Obuke za zaposlene u javnom sektoru iz finansijskog upravljanja i kontrole i interne i eksterne revizija

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Služba za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije,  uz podršku projekta Jačanje kapaciteta javne uprave razvojem univerzitetskih kurikuluma iz finansijskog menadžmenta, računovodstva i kontrole – (Finanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration – FINAC), finansiranog u okviru Erasmus+ programa Evropske unije, i objavilo je poziv za sledeće obuke:

  • 16-17. novembar 2017. godine, FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA
  • 23-24. novembar 2017. godine, INTERNA I EKSTERNA REVIZIJA U JAVNOM SEKTORU

Cilj ovih obuka je unapređenje znanja i veština zaposlenih u javnom sektoru u oblasti finansijskog upravljanja, planiranja i pripreme budžeta, kontrole i izveštavanja o ostvarenju budžeta, kao i unapređenje znanja i veština zaposlenih u javnom sektoru vezanih za  ciljeve, zadatake i značaj interne revizije u javnom sektoru, odnosa interne i eksterne revizije u javnom sektoru i procesa prikupljanja revizorskih dokaza.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti do 9. novmebra 2017. godine, a više o realiazaciji ovih obuka, kao i o prijavi za iste možete pronaći na linku: http://www.suk.gov.rs/sr/strucno_usavrsavanje/obuke_po_temama.dot?id_obuke_oblast=100.

Više informacija o projektu možete  pronaći na  linku: www.finac.org.rs

18. oktobar 2017.

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09  i 99/14) člana 17. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07 – prečišćen tekst i 109/09) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-9364/2017 od 29. septembra 2017. godine, oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA
U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I Organ u kome se radno mesto popunjava: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova broj 6.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto za podršku stručnom usavršavanju matičara i komunalnih policajaca, Grupa za stručno usavršavanje, Sektor za stručno usavršavanje, zvanje mlađi savetnik – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Pruža podršku u sprovođenju istraživanja radi utvrđivanja potreba i pripremi izveštaja o utvrđenim potrebama za stručnim usavršavanjem matičara i komunalnih policajaca, kao i pripremi programa osnovnog i specijalističkog stručnog usavršavanja matičara i programa stručnog usavršavanja komunalnih policajaca; pruža podršku u organizovanju i sprovođenju programa stručnog usavršavanja matičara, provere znanja matičara stečenog na stručnom usavršavanju i vodi evidenciju o podacima o utvrđenim programima stručnog usavršavanja, realizovanim programima i oceni uspešnosti sprovedenih programa stručnog usavršavanja matičara; pruža podršku u organizovanju i sprovođenju programa stručnog usavršavanja komunalnih policajaca i oceni uspešnosti sprovedenih programa; pruža podršku u izgranji i unapređenju informacionog sistema za stručno usavršavanje matičara i proveru znanja matičara stečenog na stručnom usavršavanju; pruža podršku u pripremi informacija, izveštaja, analiza i mišljenja u oblasti stručnog usavršavanja matičara i komunalnih policajaca; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine; završen pripravnički staž ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje oblasti stručnog usavršavanja, koja je regulisana Zakonom o državnim službenicima,  Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, Zakonom o matičnim knjigama i Zakonom o komunalnoj policiji – usmeno; poznavanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz (overena fotokopija indeksa); poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru; veština komunikacije – usmeno.

2. Radno mesto za poslove ličnog statusa građana i poslove jedinstvenog biračkog spiska, Odsek za lični status građana, Sektor za matične knjige i registre, zvanje savetnik – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Učestvuje u pripremi nacrta mišljenja o ustavnosti i zakonitosti opštih akata koje imaoci javnih ovlašćenja donose na osnovu zakona kojim se uređuju matične knjige i učestvuje u pripremi nacrta rešenja o određivanju načina obnavljanja uništenih ili nestalih matičnih knjiga; vodi upravni postupak u upravnim stvarima koje se odnose na davanje, odnosno prestanak ovlašćenja za obavljanje poslova matičara i vodi evidenciju o datim ovlašćenjima za obavljanje poslova matičara; priprema odgovore Upravnom sudu na tužbe u upravnom sporu protiv rešenja Ministarstva doneta u upravnim stvarima koje se odnose na prestanak ovlašćenja za obavljanje poslova matičara; pruža podršku u izgradnji i unapređenju DMS u vezi sa vođenjem upravnog postupka i odlučivanje u upravnim stvarima koje se odnose na prestanak ovlašćenja za obavljanje poslova matičara,  priprema izveštaje u procesu izveštavanja o sprovođenju ratifikovanih bilateralnih i multilateralnih ugovora i evropskih integracija sa aspekta poslova matičnih knjiga; učestvuje u sprovođenju priprema iz oblasti matičnih knjiga za rad službenika u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u inostranstvu; učestvuje u pripremi upravnih procedura za donošenje prvostepenih rešenja u postupku projektovanja jedinstvenog biračkog spiska i učestvuje u praćenju i utvrđivanju stanja u vezi sa jedinstvenim biračkim spiskom; učestvuje u pripremi nacrta instrukcija o organizaciji poslova i načinu rada imaoca javnih ovlašćenja u vršenju poverenih poslova jedinstvenog biračkog spiska, priprema analize, izveštaje i informacije iz delokruga Odseka u ovoj oblasti; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti  u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa iz oblasti matičnih knjiga i jedinstvenog biračkog spiska – Zakon o matičnim knjigama i Zakon o jedinstvenom biračkom spisku i podzakonska akta doneta na osnovu tih zakona, poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku – usmeno; poznavanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz (overena fotokopija indeksa); poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru; veština komunikacije – usmeno.

