INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava

   INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U

             MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

 

 

I Organ u kome se radno mesto popunjava: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, Beograd.

 

II Radno mesto koje se popunjava:

  1. Radno mesto za stručno usavršavanje zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave, u zvanju savetnik, Odsek za izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje, Sektor za stručno usavršavanje – 1 izvršilac.

Opis posla: Pruža podršku u  radu Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i s tim u vezi, prikuplja podatke o potrebama za stručnim usavršavanjem zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, kao i informacije o sprovedenim sektorskim programima kontinuiranog stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave, učestvuje u razvoju i pripremi nacrta sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave, predloga mišljenja o posebnim programima stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave, predloga smernica i preporuka Saveta jedinicama lokalne samouprave u vezi sa posebnim programima stručnog usavršavanja, predloga poslovnika o radu Saveta i druge poslove u skladu sa zakonom; prikuplja podatke i informacije potrebne za analizu mera za otklanjanje nepravilnosti, odnosno unapređenje stanja u oblasti stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave; priprema nacrte stručnih mišljenja o primeni propisa u oblasti stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave; učestvuje u pripremi i sprovođenju planskih dokumenata u oblasti stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave; pruža stručnu podršku u pripremi stručno analitičkih osnova za izradu propisa u oblasti stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave; ostvaruje saradnju sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu u vezi sa razvojem opšteg programa obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i programa obuke rukovodilaca u jedinicama lokalne samouprave i priprema nacrte mišljenja o predlozima opšteg programa obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i programa obuke rukovodilaca u jedinicama lokalne samouprave; učestvuje u ostvarivanju međunarodne saradnje u oblasti stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave, kao i planiranju, pripremi i sprovođenju projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći u oblasti stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti iz polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 

III Mesto rada: Beograd, Birčaninova 6.

 

IV Vrsta radnog odnosa: Radno mesto se popunjava zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.

Na internom konursu za izvršilačka radna mesta koja nisu rukovodeća, ne proveravaju se opšte funkcionalne i ponašajne kompetencije, a za radna mesta koja su rukovodeća ne proveravaju se opšte funkcionalne kompetencije.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

 

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija

 

  1. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada – normativni poslovi (metodologija praćenja primene i efekata donetih propisa i izveštavanje relevantnim telima i organima) – proveravaće se putem simulacije (usmeno);
  2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada – stručno-operativni poslovi (metode i tehnike opservacije, prikupljanja i evidentiranja podataka) – proveravaće se putem simulacije (usmeno);
  3. Posebna funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, Uredba o akreditaciji, načinu angažovanja i naknadama realizatora i sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi, Pravilnik o kriterijumima i merilima za vrednovanje programa stručnog usavršavanja i Uputstvo o metodologiji za utvrđivanje potreba za stručnim usavršavanjem u organima javne uprave) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs.

Intervju sa komisijom: Procena motivacije za rad na radnom mestu u organu i prihvatanja vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za interni konkurs: Obrazac prijave na konkurs šalje se poštom ili predaje neposredno na adresu pisarnice Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd, sa naznakom „Za interni konkurs” ili elektronskim putem na adresu: kadrovi.mduls@mduls.gov.rs.

Napomena: Ako se prijava podnosi elektronskim putem, na mestu koje je predviđeno za potpis unosi se ime i prezime kandidata, a kandidat prijavu potpisuje pre početka prve faze izbornog postupka.

VII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Marijana Burić, tel: 011/36 43 900 od 9:00 do 13:00 časova.

VIII Datum oglašavanja:  7. maj 2024. godine.

IX Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je osam dana i počinje da teče 8. maja 2024. godine i ističe  15. maja 2024. godine.

X Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljljanje kadrovima www.suk.gov.rs, na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs  i u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, Beograd.

Prilikom predaje prijave na interni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.

Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli fazu izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili premeštaju u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

XIII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku: 
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o internom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 22. maja 2024. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni pismeno na adrese koje su naveli u svojim prijavama.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija obaviće se u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2 (istočno krilo Palate Srbija).

Intervju sa Konkursnom komisijom obaviće se u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

Kandidati koji uspešno prođu jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili email adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

XIV Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:
Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici  zaposleni na neodređeno vreme iz organa državne uprave i službi Vlade.

Napomene: 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao ministar državne uprave i lokalne samouprave. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima i internet prezentaciji i oglasnoj tabli Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

                                                                                                                              D I R E K T O R

                                                                                                                          dr Danilo Rončević

Preuzmite:

Obrazac prijave

Materijali za pripremu

 

Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor Skip to content