Jačanje dobrog upravljanja i socijalne inkluzije na lokalnom nivou u Srbiji

NAZIV PROJEKTA: Jačanje dobrog upravljanja i socijalne inkluzije na lokalnom nivou u Srbiji

IZVOR SREDSTAVA/ DONATOR: Švajcarska vlada preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC);

VREDNOST PROJEKATA: 7 miliona CHF

KORISNIK: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

REALIZATOR: UNOPS i SKGO

PARTNERI: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Agencija za borbu protiv korupcije

CILJ PROJEKTA: Projekat ima za cilj da obezbedi podršku lokalnim samoupravama kroz osnaživanje njihovih kapaciteta za razvoj, usvajanje i sprovođenje principa dobrog upravljanja (efikasnost, delotvornost, transparentnost, odgovornost, vladavina prava, participacija, jednakost i nediskriminacija) u svakodnevnoj praksi. Projektne aktivnosti se zasnivaju na aktivnostima opšte podrške namenjene svim lokalnim samoupravama, koje će obuhvatiti podizanje svesti i kapaciteta putem regionalnih obuka, on-line obuka, radionica, kreiranja baze znanja i informacionog centra o dobrom upravljanju, kao i organizovanja konkursa za izbor najboljih primera dobre prakse u primeni principa dobrog upravljanja. Osim toga, direktna podrška će biti obezbeđena za 42 lokalne samouprave kroz opštinske pakete podrške u oblastima koje se odnose na principe dobrog upravljanja kao što su: Unapređenje efikasnosti i delotvornosti rada lokalne samouprave i standardizacija lokalnih administrativnih procedura; Jačanje odgovornosti i vladavine prava, naročito kroz podršku razvoju i sprovođenju lokalnih akcionih planova za borbu protiv korupcije; Sprovođenje principa participativnog odlučivanja na lokalnom nivou, naročito u pogledu izdrade budžeta i rodnog budžetiranja. U okviru projekta sprovodi se i Nacionalno takmičenje za izbor primera najboljih praksi u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou.

LOKALNE SAMOUPRAVE POBEDNICE NA NACIONALNOM TAKMIČENJU: Odluka o izboru primera najboljih praksi u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u okviru nacionalnog takmičenja za izbor primera najboljih praksi u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou

PERIOD REALIZACIJE: januar 2018. – 31. decembar 2021.Skip to content