Obaveštenje u vezi sa početkom primene centralnog registra faktura

Odredbama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS“, broj: 119/2012, 68/2015 i 113/2017) uređeno je registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, u Centralnom registru faktura.

Na osnovu Zakona Ministarstvo finansija je donelo Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura („Službeni glasnik RS“, broj: 119/2012, 68/2015 i 113/2017)

Zakonom je definisan Centralni registar faktura kao sistem koji uspostavlja Ministarstvo finansija – Uprava za trezor. Takođe, propisana je obaveza poverioca da izdate fakture i druge zahteve za isplatu, u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, pre njihovog dostavljanja dužnicima registruju u Centralnom registru faktura. Poverioci su dužni da registrovane fakture, odnosno druge zahteve za isplatu (koji u postupku registracije dobijaju jedinstven identifikacioni broj), dostave dužnicima u roku od tri dana od dana registrovanja sa odgovarajućom instrukcijom za plaćanje.

U vezi sa navedenim registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu izdatih od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora u kojima su dužnici subjekti javnog sektora, koji plaćanje vrše preko računa koji se vode kod Uprave za trezor, primenjivaće se počev od 01. marta 2018. godine.

U skladu sa navedenim Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će kao dužnik, subjekt javnog sektora, izmirivati novčane obaveze po fakturama i drugim zahtevima za isplatu samo aku su one ispravno registrovane u Centralnom registru faktura, a što se utvrđuje proverom unetih podataka u tom registru.Skip to content