ODLUKA o raspodeli sredstava

Na osnovu člana 18. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za finansiranje programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 101/21), a na osnovu Predloga odluke Komisije za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava, donosim

ODLUKU 

o raspodeli sredstava

 

  Sredstva se odobravaju po objavljenom Javnom pozivu za raspodelu sredstava („Službeni glasnik RS”, broj 8/23 od 3. februara 2023. godine).

Iz sredstava koja su planirana Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu na Razdelu 20 – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, šifra direktnog budžetskog korisnika – 14800, funkcija 180 – transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti, program 0608 – sistem lokalne samouprave, programska aktivnost 0004 – podrška razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave,  ekonomska klasifikacija 463 – transferi ostalim nivoima vlasti, izvor prihoda 01 – prihodi iz budžeta, u ukupnom iznosu od 490.000.000,00 dinara, odobravaju se sredstva sledećim jedinicama lokalne samouprave, i to:

1.1. Učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu, za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za jedinice lokalne samouprave, lokalni ekonomski razvoj, investicije i zapošljavanje u jedinici lokalne samouprave (namena 1), sledećim korisnicima u navedenim iznosima i namenama:

 

Red.

br.

Naziv jedinice lokalne samouprave Dinara Namena
1. Opština

ADA

 

 

12.000.000,00

 

Sanacija krova zgrade u funkciji ostalog obrazovanja – jaslice „Zvezdano oko” u Adi u ulici Doša Andraša br. 39, na k. p. broj 5225 KO Ada
2. Opština

APATIN

 

8.000.000,00

Investiciono odžavanje krova objekta OŠ „Žarko Zrenjanin”
3. Opština

BOSILEGRAD

 

4.827.124,60

Uređenje centralnog dela Bosilegrada-prva faza
4. Opština

BRUS

 

10.000.000,00

Izgradnja i rekonstrukcija nekategorisanog puta na k.p. 729/1, 729/20, 729/21, 729/22, 728, 727, 2015, 726, 2016, 802/54, 794/1, 759/4, 759/2, 759/1, 759/5, 759/6, 795/7, 794/5 i 794/3, k.o. Vlajkovci, u opštini Brus, dužine l=1440 m
5. Opština

VALJEVO

 

11.000.000,00

Tipsko igralište  u sklopu kompleksa predškolske           ustanove „Milica Nožica” u Valjevu
6. Opština

VARVARIN

 

16.074.303,36

Rekonstrukcija fasade i krova na objektu Opštine Varvarin, na kp. br. 194 KO Varvarin Varoš
7. Opština

VLADIMIRCI

 

21.276.317,50

Izgradnja poslovnog objekta – Upravna zgrada
8. Grad Beograd

GO SAVSKI VENAC

 

3.000.000,00

Investiciono održavanje drugog sprata objekta Doma zdravlja Savski venac u ulici Pasterova broj 1
9. Opština

GORNJI MILANOVAC

 

15.000.000,00

Projekat za izvođenje za izgradnju parka sa dečijim igralištem, teretanom na otvorenom i mini pitch sportskim terenom sa veštačkom travom na lokaciji Ivice u Gornjem Milanovcu na katastarskoj parceli br. 10944/2 i 31/27 KO Gornji Milanovac
10. Opština

DIMITROVGRAD

 

4.333.333,33

Rekonstrukcija, adaptacija i privođenje nameni konferencijske multifunkcionalne sale u sklopu sportsko-turističkog centra Opštine Dimitrovgrad (sala EOC)
11. Opština

INĐIJA

 

29.207.520,00 Sanacija (rehabilitacija) opštinskih nekategorisanih puteva na K.P. 2952/15, 2795/1, 2826 i 2814 KO Novi Karlovci
12. Opština

KANJIŽA

 

5.000.000,00

Izgradnja asfaltnog kolovoza u delu ul. Feher Ferenca u Kanjiži
13. Grad

KRUŠEVAC

 

22.476.000,60

Druga faza adaptacije otvorenih bazena za neplivače i malog bazena u Kruševcu
14. Opština

KULA

 

 

15.000.000,00

Izvođenje radova na izgradnji dela fekalne kanalizacije u naselju Crvenka (ulica Arsenija Čarnojevića, Nova, Moše Pijade i priključak u ulici Lenjinova)
15. Opština

LUČANI

 

15.000.000,00

Izgradnja dečijih igrališta na sportskim terenima u Guči, na parceli 1978/1 KO Guča
16. Opština

MALI IĐOŠ

 

7.979.566,00

Rekonstrukcija krova Predškolske Ustanove „Petar Pan” – Centralno zabavište u Malom Iđošu
17. Opština

MIONICA

 

15.000.000,00

Projekat racionalizacije potrošnje električne energije javnog osvetljenja na teritoriji opštine Mionica
18. Opština

OSEČINA

 

35.950.000,00

Rekonstrukcija i adaptacija školskog objekta Obrazovno-vaspitnog centra „Braća Nedić” Osečina Prva faza
19. Opština

PEĆINCI

 

30.000.000,00

Rekonstrukcija postojećeg objekta zgrade osnovne škole „Slobodan Bajić Paja” u Brestaču
20. Grad

POŽAREVAC

 

10.000.000,00

Izvođenje radova na izradi ambijentalnog (dekorativnog) osvetljenja fasade objekta „Starog načelstva” u Požarevcu
21. Opština

RAŽANJ

 

16.414.807,80

Sanacija objekata – zgrada zdravstva opština Ražanj
22. Opština

REKOVAC

 

