Sektor za registre i lokalnu samoupravu

pomocnik ministra marina drazic

Marina Dražić

pomoćnica ministra

Sektor za registre i lokalnu samoupravu obavlja normativne poslove koji se odnose na sistem matičnih knjiga, vođenje drugostepenog upravnog postupka, davanje mišljenja o ustavnosti i zakonitosti opštih akata gradskih, odnosno opštinskih uprava koje vode matične knjige.

 

Sektor pruža međunarodnu pravnu pomoći u pribavljanju javnih isprava i izveštava o sprovođenju ratifikovanih bilateralnih i multilateralnih ugovora u procesu evropskih integracija.

 

Sektor obavlja i poslove koji se odnose na međuopštinsku i međunarodnu saradnju jedinica lokalne samouprave, kao i praćenje stanja u oblasti rada i unapređenja rada komunalne milicije.

 

Sprovodi i aktivnosti na održavanju i unapređenju Registra matičnih knjiga, kao jedinstvene elektronske baze podataka o ličnim stanjima građana.

 

U poslovima vođenja jedinstvenog biračkog spiska obavlja normativne poslove, vođenje drugostepenog upravnog postupka, prati i unapređuje stanje u toj oblasti, obezbeđuje usklađenost i tačnost podataka, u skladu sa zakonom vrši promene u biračkom spisku.

 

U delokrugu Sektora su i poslovi koji se odnose na uspostavljanje i vođenje Centralnog registra stanovništva, kao pouzdane državne baze podataka koja sadrži tačne i ažurne podatke o stanovništvu Republike Srbije u elektronskom obliku.

 

Takođe, obavlja poslove koji se odnose na političko organizovanje, vođenje Registra političkih stranaka i prvostepenog upravnog postupka po prijavama za upis, brisanje i promenu podataka u Registru.

 

Pri tome,  Sektor obezbeđuje tehničku podršku, kao i razvoj i unapređenja informacionih sistema i elektronskih baza podataka koje se vode u Ministarstvu (Registar matičnih knjiga, Jedinstveni birački spisak i Registar političkih stranaka).

 

Sektor takođe obavlja poslove koji se odnose na uređenje sistema lokalne samouprave i teritorijalne autonomije, kao i poslove teritorijalne organizacije Republike Srbije i upravlja reformom sistema lokalne samouprave.

 

Priprema propise koji uređuju izbore za organe lokalne samouprave, neposredno izjašnjavanje građana i vrši nadzor nad zakonitošću rada i akata jedinica lokalne samouprave.

 

Sektor prati stanje u oblasti lokalne samouprave i pruža podršku u cilju rešavanja sektorskih problema jačanja kapaciteta jedinica lokalne samouprave i prati broj zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

 

Obavlja poslove u vezi sa korišćenjem i raspodelom sredstava i namenskih primanja budžeta Republike Srbije za finansiranje lokalne samouprave – program razvoja sistema lokalne samouprave.

 

Više o nadležnostima Sektora za registre i lokalnu samoupravu 

O ključnim rezultatima i dosadašnjim iskustvima i izazovima, ali i novim mogućnostima za širenje i dalji razvoj međuopštinske saradnje u Republici Srbiji, razgovarali su danas na trilateralnom sastanku predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Stalne konferencije gradova i opština i Švajcarske kancelarije za razvoj......

Na Regionalnoj konferenciji o pristupu dokumentima i prevenciji apatridije u Jugoistočnoj Evropi, održanoj juče u Skoplju, učestvovala je Delegacija Republike Srbije, koju su ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave činili Marina Dražić, pomoćnik ministra i Biljana Petković, šef Odseka za lični status građana. Kao......

Birčaninova 6, 11000 Beograd

011/2685-344

 registri.lsamouprava@mduls.gov.rs

Skip to content