JAVNI POZIV za podnošenje predloga projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u okviru projekta „Lokalna samouprava za 21. vek“ koji podržava Vlada Švajcarske raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za

podnošenje predloga projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (Ministarstvo) u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) realizuje projekat „Lokalna samouprava za 21. vek“ koji podržava Vlada Švajcarske.

 

U okviru projekta je uspostavljen Fond za podršku projektima međuopštinske saradnje u okviru koga se raspisuje  Javni poziv za podnošenje predloga projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje.

 

Javni poziv je otvoren za sve projekte koji podržavaju međuopštinsku saradnju kroz uspostavljanje zajedničkih organa, službi, preduzeća, ustanova i drugih organizacija kao i kroz ustupanje pojedinih poslova iz okvira svoje izvorne nadležnosti drugoj jedinici lokalne samouprave, u skladu sa zakonom i statutom, a u cilju efikasnije organizacije rada, unapređenja usluga i kvaliteta života zajednice. Međuopštinsku saradnju, kroz razmenu iskustava, tehničku ili institucionalni podršku i jačanje kapaciteta mogu da uspostave sve one lokalne samouprave koje u njoj pronalaze ekonomski, kulturni, socijalni ili drugi zajednički interes.

Opšti cilj Javnog poziva jeste da podrži procese međuopštinske saradnje  u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. Ministarstvo želi da ode korak dalje i omogući zainteresovanim lokalnim samoupravama da krenu u procese koji su zakonom omogućeni i konkretizuju svoje ideje o međuopštinskoj saradnji.

Specifični ciljevi ovog javnog poziva su:

Specifičan cilj A) Uspostavljanje nove međuopštinske saradnje između dve ili više jedinica lokalne samouprave u skladu sa postojećim zakonskim okvirom i nadležnostima gradova i opština. U okviru ovog cilja mogu da konkurišu jedinice lokalne samouprave koje planiraju da tokom realizacije projekta uspostave međuopštinsku saradnju i definišu je odgovarajućim Sporazumom o međuopštinskoj saradnji.

 

Specifičan cilj B) Unapređenje postojeće međuopštinske saradnje između dve ili više jedinica lokalne samouprave u skladu sa postojećim zakonskim okvirom i nadležnostima gradova i opština. U okviru ovog cilja mogu da konkurišu samo jedinice lokalne samouprave i njihovi partneri koji već imaju potpisan Sporazum o međuopštinskoj saradnji.

 

 

 

Oblasti podrške

Poslovi koji mogu da budu predmet međuopštinske saradnje su svi poslovi jedinica lokalne samouprave iz izvornog i poverenog delokruga.

Elementi sporazuma i postupak za zaključenje sporazuma za obavljanje poslova iz izvornog delokruga jedinica lokalne samouprave su uređeni Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Postupak za zaključenje sporazuma o međuopštinskoj saradnji za obavljanje poverenih poslova jedinicama lokalne samouprave je uređen Zakonom o državnoj upravi.

 

Ko može da konkuriše

 

Obavezni partneri: najmanje 2 (dve) jedinice lokalne samouprave moraju zajedno da podnesu predlog projekta, sa tim što ne postoji ograničenje u broju gradova i opština koji mogu da učestvuju kao partneri.

 

Pored jedinica lokalne samouprave, kao partneri mogu da konkurišu gradske opštine, pod uslovom da je vodeći partner ili jedan od partnera grad osnivač.

Preduzeća, ustanove i druge organizacije kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave – potpisnice sporazuma o međuopštinskoj saradnji, mogu biti učesnici u realizaciji aktivnosti na projektu u skladu sa predviđenim Sporazumom o međuopštinskoj saradnji.

 

Ukupna sredstva opredeljena za ovaj Javni poziv iznose 110.000 švajcarskih franaka. Minimalni iznos koji se može odobriti za projekte u skladu sa ovim javnim pozivom nije utvrđen, dok je maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji se može dodeliti po jednom projektu 27.500,00 švajcarskih franaka.

 

Tipovi aktivnosti za koje je moguće konkurisati

  • Ekspertska podrška u izradi nacrta Sporazuma o međuopštinskoj saradnji, interne dokumentacije i dr;
  • Ekspertska podrška u usaglašavanju postojećeg Sporazuma o međuopštinskoj saradnji sa aktuelnim zakonskim okvirom;
  • Ekspertska podrška za unapređenje znanja i kapaciteta partnera;
  • Uređivanje i opremanje objekta / prostora namenjenog za funkcionisanje tela međuopštinske saradnje (potrebno obrazložiti u predlogu projekta);
  • Druge aktivnosti koje nisu napred navedene, a kojima se unapređuje međuopštinska saradnja.

