OBAVEŠTENJE O SPROVOĐENJU PROCESA KONSULTACIJA U POSTUPKU PRIPREME NACRTA KATALOGA RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA U JAVNOM SEKTORU

Pozivamo sve javne službe, udruženja, socijalne partnere, stručnu javnost i druga zainteresovana lica da učestvuju u procesu konsultacija o Nacrtu Kataloga radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru u cilju priprema izmena i dopuna Uredbe o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru ( „Sl. glasnik RS“, br. 81/17, 6/18 i 43/18, u daljem tekstu: Uredba o Katalogu radnih mesta).

Konsultacije će se sprovesti u periodu od 3. avgusta 2021. godine do 10. septembra 2021. godine.
Tekst Nacrta Kataloga radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru postavljen je na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs i na portalu e-uprave.
Predloge, sugestije, inicijative i komentare učesnici u procesu konsultacija mogu dostaviti na elektronsku adresu:katalogradnihmesta@mduls.gov.rs ili pisanim putem Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova br.6. sa naznakom: „Za konsultacije o Nacrtu Kataloga radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru“.

Razlozi za izmene Kataloga radih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru: Od usvajanja Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru 27. jula 2017. godine, proteklo nekoliko godina, ukazala se potreba za izmenama i dopunama Uredbe o Katalogu radnih mesta i to kako propisivanjem radnih mesta koja do sada nisu bila obuhvaćena Katalogom, a čiji poslovi se obavljaju u javnim službama (iz oblasti neformalnog/ostalog obrazovanja koje obavljaju ustanove obrazovanja), tako i za usklađivanjem postojećih radnih radna mesta u delu opisa posla, obrazovanja i ostalih uslova za rad na radnim mestima sa propisima (u oblasti kulture, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, visokog obrazovanja i dr.). Potreba za izmenama navedene uredbe uslovljena je i obavezom usaglašavanja potrebne stručne spreme za obavljanje poslova odgovrajućeg radnog mesta sa Nacionalnim okvirom kvalifikacija.
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je u periodu od donošenja Uredbe o Katalogu radnih mesta do danas, kontinuirano sarađivalo sa resornim ministarstvima nadležnim za rad javnih službi na prikupljanju i obradi podataka neophodnih za izradu detaljnih analiza radnih mesta koja su utvrđena Uredbom o Katalogu radnih mesta. U saradnji sa resornim ministarstvima, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pripremilo je Nacrt Kataloga radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru koji će biti predmet konsultacija u postupku pripreme Predloga uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru.
Po okončanju procesa konsultacija, razmatraće se pristigli predlozi, sugestije, inicijative i komentari u cilju pripreme teksta Predloga uredbe o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru koji će biti upućen Vladi Republike Srbije na razmatranje i usvajanje. Javnim službama koje akte o organizaciji i sistematizaciji poslova uređuju u skladu sa Uredbom o katalogu radnih mesta, ostaviće se primeren rok za usaglašavanje ovih akata sa novodonetom Uredbom.

Nacrt Kataloga radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru se nalazi:

 1. Katalog radnih mesta pratećih poslova
  1.  Spisak radnih mesta u Katalogu radnih mesta pratećih poslova
  2. Katalog radnih mesta pratećih poslova 
 2. Katalog radnih mesta u zdravstvenoj zaštiti 
  1. Spisak radnih mesta u zdravstvenoj zaštiti
  2. Katalog radnih mesta u zdravstvenoj zaštite 
 3. Katalog radnih mesta u  kulturi i informisanju
  1. Spisak radnih mesta u kulturi i informisanju
  2. Katalog radnih mesta u kulturi i informisanju
 4. Katalog radnih mesta u  organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
  1. Katalog radnih mesta u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
   1. Spisak radnih mesta u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
   2. Katalog radnih mesta u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
  2. Katalog radnih mesta u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje
   1. Spisak radnih mesta u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje
   2. Katalog radnih mesta u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje
  3.  Katalog radnih mesta u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje
   1. Spisak radnih mesta u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje
   2. Katalog radnih mesta u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje
  4. Katalog radnih mesta u Nacionalnoj službi za zapošljavanje
   1. Spisak radnih mesta u Nacionalnoj službi za zapošljavanje
   2. Katalog radnih mesta u Nacionalnoj službi za zapošljavanje
 5. Katalog radnih mesta u obrazovanju
  1. Spisak radnih mesta u obrazovanju
  2. Katalog radnih mesta u obrazovanju
 6. Katalog radnih mesta u socijalnoj zaštiti
  1. Spisak radnih mesta u socijalnoj zaštiti
  2.  Katalog radnih mesta u socijalnoj zaštiti
 7. Katalog radnih mesta u sportu
  1. Spisak  radnih mesta u sportu
  2.  Katalog radnih mesta u sportu
 8. Katalog radnih mesta u turizmu
  1. Spisak radnih mesta u turizmu
  2. Katalog radnih mesta u turizmu
 9. Katalog radnih mesta u Akreditacionom telu Srbije 
  1. Spisak radnih mesta u Akreditacionom telu Srbije 
  2. Katalog radnih mesta u Akreditacionom telu Srbije 
 10. Katalog radnih mesta u Institutu za standardizaciju Srbije
  1. Spisak radnih mesta u Institutu za standardizaciju Srbije
  2.  Katalog radnih mesta u Institutu za standardizaciju Srbije
 11. Katalog radnih mesta u Pravosudnoj akademiji
  1. Spisak radnih mesta u Pravosudnoj akademiji
  2.  Katalog radnih mesta u Pravosudnoj akademiji
 12. Katalog radnih mesta u Fondu solidarnosti
  1. Spisak radnih mesta u Fondu solidarnosti
  2. Katalog radnih mesta u Fondu solidarnosti
 13. Katalog radnih mesta u javnim službama koji su indirektni i direktni korisnici javnih sredstava iz oblasti zaštite prirode
  1. Spisak radnih mesta u janvim službama koji su indirektni i direktni korisnici javnih sredstava iz oblasti zaštite prirode
  2. Katalog radnih mesta u janvim službama koji su indirektni i direktni korisnici javnih sredstava iz oblasti zaštite prirode