OBAVEŠTENJE U VEZI SA REGISTROM POLITIČKIH STRANAKA

Ministar državne uprave i lokalne samouprave na osnovu člana 22. stav 2. Zakona o političkim strankama („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 61/15 – US), doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu upisa i vođenja Registra političkih stranaka („Službeni glasnik RS”, broj 27/2023).

 

Kako je tokom primene u praksi Pravilnika o načinu upisa i vođenja Registra političkih stranaka („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) uočeno da su određena rešenja koja su od značaja za obavljanje poslova vođenja Registra nepotpuna, izvršene su izmene i dopune radi  preciziranja u postupanju (npr. propisana je dokumentacija koja se podnosi u slučaju kad stranka nastaje spajanjem više stranaka, odnosno koja se dokumentacija dostavlja uz prijavu za konkretnu promenu podataka).

 

Pored toga, izvršeno je  usklađivanje u odnosu na Odluku Ustavnog suda IUz-479/2014 od 9. aprila 2015. godine tako da su brisani čl. 14 – 17. Pravilnika iz razloga što nije moguća njihova primena s obzirom da proističu iz odredaba Zakona o političkim strankama koje su kasirane navedenom odlukom Ustavnog suda. Takođe, usklađivanje je izvršeno i u odnosu na Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16, 95/18 – autentično tumačenje i 2/23 – odluka US), tako da je propisana mogućnost da Ministarstvo, radi efikasnosti i ekonomičnosti postupka, pribavlja po službenoj dužnosti podatke o činjenicama koje se dokazuju potvrdom o upisu osnivača političke strane u birački spisak.

 

Napominjemo da od dana stupanja na snagu Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu upisa i vođenja Registra političkih stranaka (15. aprila 2023) na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave: www.mduls.gov.rs biće dostupni ažurni obrasci koji su neophodni podnosiocima prijava radi pokretanja postupaka za koje su zainteresovani:

Prilog 2 –  Prijava za upis političke stranke u Registar;

Prilog 3 –  Izjava osnivača o osnivanju političke stranke;

Prilog 4 –  Spisak osnivača političke stranke koji su dali overenu izjavu o osnivanju političke stranke;

Prilog 5 – Izjava člana političke stranke o članstvu u političkoj stranci;

Prilog 6 – Spisak članova političke stranke koji su dali overenu izjavu o članstvu u političkoj stranci;

Prilog 8 – Prijava za upis političke stranke koja je nastala spajanjem dve ili više političkih stranaka u Registar;

Prilog 9 – Prijava za upis promene podataka u Registar političkih stranaka.Skip to content