REŠENJE O UTVRĐIVANJU LISTE PRIJEMIH ORGANA KOJI IMAJU PRAVO NEPOSREDNOG PREUZIMANJA PODATAKA IZ CENTRALNOG REGISTRA STANOVNIŠTVA

Na osnovu člana 7. Zakona o Centralnom registru stanovništva („Službeni glasnik RS“, broj 17/19) i člana 23. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18), ministar donosi

REŠENJE

  1.  UTVRĐUJE SE Lista prijemnih organa koji imaju pravo neposrednog preuzimanja podataka iz Cečpralnog registra stanovništva potrebnih za obavljanje poslova iz delokruga prijemnog organa
  2.  Lista iz tačke 1. ovog Rešenja je u prilogu i čini njegov sastavni deo.

Obrazloženje

Članom 23. stav 2. Zakona o  državnoj upravi propisano je da ministar donosi rešenja u upravnim i drugim pojedinačnim stvarima i odlučuje o drugim pitanjima iz delokruga ministarstva.

Članom 7. Zakona o Centralnom registru stanovništva propisano je da ministar nadležan za poslove uprave rešenjem utvrđuje listu prijemnih organa koji imaju pravo neposrednog preuzimanja podataka iz Centralnog registra, u postupku propisanom istim zakonom.

Imajući u vidu napred navedeno, rešeno je kao u dispozitivu ovog rešenja.

Uputsgvo o pravnom sredstvu; Ovo rešenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Beogradu, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja. Za tužbu se plaća sudska taksa propisana tarifnim brojem 28. stav ( 1 ) Zakona o sudskim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/01 – dr. zakon, 9/02, 29/04, 61/05, 116/08 – dr. zakon, 31/09, 101/11, 93/12, 93/14, 106/15 i 95/18) u iznosu od 390 dinara.

MINISTAR

Marija Obradović

Rešenje o utvrđivanju liste prijemih organa koji imaju pravo neposrednog preuzimanja podataka iz Centralnog registra stanovništva

Lista prijemnih organa Skip to content