ODLUKa o raspodeli sredstava

Na osnovu člana 18. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za finansiranje programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 101/21), a na osnovu Predloga odluke Komisije za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava, donosim

O  D  L  U  K  U 

o raspodeli sredstava

 

Sredstva se odobravaju po objavljenom Javnom pozivu za raspodelu sredstava („Službeni glasnik RS”, broj 8/24 od 2. februara 2024. godine).

Iz sredstava koja su planirana Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu na Razdelu 20 – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, šifra direktnog budžetskog korisnika – 14800, funkcija 180 – transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti, program 0608 – sistem lokalne samouprave, programska aktivnost 0004 – podrška razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave,  ekonomska klasifikacija 463 – transferi ostalim nivoima vlasti, izvor finansiranja 01 – prihodi iz budžeta, u ukupnom iznosu od 409.640.000,00 dinara, odobravaju se sredstva sledećim jedinicama lokalne samouprave, i to:

1.1. Učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu, za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za jedinice lokalne samouprave, lokalni ekonomski razvoj, investicije i zapošljavanje u jedinici lokalne samouprave (namena 1), sledećim korisnicima u navedenim iznosima i namenama:

 

Red.

br.

Naziv jedinice lokalne samouprave Dinara Namena
1. Opština

ADA

 

 

20.000.000,00

 

Rekonstrukcija javnog objekta i izgradnja pomoćnog objekta – zgrade kulturnog udruženja nacionalnih manjina ,,Pačirta“
2. Opština

BOLJEVAC

 

25.000.000,00

Izgradnja glavnog dovodnog cevovoda za snabdevanje vodom naselja Savinac, Sumrakovac i Podgorac Timok – Ib-2 faza i Id-1faza izgradnje
3. Opština

BOSILEGRAD

 

7.140.000,00

„Proširenje gradske mreže radi vodosnadbevanja naselja Resen u opštini Bosilegrad“
4. Opština

VELIKA PLANA

 

15.000.000,00

Unapređenje sistema javnog osvetljenja opštine Velika Plana primenom uređaja za uštedu električne energije
5. Grad Beograd

GO NOVI BEOGRAD

 

2.969.328,00

Tekuće održavanje službe pedijatrije (predškolski deo, bolesna strana) Doma zdravlja ,,Novi Beograd“
6. Grad Beograd

GO SAVSKI VENAC

 

16.163.238,00

Investiciono održavanje zdravstvenih ambulanti u okviru Doma zdravlja Savski venac u ulici Pasterova broj 1
7. Opština

GORNJI MILANOVAC

 

16.000.000,00

Projekat za izvođenje za izgradnju sportskih terena za košarku i odbojku i teretane na otvorenom na lokaciji ,,Sportsko-rekreativnog centra Gornji Milanovac“ u Gornjem Milanovcu na katastarskoj parcela 40309/1 KO Gornji Milanovac
8. Opština

ŽITORAĐA

4.422.077,10 Adaptacija i sanacija skupštinske sale Žitorađa
9. Grad

ZAJEČAR

 

20.000.000,00

Investiciono održavanje

krova i krovnog pokrivača zgrade Gradske uprave grada Zaječara, objekat broj 1 na kp br 9667 KO Zaječar u Zaječaru

10. Opština

KOCELJEVA

 

17.000.000,00

Izgradnja sportsko-rekreativnih sadržaja u okviru Osnovne škole ,,Mića Stanojlović“ – izdvojeno osmorazredno odeljenje Draginje, na K.P. br. 1076 K.O. Draginje, opština Koceljeva
11. Grad

KRALJEVO

 

13.965.480,00 Izgradnja dečijeg igrališta u IV crnogorskoj ulici u Ribnici, katastarska opština broj 3724/5, KO Kraljevo
12. Grad

KRUŠEVAC

 

18.482.814,00 Unapređenje infrastrukturnih kapaciteta Sportskog centra Kruševac kroz izgradnju dečijeg igrališta – odbojka na pesku
13. Opština

LAPOVO

 

24.979.811,85

Rekonstrukcija i prenamena pomoćnog objekta u poslovnu zgradu za potrebe vatrogasne službe na k.p. 8818/3 KO Lapovo
14. Opština

MIONICA

 

15.000.000,00

Projekat racionalizacije potrošnje električne energije na mreži javnog osvetljenja na teritoriji opštine Mionica na katastarskim parcelama 701 KO Tabanović, 564 KO

Đurđevac, 972 KO Vrtiglav, 139/14 KO Popadić, 1053 KO Dučić, 671 KO Rakari, 1855 i 1859 KO Gornji Mušić, 850 i 402 KO Todorin Do

15. Opština

OSEČINA

 

