MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE objavljuje JAVNI POZIV za dodelu godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave u 2022. godini

Na osnovu člana 26. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za finansiranje programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 101/21),

Republika Srbija

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

objavljuje

JAVNI POZIV

za dodelu godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave u 2022. godini

 

 1. Uvod i predmet

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) dodeljuje godišnje nagrade jedinicama lokalne samouprave za najbolju praksu u oblastima dobre uprave u vidu novčanog iznosa, u cilju finansijske podrške za dalje unapređenje dobre uprave na svojoj teritoriji.

Godišnja nagrada jedinicama lokalne samouprave za najbolju praksu u oblastima dobre uprave (u daljem tekstu: godišnja nagrada) će se dodeljivati na osnovu prijava koje obavezno sadrže obrazloženi predlog za dodelu godišnje nagrade sa predlogom projekta koji bi se sufinansirao sredstvima godišnje nagrade.

Godišnje nagrade dodeljuju se u ukupnom raspoloživom iznosu od 10.000.000,00 dinara.

U okviru ukupnih raspoloživih sredstava za godišnje nagrade, dodeljuju se godišnje nagrade u jednakim iznosima za četiri oblasti.

Pobednici u svakoj od četiri oblasti steći će pravo na godišnju nagradu u iznosu od 2.500.000,00 dinara.

 

 1. Učesnici

 

Pravo učešća za dodelu za godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave imaju gradovi i opštine (u daljem tekstu: učesnici) u skladu sa procedurom propisanom u ovom javnom pozivu i uz dostavljanje adekvatne prateće dokumentacije.

Gradske opštine mogu podneti prijavu na javni poziv samo uz saglasnost grada koja se potvrđuje aktom gradonačelnika.

 

 • Oblasti unapređenja najbolje uprave

 

Godišnje nagrade za najbolje opštinske/gradske uprave dodeljuju se za sledeće četiri oblasti:

 

 • Efikasnost i delotvornost:
  • Primeri prakse reforme lokalnih administrativnih postupaka (npr. usaglašavanje administrativnih postupaka sa modelima MDULS; skraćivanje rokova administrativnog postupanja);
  • Primeri unapređenja efikasnosti i dostupnosti usluga lokalne samouprave (npr. jedinstveno mesto za pružanje informacija i prijem zahteva stranaka; moderni uslužni centri LS; sistem za brze odgovore; primena e-ZUP-a);
  • Primeri iz prakse kojima je obezbeđeno praćenje rada i efikasnosti lokalne uprave (npr. praćenje rokova u kojima postupa lokalna uprava; praćenje broja i frekventnosti usluga lokalne samouprave; mehanizmi za istraživanje i analizu ocena rada lokalne uprave, službi, organizacija i preduzeća; sprovođenje analize ocena rada organa JLS i predloga građana za unapređenje rada);
  • Primeri međuopštinske saradnje koji za rezultat imaju unapređenje efikasnosti i delotvornosti u sprovođenju nadležnosti lokalne samouprave.

 

 • Transparentnost i učešće javnosti u radu jedinice lokalne samouprave:
  • Primeri pravovremenog, razumljivog i sadržajnog informisanja građana o radu lokalne samouprave i temama od značaja za građane grada/opštine/gradske opštine i/ili inovativnih vidova komunikacije sa građanima i javnošću (npr. moderni i sadržajni internet portali lokalne samouprave i obim i sadržaj dostupnih informacija; komunikacija putem društvenih mreža; aplikacije za komunikaciju sa građanima);
  • Primeri uključivanja javnosti u donošenju važnih lokalnih odluka, programa, planova i mera (npr. učešće javnosti u izradi lokalnih planova razvoja; učešće privrede u definisanju lokalnih mera koje utiču na njen položaj; uključivanje mladih u definisanje lokalnih omladinskih politika i mera; uključivanje pripadnika druge specifične lokalne zajednice/grupe ili manjinske zajednice u definisanju lokalnih politika koje se odnose na nju);
  • Primeri omogućavanja učešća javnosti u izradi i praćenju budžeta (npr. sprovođenje javne rasprave tokom pripreme lokalnog budžeta, posebno u oblasti kapitalnih investicija; dostupnost budžeta, rebalansa, završnih računa, izveštaja DRI, stanja lokalnog javnog duga na internet portalu LS; dostupnost periodičnog (dnevnog, nedeljnog) pregleda stanja/realizacije lokalnog budžeta);
  • Primeri lokalnih mehanizama i mera putem kojih je omogućeno građanima da ocenjuju rad organa lokalne samouprave i upućuju predloge za unapređenja njihovog rada;
  • Primeri transparentnog upravljanja poslovima lokalne samouprave (npr. dostupnost informacija o postupcima javnih nabavki; otvorenost konkursa kojima se dodeljuju sredstva, popunjavaju radna mesta i/ili dodeljuje javna svojina u zakup);
  • Primeri aktivnog uključivanja lokalne zajednice, posebno mesnih zajednica i organizacija civilnog društva u procesu usvajanja javnih politika na lokalnom nivou i sprovođenje lokalnih mera i projekata.

