JAVNE KONSULTACIJE NA NACRTE KATALOGA RADNIH MESTA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je, nakon sprovedenih javnih konsultacija na radnu verziju Kataloga radnih mesta i zvanja u javnom sektoru, započelo objavljivanje nacrta Kataloga.

Pozivamo vas da i dalje dostavljate svoje komentare, predloge i sugestije pisanim putem na adresu reformauprave@mduls.gov.rs i to do  1. novembra na nazive radnih mesta, odnosno 20. novembra 2015. godine na ostale elemente koji se odnose na opise poslova, zahtevani stepen stručne spreme, potrebna dodatna znanja i radno iskustvo.

U toku javnih konsultacija, koje su trajale od 23. avgusta od 20. oktobra,  na adresu Ministarstva stiglo je nekoliko stotina sugestija i komentara i održan je niz konsultativnih sastanaka sa predstavnicima sindikata, ustanova i institucija. Želimo da se zahvalimo svima koji su nam se obratili i uključili u ovaj proces, jer su time doprineli izradi kvalitetnijeg dokumenta.

Resorna ministarstva u saradnji sa MDULS su razmotrila sve dostavljene sugestije i komentare i prihvaćeni su svi oni koji su doprineli unapređenju kvaliteta dokumenata i koji su bili u saglasnosti sa usvojenim metodološkim pristupom.Skip to content