USPOSTAVLJANJA JEDINSTVENOG UPRAVNOG MESTA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIM OPŠTINAMA – 2020. godina

NAZIV PROGRAMA: Podrška prilikom uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama

IZVOR FINANSIRANJA: Budžet MDULS

VREDNOST:  30.000.000 dinara (u skladu sa Zakonom o budžetu za 2020. godinu). U cilju otklanjanja štetnih posledica izazvanih bolešću COVID-19 Uredbom Vlade Srbije budžet za projekte je umanjen i iznosi 20.000.000 dinara.

JAVNI POZIV: Javni poziv za prijavu jedinica lokalne samouprave i gradskih opština za podršku u uspostavljau jedinstvenog upravnog mestaZahtev za dodelu sredstava

KORISNIK: Lokalne samouprave i gradske opštine

CILJ PROJEKTA: Reforma javne uprave ogleda se u naporima da se obezbedi što efikasnije pružanje usluga građanima. Jedinstveno upravno mesto nije ništa drugo nego jedan šalter, jedna kancelarija ili e-portal putem kojih se građani obraćaju upravi kada imaju potrebu da završe neki posao i tako ostvare neko svoje pravo.

Osnovna ideja uvođenja jedinstvenog upravnog mesta je da ono postane most između građana i uprave, jedinstvena pristupna tačaka za komunikaciju građana sa svim organima sa kojima bi oni inače morali sami i direktno da stupe u kontakt da bi ostavrili neko svoje pravo. Zahvaljujući jedinstvenom upravnom mestu, građani će moći da na jednom mestu podnesu svoje zahteve, dobiju sve relevantne informacije i da nakon brze i efikasne saradnje svih relevantnih organa za konkretan postupak, a u komunikaciji sa samo jednim organom, odnosno službenikom, dobiju i odgovarajuće rešenje, potvrdu i slično.

PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU U OKVIRU PROGRAMA:  Lista odobrenih projekata 

PERIOD REALIZACIJE: januar-decembar 2020.Skip to content