ODLUKa o dodeli godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave u 2023. godini

Na osnovu člana 28. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za finansiranje Programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 101/21), a na osnovu Predloga odluke Komisije za dodelu godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave, donosim

ODLUKU

o dodeli godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave u 2023. godini

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dodeljuje sredstva iz Programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave, a predviđene nagrade predstavljaju vid finansijske podrške za dalje unapređenje dobre uprave i upravljanja na lokalnom nivou, odnosno sprovođenje aktivnosti ili pribavljanje dobara i/ili usluga predloženih od strane dobitnika nagrada, koje podležu prethodnom odobrenju konkursne komisije.

Ukupna sredstva koja će biti dodeljena lokalnim samoupravama sa najboljom praksom u oblastima dobre uprave, u okviru dodele godišnje nagrade, iznose 8.360.000,00 RSD. Pobednici u svakoj od četiri oblasti će steći pravo na finansijsku nagradu u iznosu od 2.090.000,00 RSD.

Komisija koja vrši izbor primera najboljih praksi u primeni principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou, osnovana je Rešenjem ministra državne uprave i lokalne samouprave broj: 119-01-00141/2022-24 od 24. novembra 2022. godine i u tački 2. navedenog rešenja predviđeno je da je zadatak Komisije da utvrdi dobitnike nagrada u svakoj od četiri kategorije, na osnovu kriterijuma za verifikaciju i ocenjivanja pristiglih prijava.

Uz primenu kriterijuma koji su bili i sastavni deo Javnog poziva za dodelu godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave u 2023. godini, Komisija predlaže da se nagrade dodele sledećim lokalnim samoupravama:

 

 

 

Red.

br.

Oblast Prva nagrada
1. Efikasnost i delotvornost Grad Niš
2. Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave Opština Ada
3. Odgovornost i vladavina prava Opština Bosilegrad
4. Ravnopravnost i anti-diskriminacija Opština Pećinci

 

 

Prva nagrada u oblasti Efikasnost i delotvornost dodeljena je gradu Nišu za primer dobre prakse pod nazivom „Kancelarija za brze odgovore“. Grad Niš je kroz uvođenje kancelarije, kao odgovorne, progresivne i savremene lokalne samouprave koja nastoji da osluškuje potrebe svih svojih građana i deluje kao uslužni servis za brigu o njima, sa ciljem da omogući brz pristup informacijama i njihovu razmenu, da brzo pruži odgovore na pitanja fizičkih i pravnih lica u vezi sa radom i funkcionisanjem gradskih službi, uprava, javnih i javno-komunalnih preduzeća i ustanova. Kao takva, Kancelarija za brze odgovore odličan je primer unapređenja efikasnosti i dostupnosti usluga lokalne samouprave, kroz brzo i efikasno rešavanje problema građana i podizanje nivoa građanske odgovornosti i svesti.

Prva nagrada u oblasti Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave dodeljena je opštini Ada za primer dobre prakse pod nazivom „Saradnja sa civilnim organizacijama i drugim udruženjima kao oblik građanske participacije u radu i transparentnosti lokalne samouprave opštine Ada“. Opština Ada ima dugogodišnju saradnju sa privrednim subjektom koji je zadužen za održavanje veb stranice opštine Ada. Kroz veb stranicu opštine Ada efepivno i efikasno informiše građane o svojim aktivnostima i odlukama, kako bi se osigurala odgovornost i participacija građana u donošenju odluka koje ih se tiču. Takođe lokalna samouprava dugi niz godina ima saradnju sa lokalnom televizijom i lokalnom radio stanicom putem kojih se informišu građani opštine Ada, posebno najstariji građani koji u manjoj meri koriste internet i modernu tehnologiju. Putem navedenih kanala građanima je omogućen uvid u rad lokalne samouprave putem različitih odluka, javnih poziva, utrošenih sredstava.

Prva nagrada u oblasti Odgovornost i vladavina prava dodeljena je opštini Bosilegrad za primer dobre prakse pod nazivom „Ostvarivanje prava građana, odgovornost u radu i sprečavanje korupcije“. Opština Bosilegrad, preko odgovornih lica kontinuirano radi na usaglašanjanju starih i donošenju novih akata jedinice lokalne samouprave, kojima se vrši procena rizika za svako pojedinačno radno mesto u opštinskoj upravi kao i u javnim preduzećima i drugim organizacijama koje se direktno i indirektno finasiraju iz budžeta lokalne samouprave, kao i kod komisija i drugih radnih tela koja se bave dodelom sredstava, kako fizičkim licima, tako i nevladinom sektoru i privrednim subjektima. Nakon procene rizika svakog radnog mesta pristupa se izradi konkretnog programa mera, kako bi se predupredio i najmanji korak za pojavu koruptivnih praksi.

                        Prva nagrada u oblasti Ravnopravnost i anti-diskriminacija dodeljena je opštini Pećinci za primer dobre prakse pod nazivom „Unapređenje položaja Roma i Romkinja i mere za njihov dostojanstveniji život u opštini Pećinci“. Dobra praksa obuhvata sve aspekte života ove socijalno ugrožene kategorije, počev od uspostavljanja pravnog okvira, donošenje Lokalnog akcionog plana za unapređivanje položaja Roma 2021-2025 godine, do obezbeđivanja humanijih uslova za život- infrastrukturno opremanje romskog naselja u mestu Popinci kroz izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže, formiranje Mobilnog tima kao tela koje svojim aktivnostima unapređuje uslove života, obrazovanja, zdravstvene zaštite i stambene podrške Romima, brojnim edukacijama pripadnice romske populacije su osnažene da se obrazuju, zapošljavaju i postanu nezavisne, da u situacijama kada su žrtve nasilja u porodici isto prijave, pomognute instituacijama kao što su Dom zdravlja i Centar za socijalni rad. Kroz aktivnosti Nacionalne službe za zapošljavanje i CZSR primenom mera smanjen je broj nezaposlenih lica romske pripadnosti, dok je poslednjih godina povećan broj romske dece u sistemu obrazovanja.

Odluka o dodeli godišnjih nagrada je doneta kako na osnovu bodovanja, koje je sprovedeno od strane svih članova Komisije za dodelu godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave, u skladu sa kriterijumima za ocenjivanje definisanih u okviru Javnog poziva, tako i na osnovu diskusije i razmene stavova članova Komisije, uz međusobno uvažavanje i razumevanje.

Nakon donošenja ove odluke, Ministarstvo će zaključiti ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa opštinama kojima su sredstva dodeljena.

Odobrena sredstva jedinica lokalne samouprave je dužna da koristi prema utvrđenoj nameni i sadržajima, saglasno odredbama Ugovora.

Jedinica lokalne samouprave je dužna da Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – Komisiji za dodelu godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave, podnosi redovne izveštaje o realizaciji ciljeva za koja su sredstva dodeljena i načinu utroška sredstava i konačni izveštaj najkasnije u roku od 30 dana od dana utroška sredstava.

 

 

Preuzmite:

Odluka o dodeli godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave u 2023. godiniSkip to content