JAVNI POZIV za učešće na INFO-DANU O PARTNERSTVU ZA OTVORENU UPRAVU

Partnerstvo za otvorenu upravu je međunarodna inicijativa čija je svrha unapređenje osnovnih vrednosti i principa otvorene uprave (poput učešća javnosti u donošenju odluka, transparentnosti i odgovornosti organa javne vlasti, uz upotrebu inovacija i tehnologija), kroz blisku saradnju organa uprave sa građanima, organizacijama civilnog društva, privatnim sektorom i ostalom zainteresovanom javnošću. Ova inicijativa, pokrenuta 2011. godine od strane osam zemalja, danas broji 77 država i 106 lokalnih zajednica širom sveta, uključujući Republiku Srbiju koja je inicijativi pristupila 2012. godine.

Izrada i sprovođenje akcionih planova u cilju unapređenja postojećeg stanja u oblastima obuhvaćenim vrednostima Partnerstva ključna je obaveza koja proizlazi iz učešća u ovoj inicijativi, te su tokom dosadašnjeg učešća Republike Srbije usvojena četiri dvogodišnja akciona plana, od kojih je implementacija poslednjeg, za period 2020-2022. godine, završena krajem avgusta tekuće godine.

S obzirom na to da je u narednom periodu potrebno otpočeti izradu petog Akcionog plana, u cilju podsticanja što šireg učešća zainteresovanih strana, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva organizacije civilnog društva, građane i predstavnike privatnog sektora na Info-dan o Partnerstvu za otvorenu upravu, koji će se održati 20. decembra 2022. godine (11-13h), putem zoom platforme.

U okviru događaja će biti predstavljena inicijativa Partnerstvo za otvorenu upravu i neki od rezultata koji su do sada ostvareni sprovođenjem nacionalnih akcionih planova, zatim iskustva u vezi sa implementacijom principa otvorene uprave na lokalnom nivou, saradnja sa civilnim društvom, kao i aktivnosti koje predstoje u izradi novog Akcionog plana, sa posebnim fokusom na saradnju sa zainteresovanim stranama.

U skladu sa prethodnim, svi zainteresovani mogu prijaviti svoje učešće tako što će najkasnije do 19. decembra 2022. godine dostaviti svoje podatke (ime i prezime, naziv organizacije/privrednog subjekta, imejl adresa) na imejl danilo.rodicc@mduls.gov.rs, nakon čega će im biti poslati pristupni podaci za učešće na događaju.

Za više informacija o učešću Republike Srbije u Partnerstvu posetite internet stranicu na adresi https://ekonsultacije.gov.rs/ogpPage/1, dok za upoznavanje sa samom inicijativom posetite link https://www.opengovpartnership.org/.Skip to content