Obaveštenje koordinacionog tela za ZUP

Osnovna ideja u vezi sa procesom usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku jeste da se ovaj proces, u cilju obezbeđenja većeg jedinstva sistema upravnog postupanja, iskoristi ne samo za usklađivanje posebnih zakona sa ovim opštim procesnim zakonom, već i za analizu njihovih efekata, izmene procesnih, ali i materijalnih normi, kao i za usklađivanje sa pravnim tekovinama i principima EU.

Imajući u vidu dosadašnju upravnopravnu praksu u Republici Srbiji, kao i ciljeve Strategije reforme javne uprave, Prelaznim i završnim odredbama Zakona o opštem upravnom postupku predviđeno je usklađivanje posebnih zakona sa odredbama ovog zakona u utvrđenom periodu, pri čemu bi „teret dokazivanja“ potrebe za specifičnim uređenjem pojedinih pitanja (gde je to dopušteno) na organima koji te specifičnosti ističu.

Zakonom o opštem upravnom postupku, odredbom člana 3, predviđeno je da se taj zakon primenjuje na postupanje u svim upravnim stvarima, a da se pojedina pitanja upravnog postupka posebnim zakonom mogu urediti samo ako je to u pojedinim upravnim oblastima neophodno, ako je to u saglasnosti sa osnovnim načelima određenim Zakonom o oopštem upravnom postupku i ako se time ne smanjuje nivo zaštite prava i pravnih interesa stranaka zajemčenih ovim zakonom.

S obzirom na značaj pitanja usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku, naročito sa aspekta obezbeđenja vladavine prava i pravne sigurnosti i imajući u vidu nužnost obezbeđenja trajnosti procesa usklađivanja, Koordinaciono telo za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku pripremilo je Obaveštenje o primeni člana 214. Zakona o opštem upravnom postupku (u prilogu).

Koordinaciono telo Vlade će nastaviti rad na proceni usklađenosti odredaba posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku, utvrđivanjem obaveze i obima usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku.

  • Obaveštenje u celosti preuzmite ovde.


Skip to content