Partnerstvo za otvorenu upravu: Konsultativni sastanci u izradi novog Akcionog plana

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave započelo je aktivnosti u okviru procesa izrade četvrtog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2020-2022 godine. U cilju realizacijeovih aktivnosti osnovana je Posebna međuministarska radna grupa koju čine predstavnici organa državne uprave, službi Vlade Republike Srbije, posebnih organizacija, nezavisnih državnih organa, Narodne skupštine Republike Srbije, Privredne komore Srbije, jedinica lokalne samouprave, kao i predstavnici devet organizacija civilnog društva izabranih putem javnog poziva u saradnji Ministarstva i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Radi obezbeđivanja što šireg konsultativnog procesa i uključivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva na samom početku izrade Akcionog plana, kada se utvrđuju prioriteti i obaveze koje će se uključiti u planirani dokument, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom organizuje seriju konsultativnih sastanaka.
Imajući u vidu okolnosti i mere prevencije usled epidemije izazvane virusom COVID-19, a u cilju zaštite zdravlja svih učesnika, konsultativni sastanci biće održani online, putem zoom aplikacije.

Kako bi diskusija bila što efikasnija i uz dovoljno vremena da svi učesnici iznesu svoje predloge, održavanje sastanaka organizovano je po temama (oblastima) koje odgovaraju osnovnim vrednostima Partnerstva za otvorenu upravu. Pored toga, u cilju prepoznavanja potreba i podsticanja učešća organizacija civilnog društva koje se bave javnim politikama u oblasti zdravlja, zaštite životne sredine, kulture, medija, obrazovanja i mladih, u ovom ciklusu izrade Akcionog plana uvedeni su posebni konsultativni sastanci na navedene teme.

U skladu sa prethodnim, raspored konsultativnih sastanaka je sledeći:

• 19. jun 2020, 11:30-13,00 – Tema: Učešće javnosti u donošenju odluka
• 19. jun 2020, 14:00-15,30 – Tema: Kultura i mediji
• 22. jun 2020, 11:30-13,00 – Tema: Pristup informacijama, otvoreni podaci i ponovna upotreba podataka
• 22. jun 2020, 14:00-15,30 – Tema: Zdravlje i životna sredina
• 23. jun 2020, 11:30-13,00 – Tema: Javne usluge
• 23. jun 2020, 14:00-15,30 – Tema: Obrazovanje i omladinska politika
• 24. jun 2020, 11:30-13,00 – Tema: Fiskalna transparentnost
• 24. jun 2020, 14:00-15,30 – Tema: Integritet (odgovornost) vlasti

Shodno oblastima u kojima deluju i za koje su zainteresovane, organizacije civilnog društva mogu poslati svoje prijave za učešće na odgovarajućem sastanku najkasnije do 18. juna 2020. godine na e-mail adresu info@civilnodrustvo.gov.rs ,sa naznakom „Prijava za učešće na OGP sastanku – naziv teme“.

Na sam dan održavanja konsultativnog sastanka za odgovarajuću temu prijavljenim učesnicima će biti dostavljeni pristupni podaci koji omogućavaju prisustvo na sastanku.

Organizacije civilnog društva koje nisu u mogućnosti da prisustvuju sastanku pozivaju seda svojim pismenim predlozima doprinesu izradi Akcionog plana. Obrazac za dostavljanje pismenih predloga nalazi se u nastavku, a potrebno ga je dostaviti na e-mail adresu dragana.brajovic@mduls.gov.rs, do 25. juna 2020. godine.

U cilju što efikasnije pripreme za sastanak i što preciznijeg definisanja obaveza i prioriteta koji će biti uključene u Akcioni plan, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pripremilo je dokumenta koja su sastavni deo ovog Javnog poziva:

Uputstvo za izradu Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2020-2022. godine
Vodič za vrednosti inicijative Partnerstva za otvorenu upravu
Izveštaj Nezavisnog mehanizma za izveštavanje o dizajnu važećeg Akcionog plana za period 2018-2020. godine
Obrazac za definisanje obaveza
Obrazac za dostavljanje pismenih predloga
Javni pozivSkip to content