ODLUKU o dodeli godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave u 2022. godini

Na osnovu člana 28. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za finansiranje Programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 101/21), a na osnovu Predloga odluke Komisije za dodelu godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave, donosim

ODLUKU

o dodeli godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave u 2022. godini

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dodeljuje sredstva iz Programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave, a predviđene nagrade predstavljaju vid finansijske podrške za dalje unapređenje dobre uprave i upravljanja na lokalnom nivou, odnosno sprovođenje aktivnosti ili pribavljanje dobara i/ili usluga predloženih od strane dobitnika nagrada, koje podležu prethodnom odobrenju konkursne komisije.

Ukupna sredstva koja će biti dodeljena lokalnim samoupravama sa najboljom praksom u oblastima dobre uprave, u okviru dodele godišnje nagrade, iznose 10.000.000,00 RSD. Pobednici u svakoj od četiri oblasti će steći pravo na finansijsku nagradu u iznosu od 2.500.000,00 RSD.

Komisija koja vrši izbor primera najboljih praksi u primeni principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou, osnovana je Rešenjem ministra državne uprave i lokalne samouprave broj: 119-01-00141/2022-24 od 24. novembra 2022. godine i u tački 2. navedenog rešenja predviđeno je da je zadatak Komisije da utvrdi dobitnike nagrada u svakoj od četiri kategorije, na osnovu kriterijuma za verifikaciju i ocenjivanja pristiglih prijava.

Uz primenu kriterijuma koji su bili i sastavni deo Javnog poziva za dodelu godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave u 2022. godini, Komisija predlaže da se nagrade dodele sledećim lokalnim samoupravama:

 

Red.

br.

Oblast Prva nagrada
1. Efikasnost i delotvornost Grad Kragujevac
2. Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave Opština Sokobanja
3. Odgovornost i vladavina prava Grad Vranje
4. Ravnopravnost i anti-diskriminacija Opština Vrnjačka Banja

 

Prva nagrada u oblasti Efikasnost i delotvornost dodeljena je gradu Kragujevcu za primer dobre prakse pod nazivom „Uvođenje sistema prijave problema /upita/ predloga građana i pravnih lica putem softverske aplikacije eKGrađanin i veza sa aplikacijom lična karta mesnih zajednica“. Grad Kragujevac je kroz uvođenje aplikacije eKGrađanin i lične karte mesnih zajednica predstavio nastojanje grada Kragujevca da jasno evidentira potrebe i probleme svih mesnih zajednica i svih građana, kao i pravnih lica kako bi isti bili efikasno i uspešno rešeni. eKGrađanin predstavlja centralizovan tiketing sistem u kome se evidentiraju svi problemi, primedbe i predlozi građana kako bi se odgovorilo na iste.

Prva nagrada u oblasti Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave dodeljena je opštini Sokobanja za primer dobre prakse pod nazivom „Plan razvoja opštine Sokobanja 2022-2030“. Opština Sokobanja uspostavila je novi regulatorni okvir koji obezbeđuje sinhronizovan pristup planiranju od republičkog do lokalnog nivoa upravljanja, odnosno sistem koordinisanog, efikasnog i transparentnog planiranja, sa ciljem uvođenja sistema odgovornosti za rezultate i merenje efikasnosti rada javne uprave.

Prva nagrada u oblasti Odgovornost i vladavina prava dodeljena je gradu Vranju za primer dobre prakse pod nazivom „Planiranje i budžetiranje u funkciji održivog razvoja grada Vranja“. Primer dobre prakse, u oblasti  – Odgovornost i vladavina prava, se odnosi na zaokružen institucionalni, kao i metodološko finansijski okvir za upravljanje razvojem grada Vranja, u skladu sa važećim normativno – pravnim okvirom (primer Zakon o planskom sistemu, Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o lokalnoj samoupravi, prateće Uredbe i ostala akta), kao i potrebom usklađenosti krovnog planskog dokumenta, sektorskih strategija i programskog budžeta.

Prva nagrada u oblasti Ravnopravnost i anti-diskriminacija dodeljena je opštini Vrnjačka Banja za primer dobre prakse pod nazivom „Unapređenje i sprovođenje lokalnih mera podrške osetljivim društvenim grupama  i osobama romske populacije“. Opština Vrnjačka Banja je u okviru Programa Saveta Evrope i Evropske Komisije ROMACTED realizovala  aktivnosti u skladu sa programskom metodologijom koja se zasniva na veštini dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou, kao i na političkoj volji lokalnih ustanova i institucija koje indirektno ili direktno mogu da utiču da se život Roma poboljša u svim sferama.

Odluka o dodeli godišnjih nagrada je doneta kako na osnovu bodovanja, koje je sprovedeno od strane svih članova Komisije za dodelu godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave, u skladu sa kriterijumima za ocenjivanje definisanih u okviru Javnog poziva, tako i na osnovu diskusije i razmene stavova članova Komisije, uz međusobno uvažavanje i razumevanje.

Nakon donošenja ove odluke, Ministarstvo će zaključiti ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa opštinama kojima su sredstva dodeljena.

Odobrena sredstva jedinica lokalne samouprave je dužna da koristi prema utvrđenoj nameni i sadržajima, saglasno odredbama Ugovora.

Jedinica lokalne samouprave je dužna da Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – Komisiji za dodelu godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave, podnosi redovne izveštaje o realizaciji ciljeva za koja su sredstva dodeljena i načinu utroška sredstava i konačni izveštaj najkasnije u roku od 30 dana od dana utroška sredstava.

 

  MINISTAR

dr Aleksandar Martinović

Preuzmite odluku:  Odluka o dodeli godišnjih nagrada

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 Skip to content