POZIV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI ZA ANGAŽOVANJE PRAVNOG LICA ZA PRUŽANJE USLUGE

Poziv za dostavljanje Izjave o zainteresovanosti za angažovanje pravnog lica za pružanje usluge

 

POZICIJA: Analiza obavljanja poslova u prioritetnim oblastima iz Jedinstvenog popisa poslova na uzorku od 45 jedinica lokalne samouprave

Referentni broj: SRB-SDC-MDULS3-AOPL-2023-57

Datum objave: 22. mart 2023

 

Opšte:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike (RSJP) i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) sprovodi projekat: „Lokalna samouprava za 21. vekˮ koga podržava Vlada Švajcarske.

 

Projekat je usmeren na aktivnosti u oblasti reforme sistema lokalne samouprave, decentralizacije, poboljšanje kapaciteta i obezbeđenje boljeg korišćenja resursa na nivou lokalne samouprave za pružanje usluga građanima i privrednim subjektima u skladu sa zakonskim nadležnostima, participaciju i veće učešće građana, unapređenje izbornog sistema, unapređenje sistema planiranja na lokalnom nivou.

MDULS je u proteklom periodu izradio Program za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji 2021-2025 (Program). Jedna od aktivnosti u Akcionom planu Programa je i izrada Analize obavljanja poslova u prioritetnim oblastima iz Jedinstvenog popisa poslova na uzorku od 45 jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: Analiza). Tokom 2022. godine, na osnovu Stručne metodologije izrađena je Analiza na uzorku od 45 JLS u šest oblasti (zaštita životne sredine, poljoprivreda, socijalna zaštita, obrazovanje, kultura,  stanovanje) koje su od značaja za obavljanje najznačajnijih nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Na osnovu Stručne metodologije a u skladu sa izrađenom Analizom obavljanja poslova u 6 oblasti, Ministarstvo ima potrebu za nastavkom sprovođenja  Analize u novih 40 oblasti koje su obuhvaćene Jedinstvenim popisom poslova na lokalnom nivou vlasti, i to:  finansije, građevinarstvo i infrastruktura, prostorno planiranje, javno informisanje, javni prevoz, komunalna delatnost, nauka i tehnološki razvoj, omladina, opšta uprava, privreda i regionalni razvoj, radni odnosi, zapošljavanje, boračka pitanja, rudarstvo i geološka istraživanja, saobraćaj, lokalna samouprava, lični status građana, lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava, sport, trgovina, turizam i ugostiteljstvo, telekomunikacije, veterina i bilje, zdravstvo, energetika, inspekcijski nadzor, upravne inspekcije, odbrana, vanredne situacije i tajnost podataka, javne nabavke, i javna svojina.

U skladu sa navedenim potrebama, MDULS raspisuje Poziv za dostavljanje Izjave o zainteresovansoti za angažovanje Konsultanta (pravnog lica) za poziciju:

Analiza obavljanja poslova u prioritetnim oblastima iz Jedinstvenog popisa poslova na uzorku od 45 jedinica lokalne samouprave

            Očekivani rezultati su:

 • Izrada analize Jedinstvenog popisa poslova na lokalnom nivou vlasti u 40 definisanih oblasti od značaja za obavljanje nadležnosti u jedinicama lokalne samouprave;
 • Izrada predloga uzorka na osnovu kriterijuma koje će dostaviti Ministarstvo, odnosno spiska 45 pilot JLS u kojima će se realizovati analiza (različitih po veličini);
 • Primena Stručne metodologije za izradu i sprovođenje analize koja će sadržati kriterijume za obavljanje i verifikaciju poslova, koju će dostaviti Ministarstvo;
 • Izrada Upitnika za sprovođenje analize na osnovu Stručne metodologije, koji će dostaviti Ministarstvo;
 • Komunikacija sa JLS, i podrška JLS kako bi dostavljen Upitnik LS bio kvalitetno popunjen;
 • Prikupljanje odgovora na Upitnik, analiza i obrada podataka, rad na terenu uz verifikaciju podataka za svoj uzorak (15 JLS, 40 oblasti);
 • Izrada nacrt Analize u 40 definisanih oblasti na uzorku sa 15 JLS;
 • Izrada Finalne Analize obavljanja poslova u prioritetnim oblastima iz Jedinstvenog popisa poslova (Analize) na uzorku od 45 jedinica lokalne samouprave.