 

 

Trajanje projekata

 

Sve projektne aktivnosti moraju biti definisane Ugovorom o dodeli sredstava iz Fonda za međuopštinsku saradnju (Ugovor) koji se zaključuje sa vodećim partnerom na period do maksimalno devet meseci (ukoliko u toku realizacije projekta dođe do objektivnih kašnjenja u sprovođenju aktivnosti, postoji mogućnost produženja trajanja Ugovora do roka koji odobri Ministarstvo).

 

Broj predloga projekata

Jedinice lokalne samouprave mogu konkurisati i dobiti sredstva za jedan ili više projekata kao nosilac ili partner na projektu.

Jedinica lokalne samouprave ne može dobiti sredstva za dva ili više projekta koji imaju iste aktivnosti, ili aktivnosti koje se preklapaju, ili su u koliziji jedna sa drugom.

 

Potrebna dokumentacija

Obavezna dokumentacija koja se podnosi

  • Obrazac za podnošenje predloga projekta (prilog I);
  • Izjava o partnerstvu potpisana od strane gradonačelnika / predsednika opštine (za gradove, opštine i gradske opštine), (prilog1. ili II.2)
  • Obrazac predloga budžeta projekta (prilog III);
  • Kopija Sporazuma o međuopštinskoj saradnji (za podnosioce predloga projekta koji imaju usvojen Sporazum o međuopštinskoj saradnji i konkurišu za specifičan cilj B).

 

Način prijavljivanja

Kompletnu prijavu sa dopunskom dokumentacijom (u skladu sa Smernicama) potrebno je dostaviti na adresu mirjana.p.brajovic@mduls.gov.rs.

 

Rok za podnošenje prijava

 

Krajnji rok za prijem prijava je 15. novembar 2022. godine do 15.00.

Prijave koje su poslate posle naznačenog roka neće biti razmatrane.

Info dan

Info dan će biti održan preko Webinar Zoom platforme SKGO-a 21. oktobra 2022. godine sa početkom u 10:00 časova. Informacije o načinu prijavljivanja na platformu možete preuzeti u prilogu, u dokumentu Uputstvo za registraciju za Info dan, a Agendu, u prilogu, u dokumentu Info dan – Agenda.

Tokom predviđenog „info dana“ zainteresovani učesnici će imati priliku da se detaljno upoznaju sa ciljevima Fonda za međuopštinsku saradnju, primerima modela međuopštinske saradnje, procedurom prijavljivanja na raspisan javni poziv, modelom za prijavu, kao i da postave konkretna pitanja u vezi sa procedurom podnošenja i pripreme predloga projekata. Takođe, u drugom delu „info dana“ biće predstavljeni primeri iz prakse i naučene lekcije u vezi sa međuopštinskom saradnjom Ministarstva, kao i jedinica lokalne samouprave (ukoliko postoje).

 

Evaluacija

 

Svi projekti koji su pripremljeni u skladu sa ovim javnim pozivom, Smernicama za pripremu projekata i dodatnim instrukcijama (videti: „Vodič za pripremu predloga projekata“, Prilog IV), i koji su pristigli u navedenom roku za dostavljanje predloga projekata, biće ocenjeni u skladu sa administrativnim i tehničkim kriterijumima navedenim u Smernice za pripremu predloga projekata.

Konačnu odluku o finansiranju projekata u okviru ovog javnog poziva donosi ministar na predlog Evaluacione komisije i prethodnu saglasnost Donatora.

Najkasnije 45 radnih dana po zaključenju ovog javnog poziva, Odluka ministra o izboru predloga projekata koji se finansiraju u okviru Fonda za međuopštinsku saradnju, biće objavljena na sajtu Ministarstva.

 

Svi kriterijumi Javnog poziva detaljno su objašnjeni u Smernicama za pripremu predloga projekata. Preuzmite:

 

Smernice za pripremu predloga projekata

Uputstvo za registraciju za Info dan

Info dan – Agenda

I Obrazac za podnošenje predloga projekta

II.1 Izjava o partnerstvu za JLS koje konkurišu za sredstva u okviru specifičnog cilja A

II.2 Izjava o partnerstvu za JLS koje konkurišu za sredstva u okviru specifičnog cilja B

III Obrazac predloga budžeta projekta

IV Vodič za pripremu obrasca za podnošenje predloga projekta, Izjave o partnerstvu i Obrasca predloga budžeta projekta

V.1 Model periodičnog narativnog izveštaja

V.2 Model periodičnog finansijskog izveštaja

VI.1 Model finalnog narativnog izveštaja

VI.2 Model finalnog finansijskog izveštaja

 

Prezentacija-info dan, 21.10.2022Skip to content