Partnerstvo za otvorenu upravu

Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) – Open Government Parntership (OGP) – predstavlja međunarodnu inicijativu čija je svrha obezbeđivanje podrške i većeg angažovanja vlada širom sveta u cilju poboljšanja integriteta, transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti javne vlasti, kroz izgradnju poverenja javnosti, saradnju sa organizacijama civilnog društva, osnaživanje učešća građana u upravljanju, borbu protiv korupcije, pristup informacijama, upotrebu novih tehnologija, sve u cilju ostvarivanja delotvornijeg i odgovornijeg rada javne vlasti.

 

Partnerstvo je formirano 20. septembra 2011. godine kada je usvojena Deklaracija Partnerstva za otvorenu upravu od strane osam vlada. Danas ima 79 zemalja učesnica i 20 lokalnih zajednica. Srbija se Inicijativi pridružila u prvoj godini rada, u 2012. godini.

 

Kao učesnica u navedenoj globalnoj inicijativi, Republika Srbija podržava osnovne vrednosti sadržane u Deklaraciji POU, koje su u skladu i sa sprovođenjem opšteg cilja reforme javne uprave Republike Srbije – obezbeđenje visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima i stvaranje javne uprave koja će značajno doprineti ekonomskoj stabilnosti i povećanju životnog standarda građana.

 

POU predstavlja platformu za saradnju uprave sa građanima unapređenje transparentnosti, odgovornosti i efikasnosti javne uprave, kao i međunarodni forum za dijalog i razmenu iskustava između uprave, organizacija civilnog društva, građana i privatnog sektora.

 

Republika Srbija je do sada izradila tri akciona plana. Od perioda kada je usvojen prvi Akcioni plan do danas,  sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu podignuto je na viši nivo, podignut je nivo obaveštenosti državnih organa u vezi sa ovom inicijativom i značajno je unapređena saradnja sa civilnim društvom, što je jedan od glavnih principa otvorene uprave.

Skip to content