IZMENA I DOPUNA ODLUKE O RASPODELI SREDSTAVA

Na osnovu člana 18. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za finansiranje programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 101/21) i  Predloga Komisije za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava broj: 119-01-00140/2022-24-2 od 31. maja 2023. godine, a u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu („Službeni glasnik RS“ broj 138/22), i na osnovu Odluke o usvajanju pete izmene i dopune finansijskog plana za 2023. godinu broj 401-00-00742/5/2022-03 od 05. maja 2023. godine, ministar državne uprave i lokalne samouprave donosi:

 ODLUKU

O  IZMENI I DOPUNI ODLUKE O RASPODELI SREDSTAVA

        U Odluci o raspodeli sredstava broj: 401-00-00049/2023-24 od 17. marta 2023. godine, („Službeni glasnik RS”, broj 22/23), menja se stav 2. tako da glasi:

„Iz sredstava koja su planirana Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu na Razdelu 20 – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, šifra direktnog budžetskog korisnika – 14800, funkcija 180 – transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti, program 0608 – sistem lokalne samouprave, programska aktivnost 0004 – podrška razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave,  ekonomska klasifikacija 463 – transferi ostalim nivoima vlasti, izvor prihoda 01 – prihodi iz budžeta, u ukupnom iznosu od 500.000.000,00 dinara, i na osnovu Odluke o usvajanju pete izmene i dopune finansijskog plana za 2023. godinu broj 401-00-00742/5/2022-03 od 05. maja 2023. godine odobravaju se sredstva sledećim jedinicama lokalne samouprave“, i to:

U stavu 2. tačke 1.1. Odluke, u tabeli nakon rednog broja 31, dodaju se redni broj 32. i 33, tako da glase:

32. Opština

ZUBIN POTOK

 

7.996.000,00

Sanacija dela puta u Opštini Zubin Potok na deonici puta od velike brane jezera Gazivode do sela Kovači
33. Opština

VELIKA PLANA

 

2.004.000,00

Rekonstrukcija platoa ispred centra za kulturu „Masuka“ u Velikoj Plani

U ostalim delovima Odluka o raspodeli sredstava ostaje nepromenjena.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku Republike Srbije i na veb prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Obrazloženje

Na osnovu Odluke o usvajanju pete izmene i dopune finansijskog plana za 2023. godinu broj 401-00-00742/5/2022-03 od 05. maja 2023. godine i Rešenja ministra finansija 03 Broj: 401-00-2430/2023 od 4. maja 2023. godine, kojim se uvećavaju sredstva Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 dinara, stekli su se uslovi da se izvrši izmena i dopuna Odluke o raspodeli sredstava za opštine Zubin Potok i Velika Plana koje su se blagovremeno i sa potpunom dokumentacijom prijavile na Javni poziv za raspodelu sredstava („Službeni glasnik RS”, broj 8/23 od 3. februara 2023. godine), a koje zbog nedovoljnih raspoloživih sredstava nisu mogle da budu obuhvaćene Odlukom o raspodeli sredstava, broj: 401-00-00049/2023-24 od 17. marta 2023. godine, objavljenoj u „Službenom glasniku RS”, broj 22/23 od 22. marta 2023. godine.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

 

         MINISTAR

 

 

        dr Aleksandar Martinović

 

 

 Skip to content