INFORMACIJA O UPISU U BIRAČKI SPISAK

ZA UPIS U BIRAČKI SPISAK PODATKA O TOME DA ĆE BIRAČ GLASATI U INOSTRANSTVU

Vanredni parlamentarni izbori raspisani su za 24. april.

Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo da se u JBS upišu prvo na ćiriličnom pismu, a zatim na pismu svoje nacionalne manjine, pa tako u ovom trenutku u JBS ima 206.820 birača kojima je dvojako upisan podatak o imenu i prezimenu.

Građani Srbije, koji imaju pravo glasa, mogu na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave ( www.birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal) da provere da li su upisani u JVS klikom na baner „provera upisa u jedinstveni birački spisak“. Potrebno je da unesu jedinstveni matični broj – JMBG i ponove sigurnosni tekst sa slike.

Ukoliko građanin nije upisan u birački spisak, a stekao je punoletsvo posle zaključenja JBS,odnosno 15 dana pre dana održavanja izbora, opštinske i gradske uprave su u obavezi da od trenutka kada se izbori raspišu sva lica koja pune 18 godina sa danom održavanja izbora, upišu u birački spisak. Ukoliko građanin koji je postao punoletan utvrdi da opštinska ili gradska uprava to nije uradila, treba da se sa ličnom kartom ili izvodom iz matične knjige rođenih obrati opštinskoj upravi po mestu prebivališta i zatraži da bude upisan u JBS.

Birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu najkasnije pet dana pre zaključenja JBS, a to je 2. april, da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije podnesu zahtev da se u upiše spisak da će na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati u inostranstvu.Skip to content