Informacija o Uredbi o uslovima i načinu zajedničkog izvršavanja poverenih poslova

Na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Vlada Repubike Srbije je na sednici 4. marta 2021. godine, donela Uredbu o uslovima i načinu zajedničkog izvršavanja poverenih poslova.

U cilju uređivanja međuopštinske saradnje, izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RSˮ, broj 47/18) je uspostavljen pravni okvir za načine i oblik uspostavljanja saradnje jedinica lokalne samouprave radi obavljanja izvornih poslova. Uređivanje zajedničkog obavljanja poverenih poslova je predmet Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18) a na osnovu člana 75. je doneta Uredba o uslovima i načinu zajedničkog izvršavanja poverenih poslova.

Zajedničko izvršavanje poverenih poslova, u smislu Zakona i Uredbe prvo podrazumeva zaključivanje sporazuma o zajedničkom izvršavanju poverenih poslova, na koji saglasnost daje Vlada, u postupku i sa sadržinom koja je predviđen zakonom i uredbom (čl. 2. i 4. Uredbe).

Zatim, Uredba sadrži i pravila o radu, položaju rukovodilaca i zaposlenih u zajedničkim organima, organizacijama, službama i drugim organizacionim oblicima koji obavljaju zajednički poverene poslove, kao i pravila koja se tiču srazmernog finansiranja njihovog rada (član 5. Uredbe).

Osnovni oblik saradnje, u smislu ove uredbe je, u formalnom smislu, obrazovanje zajedničkih organa, organizacija, službi i dr, koji zajednički, prema pravilima iz zakona, Uredbe i zaključenog sporazuma obavljaju poverene poslove. Pored navedenog, Uredbom je predviđena i mogućnost formiranja zajedničkih stručnih tela, koja mogu doprineti i kvalitetnijem stručnom radu i međusobnom usaglašavanju prakse organa jedinica lokalne samouprave (član 7. Uredbe).

Napominjemo da je za ostvarivanje međuopštinske saradnje neophodno pogledati i Zakon o lokalnoj samoupravi koji predviđa i mogućnost njegovog zaključenja i na inicijativu jedinica lokalne samouprave.

Na kraju, ukazujemo da se donetom Uredbom ne menjaju propisani (sektorskim zakonima) uslovi ostvarivanja prava, obaveza i pravnih interesa fizičkih i pravnih lica, već će njeno stupanje na snagu biti od izuzetnog interesa za jedinice lokalne samouprave  i imati pozitivne efekte i na građane i na privredu, a njen osnovni cilj je usmeren na kvalitetniji rad lokalnih vlasti i budžetske uštede.

Uredba o uslovima i načinu zajedničkog izvršavanja poverenih poslovaSkip to content