SEKTOR ZA DOBRU UPRAVU

sajt

Radoslav Vujović

v.d. pomoćnika ministra

Sektor za dobru upravu obavlja poslove koji se odnose na pripremu strateških dokumenata, zakona, drugih propisa i opštih akata u sledećim oblastima:

 

  • Sistem državne/javne uprave
  • Organizacija i rad ministarstava i posebnih organizacija, javnih agencija i javnih službi
  • Upravni postupak
  • Inspekcijski nadzor
  • Izbori za republičke organe
  • Zaštitnik građana
  • Slobodan pristup informacijama od javnog značaja
  • Kancelarijsko poslovanje i elektronska uprava

 

U Sektoru za dobru upravu se kontinuirano prate propisi EU i predlaže usklađivanje domaćih propisa u oblastima iz delokruga Sektora sa propisima EU.

 

U Sektoru za dobru upravu se pripremaju mišljenja na nacrte, odnosno predloge zakona, propisa i drugih opštih akata koje drugi predlagači dostavljaju MDULS na mišljenje ili saglasnost.

 

U Sektoru za dobru upravu se obavljaju i normativni poslovi vezano za pečat državnih i drugih organa, kao i poslovi nadzora nad svrsishodnošću rada stručnih službi upravnih okruga.

 

U Sektoru za dobru upravu se obavljaju poslovi koji se odnose na upravljanje reformom javne uprave tako što se prikupljaju i analiziraju podaci neophodni za praćenje ostvarivanja ciljeva utvrđenih planskim dokumentima.

 

U Sektoru za dobru upravu se sprovodi inicijativa partnerstvo za otvorenu upravu kroz saradnju sa organima, organizacijama i institucijama javne uprave, kao i organizacijama civilnog duštva.

 

Treba posebno napomenuti da se u Sektoru za dobru upravu obavljaju stručni i administrativno-tehnički poslovi vezano za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor i s tim u vezi razvija e-uprava i u oblasti inspekcijskog nadzora.

Skip to content