Sektor za registre i lokalnu samoupravu

pomocnik ministra marina drazic

Marina Dražić

pomoćnica ministra

Sektor za registre i lokalnu samoupravu obavlja normativne poslove koji se odnose na sistem matičnih knjiga, vođenje drugostepenog upravnog postupka, davanje mišljenja o ustavnosti i zakonitosti opštih akata gradskih, odnosno opštinskih uprava koje vode matične knjige.

 

Sektor pruža međunarodnu pravnu pomoći u pribavljanju javnih isprava i izveštava o sprovođenju ratifikovanih bilateralnih i multilateralnih ugovora u procesu evropskih integracija.

 

Sektor obavlja i poslove koji se odnose na međuopštinsku i međunarodnu saradnju jedinica lokalne samouprave, kao i praćenje stanja u oblasti rada i unapređenja rada komunalne milicije.

 

Sprovodi i aktivnosti na održavanju i unapređenju Registra matičnih knjiga, kao jedinstvene elektronske baze podataka o ličnim stanjima građana.

 

U poslovima vođenja jedinstvenog biračkog spiska obavlja normativne poslove, vođenje drugostepenog upravnog postupka, prati i unapređuje stanje u toj oblasti, obezbeđuje usklađenost i tačnost podataka, u skladu sa zakonom vrši promene u biračkom spisku.

 

U delokrugu Sektora su i poslovi koji se odnose na uspostavljanje i vođenje Centralnog registra stanovništva, kao pouzdane državne baze podataka koja sadrži tačne i ažurne podatke o stanovništvu Republike Srbije u elektronskom obliku.

 

Takođe, obavlja poslove koji se odnose na političko organizovanje, vođenje Registra političkih stranaka i prvostepenog upravnog postupka po prijavama za upis, brisanje i promenu podataka u Registru.

 

Pri tome,  Sektor obezbeđuje tehničku podršku, kao i razvoj i unapređenja informacionih sistema i elektronskih baza podataka koje se vode u Ministarstvu (Registar matičnih knjiga, Jedinstveni birački spisak i Registar političkih stranaka).

 

Sektor takođe obavlja poslove koji se odnose na uređenje sistema lokalne samouprave i teritorijalne autonomije, kao i poslove teritorijalne organizacije Republike Srbije i upravlja reformom sistema lokalne samouprave.

 

Priprema propise koji uređuju izbore za organe lokalne samouprave, neposredno izjašnjavanje građana i vrši nadzor nad zakonitošću rada i akata jedinica lokalne samouprave.

 

Sektor prati stanje u oblasti lokalne samouprave i pruža podršku u cilju rešavanja sektorskih problema jačanja kapaciteta jedinica lokalne samouprave i prati broj zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

 

Obavlja poslove u vezi sa korišćenjem i raspodelom sredstava i namenskih primanja budžeta Republike Srbije za finansiranje lokalne samouprave – program razvoja sistema lokalne samouprave.

 

Više o nadležnostima Sektora za registre i lokalnu samoupravu 

Na svečanosti organizovanoj u okviru sprovođenja „Programa EU Exchange 6“ nedavno je u Beogradu dodeljena stručna pomoć za ukupno 33 opštine i grada u Srbiji. „Program EU Exchange 6“ u neposrednoj je funkciji reforme javne uprave na lokalnom nivou, i primene propisa u oblasti planskog......

Predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave posetili su 27. marta 2023. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova Slovenije, gde su sa slovenačkim kolegama razgovarali na temu elektronskog vođenja matičnih knjiga i naprednih rešenja u vođenju ovog registra u Republici Sloveniji. Tom prilikom razgovarano je kako o......

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Zaštitnik građana i Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) održali su zajedničku konferenciju povodom osme godišnjice globalne kampanje #JaPripadam (#Ibelong), koja ima za cilj potpuno iskorenjivanje apatridije kao pojave u čitavom svetu. Ministar državne uprave i lokalne samouprave dr......

Birčaninova 6, 11000 Beograd

011/2685-344

 registri.lsamouprava@mduls.gov.rs

Skip to content