ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПРОЦЕСА КОНСУЛТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ НАЦРТА КАТАЛОГА РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Позивамо све јавне службе, удружења, социјалне партнере, стручну јавност и друга заинтересована лица да учествују у процесу консултација о Нацрту Каталога радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору у циљу припрема измена и допуна Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору ( „Сл. гласник РС“, бр. 81/17, 6/18 и 43/18, у даљем тексту: Уредба о Каталогу радних места).

Консултације ће се спровести у периоду од 3. августа 2021. године до 10. септембра 2021. године.
Текст Нацрта Каталога радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору постављен је на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs и на порталу е-управе.
Предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре учесници у процесу консултација могу доставити на електронску адресу:katalogradnihmesta@mduls.gov.rs или писаним путем Министарству државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова бр.6. са назнаком: „За консултације о Нацрту Каталога радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору“.

Разлози за измене Каталога радих места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору: Oд усвајања Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору 27. јула 2017. године, протекло неколико година, указала се потреба за изменама и допунама Уредбе о Каталогу радних места и то како прописивањем радних места која до сада нису била обухваћена Каталогом, а чији послови се обављају у јавним службама (из области неформалног/осталог образовања које обављају установе образовања), тако и за усклађивањем постојећих радних радна места у делу описа посла, образовања и осталих услова за рад на радним местима са прописима (у области културе, здравствене заштите, социјалне заштите, високог образовања и др.). Потреба за изменама наведене уредбе условљена је и обавезом усаглашавања потребне стручне спреме за обављање послова одговрајућег радног места са Националним оквиром квалификација.
Министарство државне управе и локалне самоуправе је у периоду од доношења Уредбе о Каталогу радних места до данас, континуирано сарађивало са ресорним министарствима надлежним за рад јавних служби на прикупљању и обради података неопходних за израду детаљних анализа радних места која су утврђена Уредбом о Каталогу радних места. У сарадњи са ресорним министарствима, Министарство државне управе и локалне самоуправе припремило је Нацрт Каталога радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору који ће бити предмет консултација у поступку припреме Предлога уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.
По окончању процеса консултација, разматраће се пристигли предлози, сугестије, иницијативе и коментари у циљу припреме текста Предлога уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору који ће бити упућен Влади Републике Србије на разматрање и усвајање. Јавним службама које акте о организацији и систематизацији послова уређују у складу са Уредбом о каталогу радних места, оставиће се примерен рок за усаглашавање ових аката са новодонетом Уредбом.

Нацрт Каталога радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору се налази:

 1. Каталог радних места пратећих послова
  1.  Списак радних места у Каталогу радних места пратећих послова
  2. Каталог радних места пратећих послова 
 2. Каталог радних места у здравственој заштити 
  1. Списак радних места у здравственој заштити
  2. Каталог радних места у здравственој заштите 
 3. Каталог радних места у  култури и информисању
  1. Списак радних места у култури и информисању
  2. Каталог радних места у култури и информисању
 4. Каталог радних места у  организацијама обавезног социјалног осигурања
  1. Каталог радних места у Централном регистру обавезног социјалног осигурања
   1. Списак радних места у Централном регистру обавезног социјалног осигурања
   2. Каталог радних места у Централном регистру обавезног социјалног осигурања
  2. Каталог радних места у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање
   1. Списак радних места у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање
   2. Каталог радних места у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање
  3.  Каталог радних места у Републичком фонду за здравствено осигурање
   1. Списак радних места у Републичком фонду за здравствено осигурање
   2. Каталог радних места у Републичком фонду за здравствено осигурање
  4. Каталог радних места у Националној служби за запошљавање
   1. Списак радних места у Националној служби за запошљавање
   2. Каталог радних места у Националној служби за запошљавање
 5. Каталог радних места у образовању
  1. Списак радних места у образовању
  2. Каталог радних места у образовању
 6. Каталог радних места у социјалној заштити
  1. Списак радних места у социјалној заштити
  2.  Каталог радних места у социјалној заштити
 7. Каталог радних места у спорту
  1. Списак  радних места у спорту
  2.  Каталог радних места у спорту
 8. Каталог радних места у туризму
  1. Списак радних места у туризму
  2. Каталог радних места у туризму
 9. Каталог радних места у Акредитационом телу Србије 
  1. Списак радних места у Акредитационом телу Србије 
  2. Каталог радних места у Акредитационом телу Србије 
 10. Каталог радних места у Институту за стандардизацију Србије
  1. Списак радних места у Институту за стандардизацију Србије
  2.  Каталог радних места у Институту за стандардизацију Србије
 11. Каталог радних места у Правосудној академији
  1. Списак радних места у Правосудној академији
  2.  Каталог радних места у Правосудној академији
 12. Каталог радних места у Фонду солидарности
  1. Списак радних места у Фонду солидарности
  2. Каталог радних места у Фонду солидарности
 13. Каталог радних места у јавним службама који су индиректни и директни корисници јавних средстава из области заштите природе
  1. Списак радних места у јанвим службама који су индиректни и директни корисници јавних средстава из области заштите природе
  2. Каталог радних места у јанвим службама који су индиректни и директни корисници јавних средстава из области заштите природе 


Skip to content