3. Radno mesto interni revizor, Grupa za internu reviziju, zvanje savetnik – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Obavlja  poslove interne revizije u Ministarstvu u skladu sa nadležnošću Ministarstva utvrđenu zakonom; obezbeđuje realizaciju uputstava, instrukcija ili preporuka po nalogu rukovodioca Grupe; sačinjava periodične i godišnje izveštaje; učestvuje u izradi strateškog i godišnjeg plana interne revizije; na osnovu pregleda dokaza obezbeđuje uveravanje o adekvatnosti i funkcionisanju postojećih internih kontrola i upravljanja rizikom; vrši sprovođenje interne revizije korišćenja sredstava EU; vrši kontrolu prikupljenih i obrađenih revizorskih dokaza, obezbeđuje izvršenje dodeljenih revizija u planiranom roku, obimu i delokrugu;  učestvuje u izradi izveštaja o reviziji, analizira primedbe subjekta revizije na nacrt izveštaja; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske ili pravne nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine; položen stručni ispit za ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru; položen državni stručni ispit; najmanje tri godine radnog iskustva u struci na poslovima revizije, finansijske kontrole ili na računovodstveno-finansijskim poslovima; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o budžetskom sistemu, Pravilnika o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru, Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru – usmeno; poznavanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz (overena fotokopija indeksa); poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru; veština komunikacije – usmeno.

III Mesto rada: Za radna mesta pod rednim brojem 1. i 2. – Beograd, Birčaninova broj 6, dok je za radno mesto pod rednim brojem 3. – Beograd, Dečanska broj 8.

IV Adresa na koju se podnose prijave: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 11000 Beograd, Birčaninova broj 6, sa naznakom „Za javni konkurs“.

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Marija Radovanović, tel: 011/2646-939.

VI Uslovi za rad na radnim mestima: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

           VII  Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

–  potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;
– izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje;
– original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;
– original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
– overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
– original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu);
– za radno mesto pod rednim brojem 3: original ili overena fotokopija Sertifikata o stečenom zvanju ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru;
– original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo);
– za radno mesto pod rednim brojem 3: original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci na poslovima revizije, finansijske kontrole ili na računovodstveno-finansijskim poslovima;
– original ili overena fotokopija dokaza o poznavanju engleskog jezika;
– original ili overena fotokopija dokaza o poznavanju rada na računaru. Lice koje ne dostavi pisani dokaz o poznavanju rada na računaru podleže praktičnoj proveri veštine rada na računaru.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojime se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu.
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9. stav 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 103. stav 3). Navedene dokaze kandidat može da dostavi uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti – da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu moguće je preuzeti na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.
Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

IX Trajanje radnog odnosa: Za navedena radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Ca kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenim radnim  mestima provera  stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku, i to provera poznavanja rada na računaru – praktičnim radom na računaru, obaviće se počev od 1. novembra 2017. godine, sa početkom u 9,00 časova, u u Palati „Srbija“, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 2 (istočno krilo), o čemu će kandidati biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.
Za kandidate koji uspešno završe proveru poznavanja rada na računaru, kao i kandidate koji su dostavili dokaz o poznavanju rada na računaru, provera drugih stručnih osposobljenosti, znanja i veština, navedenih u tekstu oglasa o javnom konkursu, biće sprovedena u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Ul. Birčaninova broj 6, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.

NAPOMENE:
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.
Za radno mesto pod rednim brojem 3: Lice koje nema položen ispit za ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru, može biti primljen u radni odnos i obavljati poslove internog revizora najduže godinu dana od dana završetka obuke koju organizuje Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija, u kom roku mora položiti ispit za ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru. Kandidati sa položenim ispitom za ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog ispita za ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji biće odbačene zaključkom konkursne komisije.
Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave: www.mduls.gov.rs, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet prezentaciji i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izjave koje kandidati trebaju da dostave uz prijavu na konkurs:

Izjava 1
Izjava 2Skip to content