Unapređenje transparentnosti uprave

Da bi javna uprava mogla efikasno, delotvorno i stručno da odgovori na potrebe građana i pruži kvalitetne javne usluge u skladu sa principima i standardima „dobrog upravljanja“,  deo reformskih aktivnosti je i povećanje transparentnosti njenog rada i unapređenje etičkih standarda i odgovornost pri obavljanju poslova javne uprave.

 

Aktivno učešće građana u formulisanju i sprovođenju javnih politika predstavlja jednu od ključnih pretpostavki transparentnog rada uprave. U Republici Srbiji su utvrđene obaveze javnosti rada organa i organizacija javne uprave, kao i pravo javnosti na pristup informacijama od javnog značaja. U skladu sa opštim principom da kvalitet javnih politika zavisi od obezbeđivanja učešća javnosti u toku čitavog procesa donošenja odluka, od utvrđivanja koncepta politike do njenog sprovođenja, izmenama Zakona o državnoj upravi i Zakonom o planskom sistemu predviđen je proces sprovođenja sveopštih konsultacija, pre raspisivanja samih javnih rasprava, u procesu donošenja propisa.

 

Srbija je 2012. godine postala učesnica Partnerstva za otvorenu upravuOpen Government Parntership, međunarodne inicijative čija je svrha obezbeđivanje podrške i većeg angažovanja vlada širom sveta u cilju poboljšanja integriteta, transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti javne vlasti, kroz izgradnju poverenja javnosti, saradnju sa organizacijama civilnog društva, osnaživanje učešća građana u upravljanju, borbu protiv korupcije, pristup informacijama, upotrebu novih tehnologija.

Skip to content