemogućava tražiocu ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, suprotno odredbama ovog zakona.

Zaštita podataka o ličnosti

 

Osnovni razlog za donošenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti  je usklađivanje sa Direktivom Evropske unije o zaštiti podataka o ličnosti – GDPR, odnosno garantovanje istog stepena zaštite podataka o ličnosti kao u državama članicama Evropske unije. Jedna od najvažnijih novina je uvođenje lica za zaštitu podataka o ličnosti koje prati obradu podataka o ličnosti i komunicira sa Poverenikom za informacije od javnog značaja kao i sa korisnicima. Rukovalac podacima je dužan da preduzme odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa zakonom i bio u mogućnosti da predoči verovatnoću nastupanja  rizika i nivo rizika za prava i slobode fizičkih lica.  U skladu sa zakonskom obavezom,  doneta je Direktiva o zaštiti podataka o ličnosti  u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave kojom je bliže  uređena zaštita podataka koje Ministarstvo prikuplja  i obrađuje po službenoj dužnosti prilikom obavljanja poslova iz svog delokruga, kao i obaveze svih zaposlenih u vezi sa primenom ovog zakona.

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a u cilju obezbeđivanja prava na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti koju vrše nadležni organi, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave na osnovu stručnih kvalifikacija, imenovalo je lice za zaštitu podataka o ličnosti.

 

Lice za zaštitu podataka o ličnosti ima sledeće obaveze:

  • Informiše i daje mišljenje zaposlenima koji vrše radnje obrade o njihovim zakonskim obavezama u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti;
  • Prati primenu odredaba zakona i drugih propisa koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti, uključujući i obuke zaposlenih i kontrolu rada;
  • Na zahtev daje mišljenje o proceni uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti
  • Sarađuje sa Poverenikom, predstavlja kontakt osobu za saradnju sa Poverenikom i savetuje se sa Poverenikom u vezi sa procenom rizika na zaštitu podataka o ličnosti

IZVEŠTAJ O UPRAVLJANJU SUKOBOM INTRESA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

 

U skladu sa članom 30a stav 2. tačka 5) i 30b Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 i 142/22) sačinjen je Izveštaj o upravljanju sukobom intresa u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za 2023. godinu.

 

 Izveštaj sačinilo lice zaduženo za upravljanjem sukobom intresa

 Nataša Lukić, državni službenik

 

Zakonom o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 30/2018 –dr. zakon i 47/2018  )  u članu 81, između ostalog, propisano je da su  organi državne uprave dužni da svima omoguće prikladan način za podnošenje pritužbi na svoj rad i na nepravilan odnos zaposlenih, kao i da je na podnetu pritužbu organ državne uprave dužan da odgovori u roku od 15 dana od dana prijema pritužbe, ako podnosilac pritužbe zahteva odgovor.

 

Pritužba se može podneti poštom na adresu Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, Beograd.

Pristup prostorijama ministarstva u Birčaninovoj br. 6. omogućen je licima sa invaliditetom bez pratioca.

Ovlašćena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave:

Ivan Kovačević
 ivan.kovacevic02@mduls.gov.rs

011/3206-600

 

Ljiljana Veličković Tomić
ljiljana.tomic@mduls.gov.rs,

011/3643-911


Ovlašćena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama u Upravnom inspektoratu:

Vesna Bogićević
  vesna.bogicevic@mduls.gov.rs

011/311-26-31

 

Marija Pavlović
upravni.inspektorat@mduls.gov.rs
011/311-26-31

 

Branko Blažević
upravni.inspektorat@mduls.gov.rs
011/311-26-31

Lice određeno za zaštitu podataka o ličnosti u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave je:

Nataša Lukić

 natasa.lukic@mduls.gov.rs,

 011/362-01-46

Lice određeno za zaštitu podataka o ličnosti u Upravnom inspektoratu

Vesna Bogićević,  

 vesna.bogicevic@mduls.gov.rs,

011/311-26-31

Lice određeno za upravljanje sukobom interesa u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave je:

Nataša Lukić

 natasa.lukic@mduls.gov.rs,

 011/362-01-46

Lice zaduženo za rodnu ravnopravnost u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave je:

Nataša Lukić

 natasa.lukic@mduls.gov.rs,

 011/362-01-46

Skip to content