4.333.333,33

Rekonstrukcija i nadogradnja zgrade opštinske uprave u Rekovcu
23. Opština

SENTA

 

20.000.000,00

Izgradnja kanalizacije u MZ „Kertek” u opštini Senta
24. Opština

SMEDEREVSKA PALANKA

 

20.000.000,00

Investiciono održavanje ulice Prvog srpskog ustanka
25. Opština

SURDULICA

 

12.000.000,00

Investiciono održavanje  sportske balon hale u Surdulici
26. Opština

TOPOLA

 

15.000.000,00

Dogradnja elektrodistributivne mreže (do 1kV) – Javno osvetljenje i racionalizacija potrošnje električne energije javnog osvetljenja na teritoriji Opštine Topola
27. Opština

TRGOVIŠTE

 

20.000.000,00

Dogradnja, adaptacija i unapređenje energetske efikasnosti zgrade opštine Trgovište
28. Opština

TRSTENIK

 

9.991.812,00

Energetska sanacija Gimnazije „Vuk Karadžić” Trstenik
29. Opština

ĆIĆEVAC

 

7.589.728,00

Izgradnja dečijih igrališta u naseljenim mestima Pojate i Stalać
30. Opština

ŠID

 

25.000.000,00

Adaptacija i sanacija fiskulturne sale u OŠ „Branko Radičević” u Bačincima
31. Grad

GO VRANJSKA BANJA

 

4.333.333,34

Vodovodna mreža u regulaciji postojećih saobraćajnica u selu Korbevac Gradska opština Vranjska Banja

 

1.2. Pružanje finansijske pomoći u cilju bržeg i kvalitetnijeg uvođenja e-uprave i savremenih informacionih tehnologija radi unapređenja i modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave u cilju kvalitetnijeg pružanja usluga, kao i tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organizacijama (namena 2), sledećim korisnicima u navedenim iznosima i namenama:

 

Red.

br.

Naziv jedinice lokalne samouprave Dinara Namena
1. Opština

DESPOTOVAC

 

6.750.000,00

Razvoj i unapređenje rada Skupštine opštine Despotovac kroz uvođenje sistema za snimanje i emitovanje sednica robot kamerama
2. Opština

KANJIŽA

 

1.496.650,84

Modernizacija rada uslužnog centra opštine Kanjiža
3. Opština

PETROVAC NA MLAVI

 

5.300.000,00

Usavršavanje rada Skupštine opštine Petrovac na Mlavi
4. Opština

RAČA

 

8.735.000,00

Unapređenje i modernizacija  rada organa opštine Rača kroz uvođenje sistema E-skupštine
5. Opština

SJENICA

 

5.112.000,00

Modernizacija rada organa lokalne samouprave u cilju kvalitetnijeg pružanja usluga uvođenjem savremenih informacionih tehnologija i unapređenjem IT infrastrukture
6. Opština

TUTIN

5.203.200,00 Povećanje transparentnosti i sigurnosti podataka Opštine Tutin kroz IT modernizaciju

 

1.3. Pružanje finansijske pomoći jedinici lokalne samouprave u organizaciji kulturnih sportskih, turističnik i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane na njenoj teritoriji, kao i radi omogućavanja adekvatnog prilaza ustanovama javnih službi osobama sa invaliditetom (namena 3) sledećim korisnicima u navedenim iznosima i namenama:

 

Red.

br.

Naziv jedinice lokalne samouprave Dinara Namena
1. Opština

INĐIJA

 

5.000.000,00

 

Realizacija kulturno-sportske međunarodne manifestacije „Zaigraj zapevaj i za pojas zadeni”
2. Opština

SENTA

 

2.349.302,30

X Međunarodni omladinski muzički festival  „GREEN FUTURE”
3. Opština

SURDULICA

 

3.000.000,00

Pomoć opštini Surdulica u organizaciji manifestacije „Vlasinsko leto” u 2023. godini

 

1.4. Pružanje finansijske pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji projekata koji doprinose preventivnom delovanju na smanjenju rizika od klimatskih promena, kao i elementarnih i drugih nepogoda, u cilju zaštite imovinskih interesa jedinica lokalne samouprave i građana (namena 4) sledećem korisniku u navedenom iznosu i nameni:

Red.

br.

Naziv jedinice lokalne samouprave Dinara Namena
1. Opština

BOSILEGRAD

1.266.667,00 Opremanje vozila dodatnom opremom za gašenje požara

 

Komisija je, koristeći kriterijume iz čl. 12, 13, 14, 15 i 16. Pravilnika, izvršila bodovanje prema stepenu razvijenosti jedinice lokalne samouprave, u skladu sa važećom Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, bodovima od 1 do 5, kao i po značaju projekta za poboljšanje uslova života i rada građana, bodovima od 1 do 10.

Nakon donošenja Odluke o raspodeli sredstava, Ministarstvo će zaključiti ugovor o korišćenju sredstava sa jedinicama lokalne samouprave kojima su sredstva dodeljena.

Odobrena sredstva jedinica lokalne samouprave je dužna da koristi prema utvrđenoj nameni i sadržajima, saglasno odredbama Ugovora.

Jedinica lokalne samouprave je dužna da Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – Komisiji za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava, podnosi redovne izveštaje o realizaciji namena za koja su sredstva dodeljena i načinu utroška sredstava i konačni izveštaj najkasnije u roku od 30 dana od dana utroška sredstava.

 

                                                                                                             MINISTAR

                                                                                                dr Aleksandar Martinović

Preuzmite odluku:  Odluka o raspodeli sredstava

 

 Skip to content