POZIV JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA UČEŠĆE U INICIJATIVI PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU

Partnerstvo za otvorenu upravu – Open Government Parntership (u daljem tekstu: POU) predstavlja međunarodnu inicijativu čija je svrha obezbeđivanje podrške i većeg angažovanja vlada širom sveta u cilju poboljšanja integriteta, transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti javne vlasti, kroz izgradnju poverenja javnosti, saradnju sa organizacijama civilnog društva (u daljem tekstu: OCD), osnaživanje učešća građana u upravljanju, borbu protiv korupcije, pristup informacijama, upotrebu novih tehnologija, a u vezi sa ostvarivanjem delotvornijeg i odgovornijeg rada javne vlasti.

Kao učesnica u navedenoj globalnoj inicijativi od 2012. godine, Republika Srbija podržava osnovne vrednosti sadržane u Deklaraciji POU https://www.opengovpartnership.org/process/joining-ogp/open-government-declaration/ , koje su u skladu i sa sprovođenjem opšteg cilja reforme javne uprave Republike Srbije – obezbeđenje visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima i stvaranje javne uprave koja će značajno doprineti ekonomskoj stabilnosti i povećanju životnog standarda građana.

Republika Srbija je do sada, u okviru sprovođenja ove inicijative, izradila četiri akciona plana u cilju preduzimanja konkretnih obaveza koje unapređuju stanje u okviru vrednosti POU. Tokom izrade ovih akcionih planova postignuto je značajno unapređenje kad je u pitanju saradnja sa civilnim sektorom. Više informacija o dosadašnjem učešću Republike Srbije u Partnerstvu za otvorenu upravu možete naći na linku: https://www.opengovpartnership.org/members/serbia/

Imajući u vidu važnu ulogu koju imaju lokalne samouprave kada su u pitanju javne usluge, transparentnost, javna odgovornost, kao i to da su lokalne samouprave najbliže građanima kojima pružaju efikasne usluge, POU je pokrenulo javni poziv jedinicama lokalne samouprave da dostave pisma zainteresovanosti za učešće u ovoj inicijativi. POU će u 2022. godini podržati 50 lokalnih samouprava širom sveta. Na ovom linku se nalaze detaljne informacije o javnom pozivu, načinu prijavljivanja, kriterijumima i svim ostalim relevantnim pitanjima: https://www.opengovpartnership.org/ogp-local/join-ogp-local-call-for-expressions-of-interest-2022/

               Potrebno je da lokalne samouprave koje žele da se pridruže Partnerstvu za otvorenu upravu, zajedno sa nekom od nevladinih zainteresovanih strana koje rade na lokalu (organizacije civilnog društva, organizacije / grupe građana, društveni pokreti pod vodstvom građana, lokalne privredne komore, univerziteti, saveti / grupe mladih, i dr.), podnesu dva usklađena pisma zainteresovanosti najkasnije do 16. marta 2022. godine. Pismo zainteresovanosti se nalazi i popunjava na ovom linku: https://www.opengovpartnership.org/ogp-local/ogp-local-2022-expression-of-interest-form/Skip to content