 

 • Odgovornost i vladavina prava:
  • Primeri zaokruženog institucionalnog okvira za upravljanje razvojem na lokalnom nivou (npr. postojanje i usaglašenost ključnih dokumenata javnih politika i razvojnog planiranja na lokalnom nivou i mehanizama za njihovu realizaciju, praćenje i analizu njihovog efekta; usklađenost sadržine krovnog planskog dokumenta i sektorskih strategija sa kategorijama programskog budžeta);
  • Primeri odgovornog upravljanja lokalnom javnom svojinom (npr. postojanje sveobuhvatnog popisa imovine i upisa prava svojine u korist JLS; vođenje evidencija o vrednosti imovine u LS i kod Direkcije za imovinu; primeri društveno odgovornog raspolaganja sa imovinom LS – revitalizacija i prenamena objekata LS i njihovo angažovanje za potrebe lokalne zajednice u različitim oblastima, posebno za društveno ugrožene grupe ili podsticaj ekonomskom i drugom razvoju LS);
  • Primeri odgovornog sprovođenja postupka odobravanja sredstava za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva/udruženja (npr. kroz utvrđivanje javnog interesa za sufinansiranje; transparentnu i inkluzivnu konkursnu proceduru; uspostavljanje mehanizama za praćenje i evaluaciju projekata koji se sufinansiraju);
  • Primeri adekvatnog postupanja po preporukama i drugim aktima nezavisnih državnih i lokalnih organa i tela;
  • Primeri aktivnog sprovođenje lokalnih antikorupcijskih politika (npr. priprema, usvajanje i sprovođenje lokalnog plana za borbu protiv korupcije; posebni mehanizmi i mere za prevenciju potencijalne korupcije).

 

 • Ravnopravnost i anti-diskriminacija:
  • Primeri prakse uspostavljanja i primene antidiskriminativnih mera i prevencije svake vrste diskriminacije u radu lokalne uprave;
  • Primeri iz prakse putem kojih je obezbeđena ravnopravna upotreba jezika i pisma nacionalnih manjina;
  • Primeri uspostavljanja i delovanja lokalnih mehanizama i mera za razvoj i unapređenje rodne ravnopravnosti (npr. funkcionisanje lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost; sprovođenje rodnog odgovornog budžetiranja; lokalni projekti koji su usmereni na unapređenje položaja žena i muškaraca);
  • Primeri partnerstva sa organizacijama civilnog društva u sprovođenju lokalnih mera podrške osetljivim društvenim grupama;
  • Primeri lokalnih mera socijalne inkluzije, posebno socijalne inkluzije i unapređenja položaja Roma i Romkinja;
  • Primeri obezbeđivanja i unapređenja pristupačnosti usluga lokalne samouprave osobama sa invaliditetom, starijim sugrađanima, majkama sa malom decom i sl.

 

 1. Kriterijumi za dodelu godišnje nagrade

 

Učesnici podnose prijavu za dodelu godišnje nagrade i kandiduju najbolje primere svoje prakse u oblastima dobre uprave, po sopstvenom izboru, za odabranu oblast i ne moraju biti ograničeni na primere navedene u tački III ovog javnog poziva, koji su dati samo kao ilustracija.

Učesnici mogu podneti jednu prijavu za jednu oblast, a mogu konkurisati za više oblasti (maksimalno 4 prijave, iz svake oblasti po jedna), s tim što će biti nagrađeni samo u jednoj od njih.

Za svaku oblast podnosi se posebna prijava.

Pristigle prijave će ocenjivati Komisija za dodelu godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave (u daljem tekstu: Komisija za dodelu nagrada).

