INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA

Na osnovu člana 68. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 i 142/22), člana 4. st. 1. i 2., a u vezi sa čl. 5. st. 1. i 4., čl. 6. i 7. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 2/19 i 67/21), Služba za upravljanje kadrovima oglašava

 

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA

 

Organ u kome se popunjava položaj:

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd

Položaj koji se popunjava:

 

Pomoćnik ministra  – rukovodilac Sektora za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – položaj u trećoj grupi

 

Opis poslova: Rukovodi Sektorom, planira, usmerava i nadzire rad unutrašnjih jedinica u Sektoru; ostvaruje saradnju iz delokruga Sektora sa drugim organima; obezbeđuje izradu i sprovođenje procedura za sistem upravljanja i kontrole u vezi sa planiranjem i sprovođenjem programa i projekata iz sredstava EU, po principima decentralizovanog upravljanja; ostvaruje saradnju sa drugim relevantnim organima i po potrebi nadzire i kontroliše njihov rad u planiranju i sprovođenju projekata iz sredstava EU, u skladu sa dogovorenim procedurama; vrši najsloženije poslove iz delokruga Sektora; učestvuje u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Sektoru; obavlja i druge poslove po nalogu ministra.

 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje devet godina radnog iskustva u struci ili sedam godina radnog iskustva u struci od kojih najmanje dve godine na rukovodećim radnim mestima ili pet godina radnog iskustva na rukovodećim radnim mestima; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta; državljanstvo Republike Srbije; da učesnicima konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

 

 

U izbornom postupku proveravaju se:

– Opšte funkcionalne kompetencije i to:

  • Organizacija i rad državnih organa RS – provera će se vršiti putem testa.
  • Digitalna pismenost – provera će se vršiti praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o znanju rada na računaru.
  • Poslovna komunikacija – provera će se vršiti putem testa.

 

*Posebne funkcionalne kompetencije i to:

– Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada i to:

  1. 1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi rukovođenja (upravljanje ljudskim resursima bazirano na kompetencijama) – provera će se vršiti putem usmene simulacije.
  2. 2. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi upravljanja fondovima EU i međunarodnom razvojnom pomoći (relevantni pravni i strateški okvir koji se odnosi na fondove EU i druge izvore međunarodne razvojne pomoći) – provera će se vršiti putem usmene simulacije.

3.Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada međunarodne saradnje i evropskih integracija (metodologiju praćenja, primene i izveštavanja o efektima potpisanih međunarodnih sporazuma)– provera će se vršiti putem usmene simulacije.

*Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto i to:

  1. 4. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto –planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Strategija reforme javne uprave u Republici Srbiji 2021 – 2030)– provera će se vršiti putem usmene simulacije.
  2. 5. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto Strani jezik – Engleski jezik, nivo C1 – provera će se vršiti putem testa ili uvidom u dokaz o znanju engleskog jezika – nivo C1.

– Ponašajne kompetencije (Upravljanje informacijama; Upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; Orijentacija ka učenju i promenama; Izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; Savesnost, posvećenost i integritet; Upravljanje ljudskim resursima; Strateško upravljanje)  provera će se vršiti putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

 

– Intervju sa konkursnom komisijom (procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa).

 

Trajanje rada na položaju i mesto rada: rad na položaju traje pet godina, a mesto rada je Beograd, Birčaninova br. 6.

 

Rok za podnošenje prijave na konkurs: 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je interni konkurs oglašen.

 

Rok počinje da teče od 11.05.2023. godine i ističe 18.05.2023. godine.