35.999.068,90

Dogradnja i spoljno uređenje školskog objekta ,,OVC Braća Nedić“ – druga faza, ul. Braće Nedić  br. 21 KP 4339, KO Osečina
16. Opština

PARAĆIN

28.794.486,00 Tekuće održavanje objekta „Gimnazije“ u Paraćinu
17. Opština

PEĆINCI

 

40.386.805,20

Dogradnja, rekonstrukcija i adaptacija postojećeg prostora (pozorišna sala) u objektu Kulturnog centra Pećinci
18. Grad

POŽAREVAC

 

8.130.790,95

„Izvođenje radova na izradi ambijentalnog (dekorativnog) osvetljenja fasade objekta ,,Starog načelstva“ u Požarevcu“, faza 2
19. Opština

TOPOLA

20.658.500,00 ,,Izgradnja dečjeg igrališta i teretane na otvorenom u Topoli na katastarskoj parceli 1746/10 KO Topola“
20. Opština

ŠID

 

10.200.000,00

Uređenje dvorišta Muzičke škole „Filip Višnjić“ u Šidu

 

1.2. Pružanje finansijske pomoći u cilju bržeg i kvalitetnijeg uvođenja e-uprave i savremenih informacionih tehnologija radi unapređenja i modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave u cilju kvalitetnijeg pružanja usluga, kao i tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organizacijama (namena 2), sledećim korisnicima u navedenim iznosima i namenama:

 

Red.

br.

Naziv jedinice lokalne samouprave Dinara Namena
1. Opština

MEDVEĐA

 

5.406.900,00

Uvođenje savremenih informacionih tehnologija radi unapređenja i modernizacije rada opštine Medveđa
2. Opština

NEGOTIN

 

5.597.100,00

„Unapređenje informaciono komunikacione infrastrukture i sigurnosti računarskog sistema“
3. Opština

NOVA CRNJA

5.000.000,00 Uspostavljanje internet centra u opštini Nova Crnja
4. Grad

NOVI PAZAR

 

7.416.000,00

Elektronska skupština kao sredstvo za transparentan i odgovoran rad
5. Opština

PETROVAC NA MLAVI

 

13.584.000,00

Osavremenjavanje rada Skupštinskih radnih tela i Opštinskog veća Opštine Petrovac na Mlavi
6. Grad

ČAČAK

1.000.000,00 Ekološki informacioni sistem ,,EKO Čačak“
7. Opština

ČOKA

5.292.600,00 Unapređenje informacionog okruženja opštine za potrebe razvoja eUprave

 

1.3. Pružanje finansijske pomoći jedinici lokalne samouprave u organizaciji kulturnih sportskih, turističnik i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane na njenoj teritoriji, kao i radi omogućavanja adekvatnog prilaza ustanovama javnih službi osobama sa invaliditetom (namena 3) sledećim korisnicima u navedenim iznosima i namenama:

 

 

 

Red.

br.

Naziv jedinice lokalne samouprave Dinara Namena
1. Grad

ČAČAK

4.500.000,00 Košarkaški kamp ,,Malina“ 2024

 

1.4. Pružanje finansijske pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji projekata koji doprinose preventivnom delovanju na smanjenju rizika od klimatskih promena, kao i elementarnih i drugih nepogoda, u cilju zaštite imovinskih interesa jedinica lokalne samouprave i građana (namena 4) sledećem korisniku u navedenom iznosu i nameni:

 

Red.

br.

Naziv jedinice lokalne samouprave Dinara Namena
1. Opština

BOSILEGRAD

1.551.000,00 Opremanje vozila opremom za gašenje požara

 

Komisija je, koristeći kriterijume iz čl. 12, 13, 14, 15 i 16. Pravilnika, izvršila bodovanje prema stepenu razvijenosti jedinice lokalne samouprave, u skladu sa važećom Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, bodovima od 1 do 5, kao i po značaju projekta za poboljšanje uslova života i rada građana, bodovima od 1 do 10.

Nakon donošenja Odluke o raspodeli sredstava, Ministarstvo će zaključiti ugovor o korišćenju sredstava sa jedinicama lokalne samouprave kojima su sredstva dodeljena.

Odobrena sredstva jedinica lokalne samouprave je dužna da koristi prema utvrđenoj nameni i sadržajima, saglasno odredbama Ugovora.

Jedinica lokalne samouprave je dužna da Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – Komisiji za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava, podnosi redovne izveštaje o realizaciji namena za koja su sredstva dodeljena i načinu utroška sredstava i konačni izveštaj najkasnije u roku od 30 dana od dana utroška sredstava.

 

Preuzmite:

Odluka o raspodeli sredstava

 

 Skip to content