Prilikom odlučivanja o prijavama Komisija za dodelu nagrada će se posebno rukovoditi sledećim kriterijumima:

 

Kriterijum Maksimalan broj bodova
1.     Relevantnost predloga – u odnosu na temu/oblast na koju se odnosi i u odnosu na primenu odgovarajućih propisa Republike Srbije i principa dobrog upravljanja u lokalnoj samoupravi 10
2.     Vezu određene prakse sa strateškim dokumentom i njenu održivost – postojanje internih pravila, budžetskog izdvajanja i održivog institucionalnog okvira u vezi sa konkretnom inicijativom 10
3.     Obim promene koju predlog donosi i uticaja koji ostvaruje na lokalnom nivou – društvena vrednost predložene prakse za lokalnu zajednicu i uticaj rezultata i efekata aktivnosti na unapređenje rada lokalne samouprave, povećanje kvaliteta njenih usluga prema lokalnoj zajednici i unapređenje položaja krajnjih korisnika konkretne inicijative i dr. 35
4.     Inovativnost prakse – inovativnost i originalnost predloženog primera 10
5.     Primenljivost predloga –  mogućnost primene konkretne prakse u drugim gradovima i opštinama 15
6.     Stepen učešća građana/civilnog sektora – uključivanje građana i civilnog sektora u iniciranju i razvijanju predloga 10
7.     Integracija horizontalnih tema – uticaj prakse na unapređenje ljudskih i manjinski prava, socijalne inkluzije, rodne ravnopravnosti, položaja mladih i dr. 10

 

 1. Potrebna dokumentacija

 

Prijava sadrži popunjen prijavni formular i prateće priloge/dokumentaciju koji predstavljaju izvore verifikacije sprovedenih aktivnosti i postignutih rezultata navedenog primera najbolje uprave.

Prijavni formular, sa pratećom dokumentacijom, mora biti overen i potpisan od strane gradonačelnika, odnosno predsednika opštine.

 1. Postupak odabira prijava i način prenosa sredstava

Komisija za dodelu nagrada utvrđuje Predlog odluke o dodeli godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave za svaku od navedenih oblasti i dostavlja ga ministru državne uprave i lokalne samouprave.

Odluku donosi ministar državne uprave i lokalne samouprave.

Odluka sadrži: naziv jedinice lokalne samouprave kojoj se dodeljuje godišnja nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave, naziv oblasti dobre uprave za koju se dodeljuje i iznos dodeljenih sredstava.

Odluka se objavljuje u „Službenom glasniku RS“ i na veb prezentaciji Ministarstva.

Ministarstvo će zaključiti ugovore o korišćenju sredstava godišnje nagrade za najbolje opštinske/gradske uprave sa jedinicama lokalne samouprave kojima je nagrada dodeljena i izvršiti prenos odobrenog iznosa.

 

 • Rok za dostavljanje prijava i način prijavljivanja

 

Rok za dostavljanje prijave za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu je 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku RS“.

Prijava za dodelu godišnje nagrade za najbolje opštinske/gradske uprave dostavlja se elektronskim putem, potpisana, skenirana u PDF formatu i u Word formatu na mejl adresu: godisnja.nagrada@mduls.gov.rs, na prijavnom formularu – Obrazac broj 5, koji se preuzima na veb prezentaciji Ministarstva: www.mduls.gov.rs.

Uz prijavu se, elektronskim putem, dostavlja i sva neophodna dokumentacija navedena u javnom pozivu.

Uz prijavu se, takođe dostavljaju, podaci lica zaduženog za obavezu dostavljanja izveštaja, praćenje realizacije ugovorenih obaveza, kao i izvršenje Ugovora.

Izuzetno, ukoliko je jedinica lokalne samouprave onemogućena da prijavu i dokumentaciju pošalje u elektronskom obliku, može je dostaviti putem redovne pošte, na adresu:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Komisija za dodelu godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave

11000 Beograd, Birčaninova 6 

            Ukoliko se dokumentacija dostavlja putem redovne pošte, dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Komisija za dodelu nagrada će razmatrati samo prijave koje su blagovremeno podnete. Neblagovremene i nepotpune prijave za dodelu godišnje nagrade se neće razmatrati.

Komisija za dodelu nagrada može vršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije, ali samo od jedinica lokalne samouprave koje su ispunile uslove iz javnog poziva.

Informacije neophodne za učešće na ovom javnom pozivu mogu se dobiti na telefon Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Sektor za registre i lokalnu samoupravu, broj: 011/3620-148; 011/2686-786 i 011/3643-966.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Komisija za dodelu godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave

broj: 119-01-00141/2022-24 od 30. januara 2023. godine.

 

Preuzmite:

Prijava za godišnju nagradu

 

 Skip to content