Odluka o dodeli budžetskih sredstava namenjenih za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, broj 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18,30/18 – dr.zakon i 47/18), na osnovu raspisanog Javnog poziva za dobijanje podrške za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta u jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama („Službeni glasnik RS“, broj 15/21), a na osnovu predloga Komisije za evaluaciju prijava za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta u jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama, ministar državne uprave i lokalne samouprave, donosi

ODLUKU

1. Dodeljuju se sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2021 sa razdela 20 – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, programske aktivnosti 0006 – uređenje i nadzor sistema javne uprave, jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 dinara namenjenih za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta prema sledećem rasporedu:

Redni broj Jedinica lokalne samouprave ili gradska opština Iznos dodeljenih sredstava
1. Gradska opština Stari grad 7.000.000,00 dinara
2. Opština Aleksinac 6.600.000,00 dinara
3. Opština Aranđelovac 5.100.000,00 dinara
4. Grad Niš 5.000.000,00 dinara
5. Opština Sokobanja 5.000.000,00 dinara
6. Opština Varvarin 4.500.000,00 dinara
7. Gradska opština Zemun 3.800.000,00 dinara
        8. Grad Novi Pazar 3.000.000,00 dinara

2. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će sa navedenim jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama zaključiti ugovore o dodeli navedenih sredstva kojim će se regulisati međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

O b r a z l o ž e nj e

Dana 19. februara 2021. godine Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je Javni poziv za dobijanje podrške za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama („Službeni glasnik RS“, broj 15/21) na koji je blagovremeno i sa potpunom dokumentacijom konkurisalo 37 jedinica lokalne samouprave i gradskih opština.

Komisija za evaluaciju prijava za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta u jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama, nakon utvrđenog činjeničnog stanja, razmatranjem podnetih elaborata sa prilozima jedinica lokalne samouprave i gradskih opština koje su konkurisale, dostavila je predlog rang liste ministru.

U tački 1. Odluke je navedena Rang lista sa opredeljenim iznosima.

U tački 2. Odluke predviđeno je da će Ministarsto državne uprave i lokalne samouprave sa navedenim jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama zaključiti ugovore o dodeli sredstva kojim će se detaljno regulisati međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

MINISTAR

Marija ObradovićSkip to content