ODLUKU o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u 2020. godini

Na osnovu člana 6. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave-podrška razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samuprave („Službeni glasnik RS“, broj 11/18, 13/19 i 3/20), a na osnovu Predloga odluke Komisije za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu, donosim

ODLUKU

o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u 2020. godini

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dodeljuje sredstva iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave-podrška razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samuprave, a predviđene nagrade predstavljaju vid finansijske podrške za dalje unapređenje dobre uprave i upravljanja na lokalnom nivou, odnosno sprovođenje aktivnosti ili pribavljanje dobara i/ili usluga predloženih od strane dobitnika nagrada, koje podležu prethodnom odobrenju konkursne komisije.

Ukupna sredstva koja će biti dodeljena lokalnim samoupravama sa najboljom praksom u oblastima dobre uprave, u okviru dodele godišnje nagrade, iznose 9.200.000,00 RSD. Pobednici u svakoj od četiri oblasti će steći pravo na finansijsku nagradu u iznosu od 2.300.000,00 RSD.

Komisija za izbor primera najboljih praksi u primeni principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou, osnovana je Rešenjem ministra državne uprave i lokalne samouprave broj: 119-01-0006/2020-24-1 od 14. decembra 2020. godine i u tački 2. navedenog rešenja predviđeno je da je zadatak Komisije da utvrdi dobitnike nagrada u svakoj od četiri kategorije, na osnovu kriterijuma za verifikaciju i ocenjivanja pristiglih prijava.

Uz primenu kriterijuma koji su bili sastavni deo Javnog poziva za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u 2020. godini, a koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 3/21 od 15. januara 2021. godine, na osnovu Predloga odluke Komisije za dodelu godišnje nagrade na najbolju opštinsku/gradsku upravu, nagrade se dodeljuju sledećim lokalnim samoupravama:

Red.

br.

Oblast Prva nagrada
1. Efikasnost i delotvornost Opština Knić
2. Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave Opština Veliko Gradište
3. Odgovornost i vladavina prava Grad Kragujevac
4. Ravnopravnost i anti-diskriminacija Grad Kruševac

Prva nagrada u oblasti Efikasnost i delotvornost dodeljena je opštini Knić za primer dobre prakse pod nazivom „Uređenje poreske evidencije lokalne poreske administracije kroz efikasan, delotvoran i sveobuhvatan popis imovine na teritoriji opštine Knić“. Opština Knić je kroz proces ažuriranja baze podataka lokalne poreske administracije putem popisa imovine, uz aktivno angažovanje popisivača imovine i instruktivni rad sa obveznicima, omogućila građanima da steknu uvid u predmet oporezivanja imovine, podatke o vlasnicima, potencijalnim naslednicima i držaocima objekata koji su predmet oporezivanja. Ovo je rezultiralo popisom svih objekata koji se nalaze na teritoriji opštine i značajnim učinkom u dostavi poreskih rešenja i opomena, a samim tim i naplati poreskih obaveza i uštedi vremena koje je potrebno za odlazak do lokalne poreske administracije.

Prva nagrada u oblasti Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave dodeljena je opštini Veliko Gradište za primer dobre prakse pod nazivom „Uključivanje javnosti u proces izrade Odluke o budžetu za 2021. godinu“. Opština Veliko Gradište je putem sprovedenog anketiranja i održanih sastanaka sa predstavnicima mesnih zajednica, privrede i udruženja građana i sprovedene sveobuhvatne javne rasprave, omogućila svim zainteresovanim stranama da daju svoje predloge i uključila ih u proces izrade Odluke o budžetu. Građani na ovaj način stiču poverenje u lokalnu samoupravu, osluškuju se potrebe poreskih obveznika, a lokalna samouprava stiče uvid u nedostatke koje je potrebno otkloniti.

Prva nagrada u oblasti Odgovornost i vladavina prava dodeljena je gradu Kragujevcu za primer dobre prakse pod nazivom „Sprovođenje postupka za ostvarivanje prava za dodelu sredstava za podsticanje programa/projekata ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju programa/projekata od javnog interesa koje realiuju udruženja“. Grad Kragujevac je kroz uređenje internih procedura u potpunosti uskladio akta sa regulatornim okvirom i uspostavio dobru praksu u ovoj oblasti. Kroz sprovođenje javne rasprave omogućio je građanima da uzmu aktivno učešće i izaberu oblasti od javnog interesa za koje će se .dodeljivati sredstva. Udruženja su dobila priliku da uzmu učešće u komisijama za sprovođenje konkursne procedure i vrednovanje i ocenu projekata kao i da podnošenjem prigovora  učestvuju u proceduri vrednovanja.

  Prva nagrada u oblasti Ravnopravnost i anti-diskriminacija dodeljena je gradu Kruševcu za primer dobre prakse pod nazivom „Kreiranje strateškog okvira za socijalnu inkluziju Roma-Izrada Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja Grada Kruševca“. Grad Kruševac je u okviru Programa IPA 2016 „EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ izradio Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja uz sveobuhvatan participativni proces, uključivanje značajnog broja predstavnika romske populacije i sprovođenje javne rasprave. Pored navedenog grad Kruševac je u skladu sa usvojenim Lokalnim akcionim planom obezbedio odgovarajuća budžetska sredstva i sprovodio aktivnosti na unapređenju socio-ekonomskog položaja romske populacije.

Takođe, uz dodelu godišnje nagrade, u skladu sa članom 15a Pravilnika, a uvažavajući napore koje su jedinice lokalne samouprave uložile, kao i rezultate koje su postigle, a na osnovu Predloga odluke Komisije, dodeljuju se posebna priznanja sledećim opštinama/gradovima: za oblast transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave grad Vršac, za oblast odgovornost i vladavina prava grad Niš, za oblast ravnopravnost i anti-diskriminacija gradovi Loznica i Subotica.

Pored sredstava iz Budžetskog fonda Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, a u cilju osnaženja podrške razvoju i primeni principa dobre uprave u radu lokalnih samouprava, pobednici konkursa će biti nagrađeni i dodatnim finansijskim sredstvima koja dodeljuje SKGO iz budžeta programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“. Ukupan fond iz ovog dodatnog izvora finansiranja godišnje nagrade iznosi 7.200.000,00 RSD i biće raspodeljen jednako na četiri pobednika.

Odluka o raspodeli sredstava je doneta kako na osnovu bodovanja, koje je sprovedeno od strane svih članova Komisije za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu, u skladu sa kriterijumima za ocenjivanje definisanih u okviru Javnog poziva, tako i na osnovu diskusije i razmene stavova članova Komisije, uz međusobno uvažavanje i razumevanje.

Nakon donošenja ove odluke, Ministarstvo će zaključiti ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa opštinama/gradovima kojima su sredstva dodeljena.

Odobrena sredstva jedinica lokalne samouprave je dužna da koristi prema utvrđenoj nameni i sadržajima, saglasno odredbama Ugovora.

Jedinica lokalne samouprave je dužna da Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave – Komisiji za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu, podnosi redovne izveštaje o realizaciji ciljeva za koja su sredstva dodeljena i načinu utroška sredstava i konačni izveštaj najkasnije u roku od 30 dana od dana utroška sredstava.

MINISTAR

Marija ObradovićSkip to content