Javni poziv lokalnim samoupravama za pilot projekat Ministarstva -Jedinstveno upravno mesto

U skladu sa članom 42. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16), a radi uspostavljanja jedinstvenih upravnih mesta u jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama,

Republika Srbija 
MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
-Komisija za evaluaciju prijava za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta u jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama –

raspisuje

JAVNI POZIV
za prijavu jedinica lokalne samouprave i gradskih opština za 

DOBIJANJE PODRŠKE PRILIKOM USPOSTAVLJANJA JEDINSTVENOG UPRAVNOG MESTA

 

 • Raspodela sredstava se vrši za ostvarivanje sledećih ciljeva:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: MDULS) raspisuje javni poziv za prijavu jedinica lokalne samouprave i gradskih opština za realizaciju pilot projekta uspostavljanja jedinstvenih upravnih mesta. Jedinice lokalne samouprave  i gradske opštine (u daljem tekstu: kandidati) konkurišu za dobijanje podrške prilikom uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta.
Saglasno članu 42. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16), svrha jedinstvenih upravnih mesta jeste povećanje efikasnosti, delotvornosti i ekonomičnosti rada organa, u situacijama kada je za ostvarivanje jednog ili više prava potrebno postupanje jednog ili više organa, a  radi ostvarenja sledećih ciljeva:

 • poučavanja podnosioca zahteva, na način kako bi to učinio nadležni organ, o tome šta je sve organima potrebno da bi postupili po zahtevu;
 • primanje zahteva za priznavanje prava ili drugo postupanje u upravnoj stvari, mišljenja, objašnjenja, komentara, kao i dokumenata i pravnih sredstava, saglasno propisu, i njihovo dostavljanje nadležnim organima;
 • obaveštavanje podnosioca zahteva o tome koje je radnje preduzeo nadležni organ i pravnim aktima koje je doneo.

Sve radnje na jedinstvenom upravnom mestu se mogu vršiti elektronskim putem, putem pošte ili na drugi pogodan način, pri čemu uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta ne utiče na nadležnost organa niti na pravo stranke da se direktno obraća nadležnom organu. Rokovi za odlučivanje o zahtevu stranke pred nadležnim organima počinju da teku od dana kada je podnet uredan zahtev na jedinstvenom upravnom mestu.
Imajući u vidu navedeno i činjenicu da se radi o normi organizacionog karaktera, potrebno je da jedinice lokalne samouprave, odnosno gradske opštine uspostave jedinstvena upravna mesta na način koji će u najvećoj meri, a u skladu sa postojećim potrebama i kapacitetima samih jedinica lokalne samouprave i gradskih opština, uticati na povećanje efikasnosti, delotvornosti i ekonomičnosti rada i na pojednostavljenje postupaka i procedura, što će dalje omogućiti smanjenje administrativnog opterećenja, uštede vremena i novca, kao i funkcionisanje uprave kao servisa građana.
Radi formulisanja i optimalnog uređenja bližih uslova, kriterijuma i merila koji se primenjuju u postupku određivanja jedinstvenog upravnog mesta, kao i načina saradnje nadležnih organa u vezi sa postupanjem i obavljanjem poslova na jedinstvenom upravnom mestu, koje će pozakonskim aktom propisati Vlada, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je obezbedilo sredstva za sprovođenje pilot projekta uspostavljanja jedinstvenih upravnih mesta.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje za ostvarivanje navedenih ciljeva iznosi 52.000.000,00 dinara, a sredstva za podršku odobravaće se kandidatima bespovratno.
Broj kandidata kojima može biti odobrena dodela sredstava za navedene namene ne može biti veći od 5 (pet) jedinica lokalne samouprave odnosno gradskih opština. Minimalan iznos sredstava koja se dodeljuje pojedinačnom kandidatu iznosi 10 procenata od ukupnog iznosa predviđenih sredstava.
Javni poziv sadrži obrazac prijave i informacije o potrebnim dokumentima odnosno podacima koje je potrebno dostaviti prilikom podnošenja prijave, kao i rok za prijavu.