Sadržina prijave na konkurs: prijava na konkurs sadrži: podatke o konkursu; lične podatke; adresu stanovanja; telefon, elektronsku adresu; obrazovanje, stručne i druge ispite podnosioca prijave koji su uslov za zasnivanje radnog odnosa; podatak o znanju rada na računaru; podatak o znanju engleskog jezika – nivo C1;  dodatne edukacije; radno iskustvo; pravo učešća na internom konkursu; posebne uslove; posebne izjave od značaja za učešće u konkursnim postupcima u državnim organima. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

 

Pravo učešća na internom konkursu: pravo da učestvuju na internom konkursu imaju samo državni službenici iz organa državne uprave i službi Vlade za koje je po osnovu vrednovanja radne uspešnosti utvrđeno da su u poslednja dva uzastopna vrednovanja radne uspešnosti prevazišli očekivanja, kao i državni službenici koji su već na položaju, kojima je proteklo vreme na koje su postavljeni, koji su podneli ostavku na položaj ili kojima je položaj ukinut, ako su pohađali program obuke u skladu sa članom 45. stav 4. Zakona o državnim službenicima.

 

Prijava na interni konkurs može se podneti putem pošte ili neposredno na adresu navedenu u tekstu oglasa.

 

Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima ili u štampanoj verziji na pisarnici Službe za upravljanje kadrovima, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br.  2.

 

Prilikom predaje prijave na interni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosioci prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačen za dostavu obaveštenja.

 

Dokazi koji se prilažu uz obrazac prijave su: pisani dokaz o znanju rada na računaru i pisani dokaz o znanju engleskog jezika – nivo C1.

Kandidati koji uz obrazac prijave dostave pisani dokaz o znanju rada na računaru biće oslobođeni provere kompetencije „Digitalna pismenost“ sem ukoliko komisija odluči da se priloženi dokaz ne može prihvatiti kao dokaz kojim se kandidati oslobađaju od provere opšte kompetencije „Digitalna pismenost“.

Kandidati koji uz obrazac prijave dostave važeći sertifikat, potvrdu ili drugi dokaz o znanju engleskog jezika – nivo C1 biće oslobođeni provere kompetencije znanje engleskog jezika – nivo C1, sem ukoliko komisija odluči da se priloženi dokaz ne može prihvatiti kao dokaz kojim se kandidati oslobađaju od pisane/usmene provere znanje engleskog jezika – nivo C1.

 

Ostali dokazi koje prilažu samo kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: diploma o stručnoj spremi; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu); isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); isprave kojima se dokazuje pravo učešća na internom konkursu (rešenje o radnoj uspešnosti kojim je utvrđeno da su u poslednja dva uzastupna vrednovanja radne uspešnosti prevazišli očekivanja, ili rešenje o postavljenju na položaj, ili rešenje o prestanku rada na položaju, da su pohađali program obuke iz člana 45. stav 4. Zakona o državnim službenicima).

 

Kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa konkursnom komisijom biće pozvani da, u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja, dostave ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Službe za upravljanje kadrovima.

Svi dokazi koji se prilažu moraju biti na jeziku i pismu koji je u službenoj upotrebi državnih organa Republike Srbije, tako da se uz ispravu sastavljenu na stranom jeziku prilaže propisani overen prevod na srpski jezik.

 

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

 

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16 i 95/18) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranke izričito izjave da će podatke pribaviti same.

Potrebno je da učesnici konkursa, u obrascu prijave na konkurs navedu za koju se od predviđenih mogućnosti opredeljuju, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidati učiniti sami.

 

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

 

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu  Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

 

Adresa na koju se podnose prijave za konkurs: Vlada, Služba za upravljanje kadrovima, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2, sa naznakom „Za interni konkurs – popunjavanje položaja (navesti naziv položaja za koji se podnosi prijava)”.

 

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu, u periodu od 10–12 časova: Ivana Đurović, tel. 011/31-30-901, Služba za upravljanje kadrovima.

 

Datum oglašavanja: 10.05.2023. godine.

 

Napomena:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.

 

Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Ministarstva državne uprave i lokalne samopurave i na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima.

 

U Službi za upravljanje kadrovima može se izvršiti uvid u akt o sistematizaciji poslova u organu u kom se popunjava položaj koji je predmet ovog konkursa.

 

Termini koji su u ovom oglasu izraženi u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.

 

 

                                                                                                                                 DIREKTOR

 

                                                                                                                          dr Danilo Rončević

 Skip to content