Obaveštenje


Povodom današnjeg teksta koji je objavljen na temu eve
ntualnih izmena Zakona o načinu utvrđivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (Zakon o maksimumu), želimo da ukažemo na dve pogrešne konstatacije.

Pre svega, pominjući da izmene Zakona o maksimumu daju privilegije činovnicima u odnosu na zaposlene u privatnim firmama, naglašavamo da je namera upravo suprotna:

  • da izjednači položaj zaposlenih koji su tehnološki višak u državi sa zaposlenima koji su tehnološki višak u privatnim firmama.

Naime, prethodna verzija Zakona, čiju je primenu člana 20. Ustavni sud zbog moguće neustavnosti, odložio, propisivala je posebnu otpremninu za zaposlene koje ispunjavaju uslov za penziju koji su višak, a koja je manja od one koja bi se davala zaposlenima koji se proglase tehnološkim viškom.

Zbog moguće neustavnosti ovog člana, a i da bi se nesmetano nastavio proces racionalizacije, novim izmenama zakona smo zaposlene koji imaju uslove za penziju, a koji su višak, vratili u režim Zakona o radu i drugih zaposlenih u privredi. Na taj način dajemo im prvo mogućnost da se izjasne dobrovoljno da li hoće da napuste javni sektor. Ako oni to ne žele, a poslodavac smatra da mu ta  radna mesta nisu više potrebna u procesu rada, on tim zaposlenima, koji su, dakle, tehnološki višak, mora da isplati otpremninu kao i svim drugim zaposlenima. Zakon o maksimumu nije propisivao visinu te otpremnine, već Zakon o radu (koji se primenjuje i na ceo privatni sektor) i po kojoj bi taj zaposleni imao pravo na trećinu svoje poslednje plate po godini rada u javnom sektoru.

Smatramo da je veoma značajno, bez obzira na osporavanje člana 20, što smo u ovom periodu uspeli da identifikujemo koji su to radna mesta u javnom sektoru višak, tako da sada poslodavci neće moći kao u ranijim racionalizacijama u javnom sektoru da otpuštaju samo starije zaposlene i isplaćuju im visoke iznose otpremnina, već samo one zaposlene na radnim mestima koja im zaista nisu potrebna, bilo da ispunjavaju uslov za penziju ili ne. Svaka zloupotreba će biti mnogo vidljivija.Skip to content