Centralni registar stanovništva

Šta je Centralni registar stanovništva?

 

Centralni registar stanovništva je jedinstvena i centralizovana elektronska baza podataka o stanovništvu Republike Srbije, koju vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) na osnovu podataka sadržanih u službenim evidencijama državnih organa, uz tehničku podršku Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu (u daljem tekstu: Kancelarija).

U Centralnom registru stanovništva nalaze se podaci građana iz 13 različitih evidencija, koje vode različite institucije (Registra matičnih knjiga, evidencije o državljanstvu, evidencije o matičnim brojevima građana, evidencije prebivališta, boravišta i privremenog boravka u  inostranstvu, evidencije o ličnim kartama, evidencije o putnim ispravama, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, evidencije poreskih obveznika, kao i evidencije o različitim kategorijama stranaca, evidencije o tražiocima azila,  evidencije o izbeglim licima iz bivših jugoslovenskih republika i Adresnog registra).

Pristup Centralnom registru stanovništva omogućava da u vođenju različitih postupaka, podatke potrebne za odlučivanje (npr. datum i mesto rođenja, bračni status, podatak o prebivalištu, činjenica da li građanin poseduje važeću ličnu kartu, pasoš i dr.), službenici pribavljaju iz ove službene evidencije, što doprinosi efikasnijem postupanju i bržem i lakšem ostvarivanju prava građana.

 

 

Ko ima pravo preuzimanja podataka iz Centralnog registra stanovništva?

 

Pravo preuzimanja podataka iz Centralnog registra stanovništva imaju državni organi i organizacije, ustanove, javna preduzeća i imaoci javnih ovlašćenja, u cilju efikasnog, ažurnog i pouzdanog dobijanja podataka o građanima, a u svrhu obavljanja poslova iz svoje nadležnosti.

 

 

Način podnošenja zahteva za neposredno preuzimanje podataka iz Centralnog registra stanovništva:

 

Zahtev za neposredno preuzimanje podataka iz Centralnog registra stanovništva može se uputiti poštom na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, Beograd.

Zahtev treba da sadrži: naziv i sedište organa, podatke potrebne za vođenje postupka, predmet upravne stvari, pravni osnov za pristupanje podacima, kao i kontakt podatke ovlašćenog lica u organu (ime i prezime, telefon i imejl) i PIB organa.

Nakon podnošenja urednog zahteva Ministarstvo pribavlja mišljenje Kancelarije da organ ispunjava tehničke uslove za povezivanje sa Centralnim registrom stanovništva.

Po pribavljenom mišljenju Kancelarije o ispunjenosti tehničkih uslova za povezivanje sa Centralnim registrom stanovništva, Ministarstvo obaveštava organ koji je podneo zahtev za pristup Centralnom registru stanovništva da je dužan da u roku od 8 dana od prijema obaveštenja Ministarstvu dostavi akt o određivanju administratora i njegovog zamenika.

Nakon dostavljanja obaveštenja o određivanju administratora i njegovog zamenika, Ministarstvo donosi rešenje kojim se organ upisuje u Listu prijemnih organa za neposredno preuzimanje podataka iz Centralnog registra stanovništva, koja se objavljuje na internet stranici Ministarstva i na Portalu eUprave.

 

Preuzmite:

Model zahteva

Lista prijemnih organa

Rešenje kojim se utvrđuje lista prijemnih organa

 

Napomena: Ukoliko dođe do promene podataka (naziva organa, sedišta, administratora, zamenika administratora i dr.), potrebno da o tome bez odlaganja pismeno obavestite Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Skip to content