Centralni registar stanovništva

Država u službi svih građana

 

Zahvaljujući Centralnom registru stanovništva, podaci o građanima Srbije, koji su od značaja za ostvarivanje njihovih prava, prvi put se nalaze na jednom mestu – u elektronskoj evidenciji, u okviru jedinstvene, centralizovane i pouzdane državne baze podataka.

Svrha ovog registra je da u različitim postupcima pred organima javne uprave službenici više ne traže od građana da dostavljaju određena dokumenta, već da te podatke pribavljaju po službenoj dužnosti iz CRS, što omogućava efikasnije vođenje upravnih i drugih postupaka i efikasno upravljanje evidencijama, a smanjuje troškove rada administracije.

Ovaj registar objedinjuje podatke o građanima iz 13 različitih službenih evidencija, koje vode različite institucije. Tu su podaci o imenu i prezimenu, datumu rođenja, bračnom statusu, podaci o roditeljima, adresa, broj lične karte i pasoša, broj socijalnog osiguranja i drugo, kao i podaci o strancima u našoj zemlji.

Kako bi organi mogli efikasno da koriste podatke iz CRS, neophodno je da oni budu tačni i ažurni, pa je važno da građani provere ispravnost podataka koji se o njima vode u ovom registru, i to tako što će pristupiti podacima preko Portala eUprava.

Radi zaštite podataka o ličnosti, građanima je omogućen pristup podacima na dva načina – Kvalifikovanim elektronskim sertifikatom i Dvofaktorskom autentikacijom. Na ovaj način samo vi možete da pristupite svojim podacima, izvršite proveru njihove tačnosti i podnesete zahtev za ispravku nekog podatka ili njegovu dopunu.

Pozivamo sve građane da provere svoje podatke u Centralnom registru stanovništva.Skip to content