POČETAK JAVNE RASPRAVE O PREDLOGU PROGRAMA ZA REFORMU SISTEMA LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRBIJI SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2021-2023. GODINE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u postupku pripreme dokumenta javne politike kojim se uređuje reforma sistema lokalne samouprave, sprovodi javnu raspravu o Predlogu programa za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji sa Akcionim planom za period 2021-2023. godine.

Javna rasprava o Predlogu programa održaće se u periodu od 1. marta do 22. marta 2021. godine.

Ministarstvo poziva predstavnike nadležnih državnih organa, organa autonomne pokrajine, organa jedinica lokalne samouprave, stručnjake u ovoj oblasti, privredni i civilni sektor, nevladin sektor, akademsku zajednicu, kao i druge zainteresovane strane da uzmu učešće u javnoj raspravi i daju komentare, sugestije i predloge.

 

Tokom trajanja javne rasprave, primedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave na imejl: jelena.tomasevic@mduls.gov.rs ili poštom na adresu:  Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd – sa napomenom na koverti: „Predlog programa za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji sa Akcionim planom za period 2021-2023. godineˮ.

 

Pored komentara koji budu upućeni Ministarstvu pisanim putem, u okviru javne rasprave, održaće se dva onlajn sastanka, 10. marta i 17. marta 2021. godine, oba sa početkom u 12,00 časova. Molimo sve zainteresovane učesnike da se prijave na imejl adresu: jelena.tomasevic@mduls.gov.rs, najkasnije dva dana pre održavanja sastanka (odnosno najkasnije do 8. marta za sastanak planiran 10. marta i najkasnije do 15. marta za sastanak planiran 17. marta), kako bismo blagovremeno dostavili pristupne podatke.

 

Stalna konferencija gradova i opština će pružiti podršku sastanku koji će se održati u sredu, 17. marta 2021. godine, a koja podrazumeva informisanje i pozivanje zaposlenih i predstavnika jedinica lokalne samouprave da uzmu učešće u ovoj javnoj raspravi. Napominjemo da su oba sastanka otvorena za javnost i sve zainteresovane strane.

 

Po okončanju postupka javne rasprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave, odnosno najkasnije sedam dana pre podnošenja Vladi na razmatranje i odlučivanje, isti objaviti na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i na portalu E-uprava.

 

 

Proces pripreme Predloga programa za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji i Akcionog plana za sprovođenje ovog programa, podržan je od strane projekata „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019ˮ i „Lokalna samouprava za 21. vek” koje sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike i Stalnom konferencijom gradova i opština, uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske Konfederacije i projekta „Institucionalna podrška SKGO- treća faza”, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština, uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske Konfederacije. Stavovi koji su sadržani u Predlogu programa i Akcionom planu ne podrazumevaju nužno stavove Vlade Švajcarske Konfederacije.

 Skip to content