Reforma radno-pravnih odnosa i sistema plata

Reforma radnih odnosa i plata deo je sveobuhvatne reforme javne uprave u Republici Srbiji, koja je započeta usvajanjem Strategije reforme javne uprave 2014. godine.

 

Reforma, s jedne strane, ima za cilj stvaranje efikasnije, profesionalnije i modernije uprave koja je suštinski servis građana i privrednika. Sa druge strane, ona omogućava državi da bolje upravlja novcem građana Srbije, kadrovima uprave, politikama i organizuje viši nivo pružanja usluga.

 

U cilju uspostavljanja usklađenog javno-službeničkog sistema zasnovanog na zaslugama i unapređenja upravljanja ljudskim resursima, 2016. godine donet je krovni Zakon o sistemu plata u javnom sektoru, da bi potom, bio donet niz zakonai kojima se uvodi sistem kompetencija u sve funkcije upravljanja ljudskim resursima.

 

Reforma sistema plata uspostavlja jedinstveno praćenje radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija u javnom sektoru, kao i poslova koji se obavljaju i visine osnovne plate zaposlenih na tim radnim mestima, odnosno u odgovarajućim zvanjima, činovima, na položajima i funkcijama poslova koji se obavljaju. U tom cilju uspostavlja se Opšti katalog radnih mesta.

rez
Skip to content