Реформа јавне управе

Реформа јавне управе је високо међу приоритетима Владе Републике Србије, али и један од предуслова приступања Европској унији, заједно са владавином права и економским управљањем. Разлог томе је што само са одговарајућим административним капацитетима Србија може да спроведе све неопходне реформе предвиђене процесом приступања Европској унији и преговарачким поглављима. Само са одговарајућим административним капацитетима држава може пружити ефикасне услуге грађанима и привреди.

 

Реформа јавне управе има свој стратешки оквир – Стратегију реформе јавне управе и Акциони план. Овим стратешким документом, који је донет 2014. године, проширен је обухват, и са раније реформе која се односила само на државну управу, активности се сада односе и на јавну управу (изузимајући јавна предузећа). Реформске промене се односе на систем који обухвата око 500.000 запослених.

 

Циљеви реформе су боља организација јавне управе, јачање процеса управљања јавним политикама, развој модерног и професионалног службеничког система, унапређење система локалне самоуправе, дигитализација и развој е управе, унапређење управљања јавним финансијама, јачање интерене и екстерне контроле јавне управе, унапређење транспарентности и отворености рада управе у целини.

 

Кроз Стратегију и акционе планове дефинисанo je пет посбених циљева:

 • Унапређење организационих и функционалних подсистема јавне управе
 • Успостављање усклађеног јавно-службеничког система заснованог на заслугама и унапређење управљања људским ресурсима
 • Унапређење управљања јавним финансијама и јавним набавкама
 • Унапређење управних процедура и обезбеђивање поступања органа државне управе и органа и организација јавне управе у одлучивању о правима, обавезама и правним интересима грађана и других субјеката у складу са принципима добре управе
 • Унапређење услова за учешће заинтересоване јавности у раду јавне управе уз повећање доступности информација о раду јавне управе и јавним финансијама

Министарство државне управе и локалне самоуправе које у надлежности има уређење система, координира овом реформом, али је надлежно и предузма конкретне активности које се односе на:

 • Оптимизацију броја запослених
 • Реформу радно-правних односа и система плата
 • Управљање људским ресурсима и стручно усавршавање
 • Реформу управног поступка
 • Реформу система инспекцијских служби
 • Реформу система локалне самоуправе
 • Унапређење транспарентности управе

Добра управа, квалитетне јавне услуге, професионални службеници и задовољни грађани и привредни субјекти су само неки од циљева на којима заједнички радe Влада Републике Србије, запослени у управи и цивилно друштво које укључује и грађане, удружења грађана, академску заједницу. Министарство у реформским процесима има стручну и финансијску подршку бројних билатераних и мултилатералних партнера, од којих је Европска унија највећи донатор.

Стратегија реформе јавне управе

Акциони планови

Извештаји о спровођењу реформе

Годишњи извештај о имплементацији акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе за 2020. годину

 Прилог 3: Табеларни приказ прилога институција о спровођењу Програма развоја е-управе у РС за период 2020-2022. година у 2020. години, преузет из ЈИС система

 Трогодишњи преглед постигнутог кроз примену акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период од 2018. до 2020. године

 Прилог 2: Табеларни приказ прилога институција о спровођењу АП РЈУ 2018-2020. година у 2020. години преузет из ЈИС система

 Екстерна евалуација Стратегије реформе јавне управе у Србији – Финални извештај 

Годишњи извештај за 2018. годину о имплементацији АП РЈУ 2018-2020. година 

 Прилог-табеле уз Годишњи извештај за 2018. годину о имплементацији АП РЈУ 2018-2020. година

 Kоначан трогодишњи извештај о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017. године

Kоначан трогодишњи извештај о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017. године – Прилози одговорних институција

Двоипогодишњи извештај у 2017. години о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017. године

Двоипогодишњи извештај у 2017. години о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017. године – Прилози одговорних институција

 Годишњи извештај у 2016. години о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017. године

 Годишњи извештај у 2016. години о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017. године – Прилози одговорних институција

 Шестомесечни извештај у 2016. години о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017. године

 Шестомесечни извештај у 2015. години о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017. године

 Годишњи извештај за 2015. годину о имплементацији Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе у РС, за период 2015-2017. године

Координациона структура - записници и закључци

Оперативни закључци са 7. састанака Посебне радне групе за реформу јавне управе ЕУ-Србија

 Оперативни закључци са 6. састанака Посебне радне групе за реформу јавне управе ЕУ-Србија

Записник са 6. седнице Савета за реформу јавне управе

Записник са 2. седнице Међуминистарске пројектне групе и прве е-седнице

Записнник са 1. седнице Међуминистарске пројектне групе за стручне послове координације и праћења Стратегије РЈУ 2018-2020

Записник са 5. седнице Савета за Реформу јавне управе 

Записник са 4. седнице Савета за Реформу јавне управе 

 Одлука о избору чланова радне групе за израду акционог плана стратегије реформе јавне управе из реда ОЦД

Oдлука о обзразовању Савета за реформу јавне управе 

 Оперативни закључци Посебне групе за реформу јавне управе ЕУ – СРБИЈА, 29-30. мaј 2018. године

 Оперативни закључци са 9. састанака Посебне радне групе за реформу јавне управе ЕУ-Србија

Skip to content