OBAVEŠTENJE PODNOSIOCIMA PRIJAVA NA KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE U 2020. GODINI

Rok za podnošenje prijava na Konkursu za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2020. godini, ističe 18. marta 2020. godine.

Usled uvođenja vanrednog stanja u Republici Srbiji u cilju sprečavanja širenja korona visura COVID-19, kao jedna od mera  17. marta 2020. godine, propisana je i zabrana prijema stranaka u pisarnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, pa ne postoji mogućnost da se prijave predaju lično na pisarnici.

Polazeći od navedenog, preporuka je da se prijave podnose poštom. Izuzetno,  u slučaju da nije moguće podneti prijavu putem pošte, danas i sutra, prijava se može podneti eletronskim putem na adresu: prava.slobode.registri@mduls.gov.rs.

Prijava i dokumentacija uz prijavu prilažu se u elektronskom obliku kao skenirani dokumenti, potpisani i pečatirani od strane podnosioca prijave.

Rok za podnošenje prijava elektronskim putem je do kraja dana 18. marta 2020. godine, (23:59).  

Podnosioci prijave će biti obavešteni elektronskim putem o potvrdi prijema mejla.

Prijave dostavljene posle navedenog roka neće biti razmatrane.Skip to content