 

Zainteresovani Konsultanti – pravna lica, treba da ispunjavaju sledeće minimallne kvalifikacije:

Konsultant, mora biti pravno lice koje zadovoljava sledeće minimalne kriterijume:

 • Pravno lice sa iskustvom u oblasti reforme lokalne samouprave i iskustvom u izradi analiza i drugih sličnih dokumenata u oblasti nadležnosti i poslova lokalne samouprave,
 • Pravno lice sa iskustvom u radu sa državnom upravom i lokalnom samoupravom

 

 • Pravno lice koje može da formira tim sačinjen od tri eksperta:
 • pravni ekspert za izradu analize, rukovodilac tima, sa organizacionim i upravljačkim znanjem i sledećim kvalifikacijama i iskustvom: visoko obrazovanje u oblasti pravnih nauka; minimum 12 godina radnog iskustva u struci; iskustvo u rukovođenju projektima finansiranim od domaćih institucija ili međunarodnih organizacija; poznavanje sistema državne uprave i lokalne samouprave; poznavanje nadležnosti i poslova u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi; iskustvo u izradi ekspertiza na projektima tehničke i/ili savetodavne pomoći za lokalne samouprave; aktivan rad u MS Office, naročito u Excel-u.
 • dva pravna eksperta, za izradu analize sa sledećim kvalifikacijama i iskustvom: visoko obrazovanje u oblasti pravnih nauka; minimum 10 godina radnog iskustva u struci; iskustvo u radu na projektima finansiranim od domaćih institucija ili međunarodnih organizacija; poznavanje sistema državne uprave i lokalne samouprave; poznavanje nadležnosti i poslova u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi; aktivan rad u MS Office, naročito u Excel-u.

Dodatne poželjne kvalifikacije članova tima:

 • iskustvo većine članova tima u radu sa državnom upravom i lokalnom samoupravom;
 • iskustvo u izradi strateških, programskih, analitičkih i sličnih dokumenata u domenu reforme državne uprave i lokalne samouprave;
 • iskustvo u radu na projektima reforme javne uprave.
 • iskustvo u naprednoj statističkoj obradi podataka;
 • objavljeni radovi/ili publikacije članova tima iz oblasti rada i funkcionisanja lokalnih samouprava.

Predviđeno je da odabrano pravno lice- konsultant bude angažovan u periodu od aprila 2023. godine do januara 2024. godine.

Evaluacioni kriterijumi i ocene:

Izjave o Zainteresovanosti koje su pristigle do navedenog roka ocenjivaće se na sledeći način. Poeni će se deliti u skladu sa sledećim podkriterijumima:

 • Informacije o pravnom licu i iskustvu     40 poena
 • Tim konsultanta                                                    60 poena

                                                   UKUPNO:                     100 poena

 

Sadržaj Izjave o zainteresovanosti:

Izjava o zainteresovanosti treba da sadrži sledeće informacije:

1) Informacije o zainteresovanoj konsultantskoj firmi (pravno lice) sa dokazima o registraciji kod nadležnog organa, odnosno dokaz o upisu u odgovarajući registar.

Dokaz:

PRAVNO LICE: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz  registra nadležnog Privrednog suda;

Napomena:

U slučaju da ponudu podnosi grupa konsultanata (pravnih lica), ovaj dokaz dostaviti za   svakog učesnika.

2) Informacije i propratni materijal o iskustvu u realizaciji sličnih aktivnosti iz kojih se mogu videti kvalifikacije i sposobnosti konsultanta da sprovede projektni zadatak, sa dokazima o iskustvu na sličnim projektima

Dokazi:

Kopija ugovora ili potvrde o realizaciji sličnog zadatka u Republici Srbiji ili okruženju.

3) informacije o članovima tima sa dokazima o iskustvu u realizaciji sličnih projektata.

Dokazi:

Biografije članova tima;

Konsultant se može udruživati sa drugim firmama ili pojedincima kako bi poboljšao svoje kvalifikacije.

       Način izbora

Izbor Konsultanta vršiće se primenom metode: “Izbor na osnovu kvalifikacija konsultanta“, u skladu sa postupkom predviđenim u Prilogu br. 3 Sporazuma između Vlade Švajcarske i Vlade Republike Srbije.

Zainteresovana pravna lica mogu dobiti više informacija upućivanjem pitanja na e-mail (vidi dole u tekstu) adrese radnim danom od 10:00 do 15:00 časova, najkasnije tri dana pre isteka datuma za dostavljanje Izjave o zainteresovanosti.

       Rok za dostavljanje Izjava o zainteresovansti

Molimo da Izjavu o zainteresovanosti na srpskom jeziku, potpisanu i pečatiranu, dostavite u elektronskoj ili pisanoj formi, najkasnije do 06. aprila 2023. godine u 15 časova na sledeću adresu:

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Sektor za registre i lokalnu samoupravu

Birčaninova 6

Beograd

E-mail adresa: biljana.djokic@mduls.gov.rs

Cc: sladjana.djordjevic@mduls.gov.rs

 

 Skip to content