ODLUKA o odobravanju sredstava

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr.zakon i 47/18), Javnog poziva za raspodelu sredstava u cilju podrške lokalnim samoupravama i gradskim opštinama za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta („Službeni glasnik RS“, broj 11/2023) koje je raspisalo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo), a na osnovu predloga Komisije za utvrđivanje kriterijuma i raspodelu sredstava za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta u jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama  (u daljem tekstu: Komisija), ministar državne uprave i lokalne samouprave donosi

ODLUKU

o odobravanju sredstava

 

 1. Dodeljuju se sredstva jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama u ukupnom iznosu od 88.000.000,00 dinara namenjenih za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta (u daljem tekstu: JUM), i to:
  1. Opština Ada – u ukupnom iznosu od 7.000.000,00
   (slovima: sedammiliona dinara)
  2. Opština Bačka Palanka – u ukupnom iznosu od 6.900.00,00
   (slovima: šestmilionadevetstotina dinara)
  3. Opština Bosilegrad– u ukupnom iznosu od 7.700.000,00
   (slovima: sedammilionasedamstotina dinara)
  4. Opština Vrbas – u ukupnom iznosu od 7.300.000,00
   (slovima: sedammilionatristotine dinara)
  5. Opština Velika Plana – u ukupnom iznosu od 5.000.000,00
   (slovima: petmiliona dinara)
  6. Opština Inđija – u ukupnom iznosu od 2.400.000,00
   (slovima: dvamilionačetristotine dinara)
  7. Gradska opština Novi Beograd – u ukupnom iznosu od 8.000.000,00
   (slovima: osammiliona dinara)
  8. Opština Prokuplje – u ukupnom iznosu od 8.300.000,00
   (slovima: osammilionatristotine dinara)
  9. Opština Petrovac na Mlavi – u ukupnom iznosu od 7.300.000,00
   (slovima: sedammilionatristotine dinara)
  10. Opština Ražanj – u ukupnom iznosu od 7.000.000,00
   (slovima: sedammiliona dinara)
  11. Opština Raška – u ukupnom iznosu od 8.200.000,00
   (slovima: osammilionadvestotine dinara)
  12. Opština Surdulica – u ukupnom iznosu od 7.000.000,00
   (slovima: sedammiliona dinara)
  13. Grad Čačak – u ukupnom iznosu od 5.900.000,00
   (slovima: petmilionadevetstotina dinara).

 

 1. Sredstva iz tačke 1. ove Odluke obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 138/2022) i Finansijskim planom Ministarstva broj 401-00-00742/2022-03 od 30. decembra 2022. godine u okviru  razdela 20 – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u okviru programa 0613 – Reforma javne uprave, programska aktivnost 0005 – Upravljanje  reformom javne uprave.

 

 1. Ministarstvo će sa jedinicama lokalnih samouprava i gradskim opštinama iz tačke 1. zaključiti ugovor o dodeli sredstava za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze.

 

 1. Odluku objaviti u Službenom glasniku Republike Srbije i na veb prezentaciji Ministarstva.

 

O b r a z l o ž e nj e

Ministarstvo je objavilo Javni poziv za dobijanje podrške za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama u Službenom glasniku Republike Srbije broj 11 od 10. februara 2023. godine i na veb prezentaciji Ministarstva na koji je blagovremeno podnelo zahteve sa kompletnom dokumentacijom ukupno 27 (slovima: dvadesetsedam) jedinica lokalne samouprave i gradskih opština.

Komisija koju je obrazovao ministar za  državnu upravu i lokalnu samoupravu Rešenjem, broj: 401-00-00067/2023-07 od 6. februara 2023. godine,  čiji je zadatak, pored ostalog, da utvrdi ispunjenost uslova podnetih prijava u skladu sa Javnim pozivom, nakon isteka propisanog roka za podnošenje zahteva za raspodelu sredstava definisanog u Javnom pozivu, pregledala je dostavljene prijave i utvrdila da su sve prijave blagovremeno dostavljene sa potrebnom dokumentacijom, kao i da su učesnici ispunili sve predviđene kriterijume.

Prilikom donošenja predloga Odluke o raspodeli sredstava Komisija je posebno cenila, obzirom na činjenicu da su svi učesnici ispunili tražene uslove iz Javnog poziva, i stepen razvijenosti, odnosno nedovoljne razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, zastupljenost svih regiona, kao i mogućnost povezivanja postojećeg i planiranog uvođenja novog sistema za komunikaciju u cilju zadovoljenja potreba građana.

Bliže uslove o izvršenju prenosa sredstava, odnosno uspostavljanja JUM-a, proceduri  izveštavanja, kao i druga međusobna prava i obaveze regulisaće se ugovorom između ugovornih strana.

Ceneći utvrđeno činjenično stanje od strane Komisije, kao i poštovanje svih kriterijuma, odlučio je kao u dispozitivu Odluke.

                                                                                                         MINISTAR

                                                                                             dr Aleksandar MartinovićSkip to content