INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava

 INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U

             MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I Organ u kome se popunjava radno mesto: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, Beograd.

II Radno mesto koje se popunjava:

  1. Radno mesto za podršku utvrđivanju potreba za stručnim usavršavanjem i pripremu programa obuke, zvanje savetnik, Odsek za izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje, Sektor za stručno usavršavanje – 1 izvršilac.

Opis posla: Učestvuje u sprovođenju aktivnosti utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem matičara i drugih zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave koji obavljaju poverene poslove iz delokruga Ministarstva; učestvuje u pripremi izveštaja o potrebama za stručnim usavršavanjem matičara i drugih zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave koji obavljaju poverene poslove iz delokruga Ministarstva i s tim u vezi ostvaruje saradnju sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu i organima jedinica lokalne samouprave; analizira izveštaje o potrebama za stručnim usavršavanjem i podatke i materijale sprovedenih sektorskih posebnih programa obuke matičara i drugih zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave koji obavljaju poverene poslove iz delokruga Ministarstva i daje preporuke u vezi sa razvojem navedenih programa obuke, odnosno unapređenjem njihovih oblasti i tematskih celina; učestvuje u aktivnostima pripreme sektorskih posebnih programa obuke matičara i drugih zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave koji obavljaju poverene poslove iz delokruga Ministarstva; analizira izveštaj o potrebama za stručnim usavršavanjem zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i podatke i materijale sprovedenog sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave i daje preporuke u vezi sa razvojem navedenog programa obuke, odnosno unapređenjem njegovih oblasti i tematskih celina; učestvuje u aktivnostima razvoja i pripreme nacrta sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

III Mesto rada: Beograd, Birčaninova 6. 

IV Vrsta radnog odnosa: radno mesto popunjava se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku :

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.

Na internom konkursu za izvršilačka radna mesta koja nisu rukovodeća, ne proveravaju se opšte funkcionalne i ponašajne kompetencije.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:  

Posebna funcionalna kompetencija za oblast rada normativnih poslova (zakonodavni proces; primena nomotehničkih i pravno-tehničkih pravila za izradu pravnih akata (usaglašenost propisa i opštih akata u pravnom sistemu)) – proveravaće se putem usmene simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (metodologija pripreme dokumenata javnih politika i formalna procedura za njihovo usvajanje) proveravaće se pisano putem simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – profesionalno okruženje i propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i podzakonski propisi doneti na osnovu ovog zakona koji bliže uređuju pitanja u vezi sa stručnim usavršavanjem zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave) – proveravaće se pisano putem simulacije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Intervju sa komisijom: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za interni konkurs: Obrazac prijave na konkurs šalje se poštom ili neposredno na pisarnicu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd, sa naznakom „Za interni konkurs” ili elektronskim putem na adresu: kadrovi.mduls@mduls.gov.rs.

VII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja: Tatjana Jovanović i Marija Krstović, tel: 011/26-86-855 od 9,00 do 13,00 časova.

VIII Datum oglašavanja: 12. februar 2021. godine.

IX Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je osam dana i počinje da teče 13. februara 2021. godine i ističe 22. februara 2021. godine.

X Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs), na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (www.mduls.gov.rs) ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, Beograd.

Prilikom predaje prijave na interni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.

Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli fazu izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili premeštaju u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd. 

XIII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o internom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 1. marta 2021. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni pismeno na adrese koje su naveli u svojim prijavama.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, Beograd.

Kandidati koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

XIV Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:

Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici  zaposleni na neodređeno vreme iz organa državne uprave i službi Vlade.

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.

Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao ministar državne uprave i lokalne samouprave. Ovaj konkurs se objavljuje na interent prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima  i  na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Preuzmite:Skip to content