Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – upravnom inspektoratu

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-11605/2017 od 28. novembra 2017. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – Upravni inspektorat oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE – UPRAVNOM INSPEKTORATU

I Organ u kome se radno mesto popunjava:
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – Upravni inspektorat, Beograd, Dečanska 8.

II Radno mesto koja se popunjava:radno mesto za statističko – evidencione poslove, u zvanju mlađi savetnik, radni odnos na neodređeno vreme, u Grupi za analitičke, statističko-evidencione, kadrovske i opšte pravne poslove  –  1 izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u pripremi izveštaja o ažurnosti izvršenja naloga dostavljenih inspektorima; učestvuje u postupku prikupljanja izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga Upravnog inspektorata; obavlja poslove unosa podataka u odgovarajuće aplikacije; obavlja poslove tehničke organizacije sastanaka i putovanja zaposlenih; obavlja poslove skeniranja i objedinjavanja poslovno-tehničke dokumentacije; vodi evidenciju informatičke opreme i ostalih osnovnih sredstava; vodi evidenciju o službenim vozilima i stara se o njihovom održavanju; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti iz polja prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; završen pripravnički staž  ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima; položen ispit za vozača „B“ kategorije i poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru, poznavanje delokruga Upravnog inspektorata i Uredbe o načinu korišćenja službenih vozila – usmeno, veština komunikacije – usmeno.

III Mesto rada: Beograd, Dečanska 8

IV Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – Upravni inspektorat, Birčaninova br. 6, Beograd, sa naznakom „za javni konkurs”.

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Vesna Bogićević, telefon: 011/311 34 59.

VI Uslovi za rad na radnom mestu: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima ili original ili overena fotokopija dokaza o položenom pravosudnom ispitu; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo); overena fotokopija vozačke dozvole za „B“ kategoriju.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu i izdate vozačke dozvole.

Odredbom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici Službe za upravljanje kadrovima u delu http://www.suk.gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/index.dot

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji. Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS”, br. 93/14 i 22/15) je, između ostalog, propisano da je javni beležnik nadležan i za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa za koje je posebnim zakonima koji se primenjuju pre stupanja na snagu ovog zakona propisano da ih overava sud, odnosno opštinska uprava; da osnovni sud odnosno opštinske uprave kao povereni posao zadržavaju nadležnost za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa od 1. marta 2017. godine; da će izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, potpise, rukopise i prepise overavati osnovni sudovi, sudske jedinice, kao i prijemne kancelarije osnovnih sudova, odnosno opštinske uprave, kao povereni posao i posle 1. marta 2017. godine, a do imenovanja javnih beležnika.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika ili u opštini ili sudu.

IX Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi, naznačene veštine i znanja biće provereni u prostorijama Upravnog inspektorata Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Dečanska 8, počev od 15. januara 2018. godine sa početkom u 9,00 časova, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na brojeve telefona ili adrese elektronske pošte koje su naveli u svojim prijavama.

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika, u opštini ili sudu biće odbačene.

Kandidat koji prvi put zasniva radni odnos u državnom organu, podleže probnom radu od šest meseci. Kandidat bez položenog državnog stručnog ispita prima se na rad pod uslovom da taj ispit položi do okončanja probnog rada.

Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs , internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.Skip to content