Javni poziv

Ministarstvo državne urpave i lokalne samouprave oglašava javni poziv za angažovanje lica ugovorom o obavljanju privremenih i povremenih poslova za sledeće:

1. Sprovođenje postupaka javnih nabavki i izrada dokumentacije u vezi sa nabavkama za potrebe Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; provera i praćenje usklađenosti sprovođenja postupaka javnih nabavki sa zakonskim propisima iz ove oblasti; kontrolu pravilnog sprovođenja ugovora nakon sprovedenih postupaka javnih nabavki – 1 izvršilac.

Period angažovanja
Ugovor o privremenim i povremenim poslovima se može zaključiti na period do 120 radnih dana sa nezaposlenim licem, zaposlenim koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena ili sa korisnikom starosne penzije (u skladu sa odredbom člana 197. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US i 113/17)).

Uslovi angažovanja
Kandidat treba da poseduje stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godine radnog iskustva, poznavanje postupaka javnih nabavki, poznavanje rada na računaru.

Naknada
Mesečna naknada za obavljanje poslova navedenih u ovom javnom pozivu je 45.000,00 dinara, bez poreza i doprinosa.

Način podnošenja prijava
Prijave se podnose putem elektronske pošte na e-adresu marija.radovanovic@mduls.gov.rs u roku od osam dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet strani Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu do poslednjeg dana navedenog roka, odnosno do 6. feruara 2018. godine u 23,59 sati.

Sadržaj prijave
Zainteresovana lica dostavljaju svoju radnu biografiju koja, pored ličnih podataka (ime, prezime, godina rođenja, adresa i mesto prebivališta, broj telefona) treba da sadrži podatke o obrazovanju, podatke o stručnom usavršavanju, podatke o posebnim oblastima znanja.

Izbor kandidata
Nakon isteka roka za dostavljanje prijava, kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog poziva, biće pozvani na usmeni razgovor. Kandidati će biti naknadno obavešteni o datumima i vremenu testiranja i održavanja razgovora telefonskim putem. Testiranje i razgovor će se obaviti u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ul. Birčaninova 6, Beograd.

Kandidati koji budu pozvani na razgovor, u obavezi su da dostave original ili overenu fotokopiju dokaza o stečenom obrazovanju i dokaza o radnom iskustvu.Skip to content