Pripremljen Katalog najčešćih albanskih imena i prezimena

Katalog najčešćih albanskih imena i prezimena sa transkripcijom na srpski jezik i ćiriličko pismo nastao je iz potrebe da se prava građana iz albanske zajednice unaprede, u skladu sa Ustavom Republike Srbije i relevantnim zakonodavnim okvirom. Pomoću ovog priručnika, koji je namenjen zaposlenima u matičnim službama, bolnicama i porodilištima, biće omogućeno jednostavnije ostvarivanje propisa koji uređuju način upisa imena i prezimena građana iz albanske zajednice.

Katalog će umnogome olakšati rad svima koji rade na upisu ličnih podataka u službene evidencije, odnosno koji vrše upis ličnih imena u matične knjige. Istovremeno, ono će olakšati i komunikaciju sa građanima iz albanske zajednice u ostvarivanju njihovog prava upisa ličnog imena u Matične knjige i na maternjem jeziku i pismu.

Katalog najčešćih albanskih imena i prezimena dostupan je u štampanoj i elektronskoj verziji na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Priručnik je zamišljen da bude otvorenog tipa, i da se periodično, u skladu sa potrebama, dopunjava novim imenima i prezimenima koji nisu sadržani u Katalogu.

Katalog sadrži 3.664 jedinice, od toga 3.134 imena i 530 prezimena. Svi ovi podaci prikupljeni su na terenu u saradnji sa matičnim službama u Nišu, Vranju, Leskovcu, Bujanovcu, Medveđi i Preševu. Pored ispravnog ispisa imena i prezimena na albanskom pismu, Katalog prvi put nudi i standardizovan ispis imena i prezimena na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.

Ministarstvo zahvaljuje svima kojisu učestvovali u izradi ovog veoma značajnog priručnika koji može da posluži kao primer dobre prakse i inovacije u rešavanju pitanja koja su značajna zagrađane iz manjinskih zajednica.

Veliku zahvalost u izradi Kataloga izražavamo Nacionalnom savetu albanske nacionalne manjine koji je posvećeno radio na analizi prikupljenih podataka i predlozima ispisa imena na albanskom i srpskom jezik, kao i Službi Koordinacionog tela koja je pružila svesrdnu podršku u procesu rada na priručniku. Lokalne samouprave, pre svega matične službe ovih šest lokalnih samouprava, bile su od neprocenjivog značaja tokom rada na terenu.

Svakako, tim koji je radio na prikupljanju podataka takođe zaslužuje jednu veliku zahvalnost i pohvalu za ogroman trud i napor koji je uložen, kao i tim koji je radio kako na pravilnom ispisu prikupljenih podataka na albanskom jeziku i pismu, tako i na standardizaciji ispisa na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.

Ovom prilikom izražavamo i zahvalnost Misiji OEBS-a u Srbiji koja je omogućila izradu Kataloga svojom stručnom i logističkom podrškom.

Preuzmite Katalog najčešćih albanskih imena i prezimena

 Skip to content