Reforma sistema lokalne samouprave

Ustav Republike Srbije jemči pravo građana na lokalnu samoupravu i garantuje lokalnoj samoupravi pravo na sopstvenu imovinu i izvore finansiranja. Građani kao titulari prava na lokalnu samoupravu, to pravo ostvaruju neposredno i preko svojih slobodno izabranih predstavnika.

 

Sistem lokalne samouprave je jednostepen, organizovan u 174 jedinica lokalne samouprave i baziran na monotipskom modelu opštine.

 

Zakonodavstvo koje uređuje sistem lokalne samouprave u Srbiji temelji se na Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi što potvrđuje naš put ka osnaživanju demokratskih principa, pre svega, participacije građana u poslovima lokalne vlasti.

 

Strategijom reforme javne uprave u Republici Srbiji, kao jedan od ključnih reformskih ciljeva, utvrđena je potreba dalje decentralizacije i dekoncentracije, koja bi pre svega imala za rezultat unapređenje sistema lokalne samouprave i efikasniju raspodelu nadležnosti između pojedinih nivoa vlasti.

 

Svrha procesa decentralizacije i dekoncentracije nije u prostom razvlašćivanju centralnih organa vlasti i prenošenju nadležnosti, već da ti procesi moraju da biti sprovedeni tako da obezbeđuju kvalitetno zadovoljavanje svakodnevnih potreba građana, pri čemu te potrebe najbolje mogu prepoznati organi koji su najbliži građanima. Cilj je da mera, obim i dinamika decentralizacije bude u funkciji ostvarivanja ravnomernog ekonomskog razvoja i višeg stepena demokratizacije. Za obim decentralizacije, prema Strategiji, neophodno je da se utvrdi vizija i strategija institucionalnog razvoja svih nivoa javnog upravljanja, kao i da se identifikuju ekonomske, pravne, kulturološke, sociološke i tradicionalne osnove decentralizacije i preciziraju njeni ciljevi.

 

U proteklom periodu, Ministarstvo je u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština i uz podršku donatora organizovalo izradu nekoliko analitičkih dokumenata radi boljeg rada na oblikovanju buduće Strategije decentralizacije ili programskog dokumenta za reformu sistema lokalne samouprave.

 

U skladu sa novim Akcionim planom Strategije javne uprave 2018-2020,  Ministarstvo radi na aktivnostima koje se odnose na pripremu, konsultacije i usvajanje strateškog – programskog okvira za reformu sistema lokalne samouprave i unapređenje uloge lokalne samouprave u sprovođenju javnih poslova.

 

Prva u nizu od aktivnosti na kojoj će se raditi početkom 2019. godine je izrada Predloga javne politike (Policy paper) sa opisom situacije/problema, raspoloživim opcijama (različiti modeli decentralizacije) i preporukama za opciju/mere koje treba usvojiti u oblasti decentralizacije. Ovim dokumentom biće određen pravac da li će se raditi Strategija decentralizacije ili programski dokument za reformu sistema lokalne samouprave, o kojem će odlučivati Savet za reformu javne uprave.

Skip to content