 •      Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
 • odgovarajući stepen tehničke opremljenosti (posedovanje interneta, čitača ličnih karata, operativnog sistema Windows 7 i više, elektronskih sertifikata);
 • postojanje odgovarajućeg fizičkog prostora (šalter sale ili druge prostorije) u kojoj se može uspostaviti jedinstveno upravno mesto;
 • korišćenje Modela administrativnih postupaka na lokalnom nivou objavljenih na veb prezenatciji Stalne konferencije gradova i opština (http://www.skgo.org/modeli-administartivnih-procedura);
 • korišćenje Informacionog sistema eZUP (http://www.mduls.gov.rs/ezup.php);
 • obavezno ko-finansiranje u minimalnom iznosu od 10% od predviđenog iznosa budžeta projekta;
 • sprovođenje objedinjene procedure u postupcima izdavanja akata u ostvarivanju prava na izgradnju i korišćenje objekata, sprovođenje postupka ostvarivanja prava prilikom rođenja deteta „Bebo, dobrodošla na svet“ i drugih integrisanih procedura;
 • postojanje prethodnih sličnih aktivnosti koje sprovode kandidati;
 • postojanje potrebe da se pruži pomoć kandidatu za ostvarenje navedenih ciljeva i aktivnosti.

Obavezno je ispunjenje kriterijuma iz tač. 1) – 5), dok će ispunjenje kriterijuma iz tač. 6) – 8) služiti za dopunsko rangiranje onih jedinica lokalne samouprave sa istim stepenom ispunjenosti obaveznih kriterijuma.
MDULS će izvršiti preliminarnu ocenu dobijenih podataka kandidata koji su se prijavili na javni poziv, u odnosu na kriterijume definisane u samom pozivu i izvršiti proveru ispunjenosti formalnih kriterijuma poziva.
Radi usvajanja rang liste kandidata koje su ispunile uslove navedene u javnom pozivu, MDULS je formiralo Komisiju za evaluaciju prijava za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta u jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama, koja je sastavljena od predstavnika MDULS i koja će predložiti rang listu ministru državne uprave i lokalne samouprave.
Odluku o izboru kandidata koje ostvaruju pravo na podršku prilikom uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta donosi ministar državne uprave i lokalne samouprave.

 • Sredstva za podršku realizovaće se za:
 • opremanje jedinstvenog upravnog mesta;
 • nabavku neophodnih tehničkih sredstava za realizaciju pilot projekta;
 • podršku u osnivanju jedinstvenih upravnih mesta (nova sistematizacija i organizacija, obuke za službenike i drugo).

Kontrolu namenske upotrebe sredstava, na osnovu izveštaja o realizaciji ovog programa po korisnicima, vrši Ministarstvo finansija.

 • Potrebna dokumentacija koju su zainteresovani kandidati dužni da podnesu uz zahtev:
 • pravilno popunjen Obrazac prijave;
 • elaborat koji sadrži detaljno obrađene verifikatore za ispunjenost svih navedenih kriterijuma.
 • Rok za podnošenje zahteva za raspodelu sredstava i način prijavljivanja:

Sredstva za podršku mogu dobiti oni kandidati koji su blagovremeno dostavili prijavu i koji su ispunili sve predviđene kriterijume.
Kandidatu se mogu odobriti sredstva po jednom zahtevu, u toku kalendarske godine.
Javni poziv će biti objavljen na veb prezentaciji MDULS, kao i u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
Rok za podnošenje zahteva za raspodelu sredstava je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Zahtev za raspodelu sredstava dostavlja se na Obrascu, koji se preuzima na veb prezentaciji MDULS: www.mduls.gov.rs.
Uz zahtev se dostavlja i sva neophodna dokumentacija navedena u javnom pozivu.
Zahtev za raspodelu sredstava sa dokumentacijom, kandidat dostavlja na sledeću adresu:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Komisija za evaluaciju prijava za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta u jedinicama lokalne samouprave 
Birčaninova 6, 11000 Beograd

Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi za raspodelu se neće razmatrati.
Komisija za evaluaciju prijava za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta u jedinicama lokalne samouprave, odnosno gradskim opštinama donosi odluku o raspodeli sredstava (u daljem tekstu: Odluka) u roku od 7 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave i objavljuje je u „Službenom glasniku Republike Srbije”, kao i na veb prezentaciji MDULS: www.mduls.gov.rs.
Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon MDULS, Sektor za razvoj dobre uprave, broj telefona: 011/3345-236.

PreuzmiteSkip to content