OBAVEŠTENJE O POČETKU IZRADE PETOG AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU U REPUBLICI SRBIJI

Partnerstvo za otvorenu upravu (engl. Open Government Parntership – OGP, https://www.opengovpartnership.org/) je međunarodna inicijativa čija je svrha unapređenje osnovnih vrednosti i principa otvorene uprave (poput učešća javnosti u donošenju odluka, transparentnosti i odgovornosti organa javne vlasti, uz upotrebu inovacija i tehnologija), kroz blisku saradnju organa uprave sa građanima, organizacijama civilnog društva, privatnim sektorom i ostalom zainteresovanom javnošću. Formalno pokrenuta 2011. godine od strane osam država, ova inicijativa danas okuplja 77 država i 106 lokalnih zajednica širom sveta.

Izrada i sprovođenje akcionih planova u cilju unapređenja stanja u oblastima obuhvaćenim vrednostima Partnerstva ključna je obaveza koja proizlazi iz učešća u ovoj inicijativi, u kojoj Republika Srbija učestvuje od 2012. godine, od kada su usvojena i implementirana četiri dvogodišnja akciona plana.

Kao koordinator nacionalnih aktivnosti u okviru učešća Republike Srbije u Partnerstvu za otvoreno upravu, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava zainteresovanu javnost o početku procesa izrade petog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji.

U svrhu blagovremenog informisanja i podsticanja učešća svih zainteresovanih strana pripremljen je Kalendar izrade novog Akcionog plana, sa aktivnostima koje se planiraju tokom procesa pripreme ovog dokumenta i okvirnim rokovima za njihovu realizaciju, koji se može preuzeti u nastavku teksta.

U skladu sa Kalendarom, do kraja tekuće godine planirano je sprovođenje Javnog poziva za izbor organizacija civilnog društva u Posebnu radnu grupu za pripremu Akcionog plana, kao i održavanje Info–dana o Partnerstvu, dosadašnjim rezultatima i novom ciklusu.

Pozivamo sve zainteresovane strane da prate objave na sajtu Ministarstva, kao i na posebnoj sekciji posvećenoj učešću Republike Srbije u Partnerstvu za otvorenu upravu na Portalu eKonsultacije (https://ekonsultacije.gov.rs/ogpPage/1), kako bi se na vreme informisale o mogućnostima za učešće.

Više informacija o učešću Republike Srbije u Partnerstvu za otvorenu upravu dostupno je na adresi: https://ekonsultacije.gov.rs/ogpPage/1.Skip to content