OBAVEŠTENJE O SPROVOĐENJU DRUGOG PROCESA KONSULTACIJA U POSTUPKU PRIPREME DOPUNE UREDBE O KATALOGU RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA U JAVNOM SEKTORU

Pozivamo sve zainteresovane strane, predstavnike naučno – istraživačkih ustanova, naučne radnike, udruženja, socijalne partnere i druga zainteresovana lica da učestvuju u drugom procesu konsultacija u vezi Predloga Kataloga radnih mesta u institutima od nacionlanog značaja, istraživačko-razvojnim institutima, institutima čiji je osnivač Srpska akademija nauka i umetnosti. Navedeni Predlog pripremilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, a uz konsultacije sa naučno – istraživačkim ustanovama nakon sprovedenog prvog procesa konsultacija od 30. decembra 2021. godine.

Drugi poces konsultacija o Predlogu dopune Uredbe o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 81/17, 6/18 i 43/18) će se sprovesti u periodu od 6. aprila do. 6. maja  2022. godine, dostavljanjem primedbi, sugestija i komentara elektronskim putem na mejl: katalogradnihmesta@mduls.gov.rs ili na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova br.6, Beograd.

Predlog Kataloga radnih mesta objavljeni su na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i eKonsultacije.

Predlog Kataloga radnih mesta u institutima od nacionalnog značaja, istraživačko-razvojnim institutima i institutima čiji je osnivač Srpska akademija nauka i umetnosti nalazi se OVDE

Predlog Kataloga radnih mesta u institutima od nacionalnog značaja, istraživačko-razvojnim institutima i institutima čiji je osnivač Srpska akademija nauka i umetnosti. (u daljem tekstu: Katalog) za koji se sprovodi drugi proces konsultacija sačinjen je u saradnji sa predstavnicima Ministarstva prosvete, nauku i tehnološkog razvoja –  Sektora za nauku, a na osnovu dostavljenih predloga, sugestija i komentara od strane instituta, sindikata, fakulteta, organizacija i fizičkih lica, nakon spovedenog prvog procesa konultacija.

Radi pravilnog razumevanja Kataloga radnih mesta u javnom sektoru ukazujemo:

 • Katalog radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru ima za cilj jedinstveno praćenje radnih mesta, odnosno poslova koji se obavljaju u javnom sektoru i treba da sadrži nazive radnih mesta, opšti/tipični opis posla koji se obavlja na tim radnim mestima,  zahtevan stepen stručne spreme, odnosno obrazovanje kao i dodatna znanja/ispite/ radno iskustvo.

S tim u vezi, napominjemo da:

 • opšti/tipični opis posla predstavlja opšti, tipični opis posla koji se obavlja na radnom mestu i treba da bude kratak ( ne treba da sadrži sve opise poslova iz Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji poslova, s obzirom da poslodavac na osnovu opšteg/tipičnog opisa posla iz Kataloga detaljinije razrađuje poslove Pravilnikom);
 • stepen stručne spreme, odnosno obrazovanje treba biti usklađeno sa obrazovanjem koje je propisano zakonom ili drugim pravnim aktom iz delatnosti rada;
 • dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo predstavljaju najmanje zahtevane  uslove koji su zakonom ili drugim pravnim aktom propisani za obavljanje određenih poslova.

Na osnovu navedenog Katalog radnih mesta nema svrhu i ne može zameniti Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova koji se donosi na nivou ustanove.

 • Deo primedbi i sugestija koje su se odnosile na radna mesta istraživača u odgovarajućim zvanjima, a koje su sastavni deo Kataloga radnih mesta u visokom obrazovanju neće se razmatrati u ovom procesu konsultacija imajući u vidu da se ovim Katalogom utvrđuju radna mesta u institutima od nacionalnog značaja, istraživačko-razvojnim institutima i institutima čiji je osnivač Srpska akademija nauka i umetnosti
 • Takođe, deo primedbi koji se odnosio na utvrđivanje radnih mesta u inovacionim centrima nisu mogli biti prihvaćeni iz razloga što su ovi centri osnovani i posluju u skladu sa propisima o privrednim društvima. Naime, Katalog ne obuhvata radna mesta zaposlenih u javnim preduzećima i privrednim društvima koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave i Narodnoj banci Srbije, kao ni na zaposlene u javnim medijskim servisima i organima i organizacijama koje su osnovane međunarodnim ugovorom ili kojima se plate određuju u skladu sa međunarodnim ugovorom (član 1., stav 4. Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sketoru („Službeni glasnik RS“, br. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19, 157/20 i 123/21).
 • Radna mesta koja su utvrđena navedenim katalogom, a koja se odnose na obavljanje delatnosti instituta u oblasti zdravstvene/farmaceutske  delatnosti, odnosno proizvodnje i prometa lekova i medicinskih sredstva usklađena su  sa propisima koji uređuju ove delatnosti.
 1. Katalog radnih mesta u nauci
  1. Spisak radnih mesta u nauci
  2. Predlog katalogaradnih mesta u  nauci


Skip to content